viewing paste themon accname.lub | Athena

Posted on the
 1. AccNameTable = {
 2.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOGGLES] = "_°í±Û",
 3.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CATTYHAIRBAND] = "_°í¾çÀ̸Ӹ®¶ì",
 4.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GLASS] = "_±Û·¡½º",
 5.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FLOWER] = "_²É",
 6.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FLORALHAIRBAND] = "_²É¸Ó¸®¶ì",
 7.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HOOD] = "_µÎ°Ç",
 8.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ROUNDCAP] = "_µÕ±Ù¸ðÀÚ",
 9.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FLUMASK] = "_¸¶½ºÅ©",
 10.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAIRBAND] = "_¸Ó¸®¶ì",
 11.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DIVERSGOGGLES] = "_¹°¾È°æ",
 12.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BIRETTA] = "_ºñ·¹Å¸",
 13.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SUNGLASS] = "_¼±±Û·¡½º",
 14.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EYEBANDAGE] = "_¾È´ë",
 15.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAP] = "_ĸ",
 16.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BUNNYBAND] = "_Åä³¢¸Ó¸®¶ì",
 17.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAT] = "_ÇÞ",
 18.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RIBBON] = "_¸®º»",
 19.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CIRCLET] = "_¼­Å¬¸´",
 20.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TIARA] = "_Ƽ¾Æ¶ó",
 21.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SANTAHAT] = "_»êŸ¸ðÀÚ",
 22.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BEARD] = "_Åμö¿°",
 23.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MUSTACHE] = "_Äà¼ö¿°",
 24.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SPECTACLE] = "_¿Ü´«¾È°æ",
 25.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACK_BEARD] = "_¼ö¿°",
 26.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITE_BEARD] = "_Èò¼ö¿°",
 27.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_QUALITY_SUNGLASS] = "_°í±Þ¼±±Û·¡½º",
 28.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SPIN_GLASS] = "_½ºÇɱ۷¡½º",
 29.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LARGE_RIBBON] = "_¿Õ¸®º»",
 30.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SWEET_GENTLE] = "_½ºÀ§Æ®Á¨Æ²",
 31.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDEN_HEADGEAR] = "_°ñµçÇìµå±â¾î",
 32.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_OLDSTER_ROMANCE] = "_¿Ãµå½ºÅͷθǽº",
 33.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WESTERN_GRACE] = "_¿þ½ºÅϱ׷¹À̽º",
 34.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CORONET] = "_ÄڷγÝ",
 35.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAIR_STRING] = "_¸Ó¸®²ö",
 36.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PRIEST_CAP] = "_¼ºÁ÷ÀÚÀǸðÀÚ",
 37.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WIZARD_HAT] = "_À§ÀúµåÇÞ",
 38.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SUNFLOWER] = "_Àå½Ä¿ëÇعٶó±â",
 39.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANGEL_HAIRBAND] = "_õ»çÀǸӸ®¶ì",
 40.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DEVIL_HAIRBAND] = "_¾Ç¸¶ÀǸӸ®¶ì",
 41.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HELM] = "_Ç︧",
 42.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MAJESTIC_GOUT] = "_¸¶Á¦½ºÆ½°í¿ìÆ®",
 43.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITE_HORN] = "_»õÇϾá»Ô",
 44.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SHARP_HEADGEAR] = "_»þÇÁÇìµå±â¾î",
 45.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WEDDING_VEIL] = "_¸é»çÆ÷",
 46.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CROWN] = "_Å©¶ó¿î",
 47.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PROPELLER] = "_ÇÁ·ÎÆç¶ó",
 48.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TINY_EYE_GLASSES] = "_¹Ì´Ï±Û·¡½º",
 49.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PRONTERA_ARMY_CAP] = "_ÇÁ·ÐÅ׶󱺸ð",
 50.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIERROTS_NOSE] = "_±¤´ëÄÚ",
 51.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIRATES_EYEBANDAGE] = "_ÀÇÀû¾È´ë",
 52.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MUNAK_TURBAN] = "_¹«³«¸ðÀÚ",
 53.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HIP_HOP_MASK] = "_½ÃÀ§¿ë¸¶½ºÅ©",
 54.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_IRONCANE] = "_¾ÆÀ̾ðÄÉÀÎ",
 55.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CIGAR] = "_´ã¹è",
 56.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CIGAR_PIPE] = "_ÆÄÀÌÇÁ´ã¹è",
 57.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SENTIMENTAL_FLOWER] = "_²ÉÀÙ",
 58.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SENTIMENTAL_BLADE] = "_Ç®ÀÙ",
 59.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEY_DUDE] = "_¸Ó¸®¾È°æ",
 60.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STOP_SIGNPOST] = "_Á¤ÁöÇ¥ÁöÆÇ",
 61.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DOCTOR_BAND] = "_ÀÇ»ç¸Ó¸®¶ì",
 62.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JAPANESE_GHOST] = "_¸ÁÀÚÀǸӸ®¶ì",
 63.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCARLET_BANDANA] = "_¹Ý´Ù³ª",
 64.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EAGLE_EYES] = "_µµ³¢´«",
 65.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NURSE_CAP] = "_°£È£¸ð",
 66.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SMILE] = "_½º¸¶ÀÏ",
 67.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BOMB_WICK] = "_½ÉÁö",
 68.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAHT_GAHT] = "_»ñ°«",
 69.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MASQUERADE] = "_¿ÀÆä¶ó°¡¸é",
 70.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SERAPHIC_RING] = "_¿µÈ¥°í¸®",
 71.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EARMUFFS] = "_±Í¸¶°³",
 72.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOOSE_HORN] = "_»ç½¿»Ô",
 73.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THE_APPLE_OF_WILHELM_TELL] = "_¸í»ç¼öÀÇ»ç°ú",
 74.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TINKER_BELL] = "_¿äÁ¤ÀDZÍ",
 75.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIRATE_BANDANA] = "_ÇØÀûµÎ°Ç",
 76.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MUNCHS_SCREAM] = "_½ºÅ©·¡Ä¡¸¶½ºÅ©",
 77.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_POO_POO_HAT] = "_°Å½Ã±â",
 78.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KOEAN_FUNERAL_COSTUME] = "_Àå·Ê°Ç",
 79.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BUTTERFLY_MASQUE] = "_³ªºñ°¡¸é",
 80.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WELDER_MASK] = "_¿ëÁ¢¸¶½ºÅ©",
 81.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PRETEND_TO_BE_MURDERED] = "_¿¬±Ø¼Òµµ±¸",
 82.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STAR_DUST] = "_½ºÅ¸´õ½ºÆ®",
 83.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EYE_MASK] = "_´«°¡¸®°³",
 84.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BINOCULARS] = "_¸Á¿ø°æ",
 85.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOBLIN_MASQUE] = "_°íºí¸°Á·°¡¸é",
 86.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GREEN_FEELER] = "_ÃÊ·Ï´õµëÀÌ",
 87.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VIKING_HELMET] = "_¿ÀÅ©Á·Ç︧",
 88.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEAD_SET] = "_ÇìµåÆù",
 89.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GEMMED_CROWN] = "_Áê¾óÅ©¶ó¿î",
 90.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIERROT_CROWN] = "_±¤´ë¸ðÀÚ",
 91.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_OXYGEN_MASK] = "_»ê¼Ò¸¶½ºÅ©",
 92.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GAS_MASK] = "_°¡½º¸¶½ºÅ©",
 93.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MACHO_MANS_GLASSES] = "_ÇÏÆ®ÆÄ¿îµ¥À̼Ç",
 94.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LORD_CIRCLET] = "_·Îµå¼­Å¬¸´",
 95.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PUPPY_LOVE] = "_Dz»ç¶û",
 96.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CRASH_HELMET] = "_¾ÈÀü¸ð",
 97.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INDIAN_BAND] = "_¿øÁֹθӸ®¶ì",
 98.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AERIAL] = "_¾ÈÅ׳ª",
 99.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BA_HAT] = "_Çлç¸ð",
 100.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HORN_OF_LORD_KAHO] = "_·ÎµåÄ«È£ÀÇ»Ô",
 101.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FIN_HELM] = "_ÇÉÇ︧",
 102.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EGG_SHELL] = "_Àå½Ä¿ë¾Ë²®Áú",
 103.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KOREAN_SCHOOL_HAT] = "_Çлý¸ð",
 104.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BONE_HELM] = "_º»Ç︧",
 105.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WILHELM_TELLS_HAT] = "_±êÅиðÀÚ",
 106.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CORSAIR] = "_Ä¿¼¼¾î",
 107.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BAND_OF_KAFRA] = "_Ä«ÇÁ¶óÀǸӸ®¶ì",
 108.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOST_MONEY_HEART] = "_µ·ÀÒÀºÀÚÀǸ¶À½",
 109.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BUNDLE] = "_º¸µû¸®¸ð",
 110.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAKE_HAT] = "_ÄÉÀÌÅ©¸ðÀÚ",
 111.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANGEL_HELM] = "_õ»çÀÇÅõ±¸",
 112.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COOKER_HAT] = "_¿ä¸®»çÀǸðÀÚ",
 113.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MAGE_HAT] = "_¸¶¹ý»çÀǸðÀÚ",
 114.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANDLE] = "_ÃкÒ",
 115.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SPORE_HAT] = "_½ºÆ÷¾Æ¸ðÀÚ",
 116.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PANDA_HAT] = "_ÆÒ´õ°õ¸ðÀÚ",
 117.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MINE_HAT] = "_±¤»êÇï¸ä",
 118.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_OUTSIDE_HAT] = "_³ªµéÀ̸ðÀÚ",
 119.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RACCOON_HAT] = "_³Ê±¸¸®¸ðÀÚ",
 120.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LAMP_BAND] = "_Àü±¸¸Ó¸®¶ì",
 121.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_HAT] = "_Æ÷¸µ¸ðÀÚ",
 122.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CROSS_BAND] = "_½ÊÀÚ¸Ó¸®¶ì",
 123.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NUT_SHELL] = "_¿­¸Å²®Áú",
 124.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YOUNG_DEVIL_HAT] = "_»õ³¢¾Ç¸¶¸ðÀÚ",
 125.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SPOT_EGG_SHELL] = "_¾Ë·Ï´Þ·Ï¾Ë²®Áú",
 126.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DYE_RED] = "_¹ß±×·¹",
 127.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEART_HAIRPIN] = "_ÇÏÆ®¸Ó¸®ÇÉ",
 128.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAIR_CLOTH] = "_¸Ó¸®Æ÷ÀÚ±â",
 129.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GHOST_MASK] = "_¿ÀÆä¶óÀ¯·É°¡¸é",
 130.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DEVIL_WING] = "_¾Ç¸¶Àdz¯°³",
 131.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WIZARD_HEADGEAR] = "_¸¶¼ú»çÀǸðÀÚ",
 132.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FASION_SUNGLASSES] = "_ÆмǼ±±Û·¡½º",
 133.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOON_HEARPIN] = "_Ãʽ´޸Ӹ®ÇÉ",
 134.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STRIPES_BAND] = "_ÁÙ¹«´Ì¸Ó¸®¶ì",
 135.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MYSTIC_NUT_SHELL] = "_½ÅºñÇÑ¿­¸Å²®Áú",
 136.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAT_BELL] = "_°í¾çÀ̹æ¿ï",
 137.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_BAND] = "_û»ö¸Ó¸®¶ì",
 138.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SPHINX_HAT] = "_½ºÇÎÅ©½º¸ðÀÚ",
 139.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SUN_GOD_HAT] = "_žç½ÅÀǸðÀÚ",
 140.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BOMGUN_HAT] = "_º»°Ç¸ðÀÚ",
 141.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVE_NUT] = "_»ç¶ûÀÇ¿­¸Å",
 142.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKCAT_EAR] = "_°ËÀº°í¾çÀ̱Í",
 143.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LAZYCAT] = "_´Ã¾îÁø°í¾çÀÌ",
 144.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BEAR_HAT] = "_°õµ¹À̸ðÀÚ",
 145.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KOCAL_HAT] = "_²¿±ò¸ðÀÚ",
 146.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FLOWER_HAIRPIN] = "_²É¸Ó¸®ÇÉ",
 147.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MILZIP_HAT] = "_¹Ð¤¸ðÀÚ",
 148.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DAEILBAND] = "_¹Ýâ°í",
 149.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LEAF_HELM] = "_³ª¹µÀÙÅõ±¸",
 150.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FISH_HAT] = "_»ý¼±¸ðÀÚ",
 151.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SERCUBUS_HORN] = "_¼­Å¥¹ö½º»Ô",
 152.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SOM_BRERO] = "_¼Øºê·¹·Î",
 153.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DEVILWING_EAR] = "_¾Ç¸¶³¯°³±Í",
 154.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FOX_MASK] = "_¿©¿ì°¡¸é",
 155.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FIRE_HEADBAND] = "_¿­Ç÷¸Ó¸®¶ì",
 156.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INDIAN_HEADBAND] = "_Àεð¾È¸Ó¸®¶ì",
 157.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INCUBUS_HORN] = "_ÀÎÅ¥¹ö½º»Ô",
 158.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STRAIGHT_HAT] = "_ÀÚ¼¼±³Á¤¸ðÀÚ",
 159.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANGELWING_EAR] = "_õ»ç³¯°³±Í",
 160.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COWBOY_HAT] = "_Ä«¿ìº¸À̸ðÀÚ",
 161.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FUR_HAT] = "_ÅиðÀÚ",
 162.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TULIP_HAIRPIN] = "_Æ«¸³¸Ó¸®ÇÉ",
 163.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAEDAL_HAT] = "_ÇØ´Þ¸ðÀÚ",
 164.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_X_HAIRPIN] = "_XÀÚ¸Ó¸®ÇÉ",
 165.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_QUEEN_HELM] = "_¿©¿ÕÀÇÅõ±¸",
 166.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MISTRESS_CROWN] = "_¹Ì½ºÆ®·¹½º¿Õ°ü",
 167.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MUSHROOM_HEADBAND] = "_¹ö¼¸¸Ó¸®¶ì",
 168.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_REDTAIL_RIBBON] = "_»¡°£Å×Àϸ®º»",
 169.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LAZY_RACCOON] = "_±ÍÂúÀº³Ê±¸¸®",
 170.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BELOWEAR_RIBBON] = "_¾çÂʱ͹ظ®º»",
 171.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ALARM_MASK] = "_¾Ë¶÷°¡¸é",
 172.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOBLIN_MASK1] = "_°íºí¸°°¡¸é1È£",
 173.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOBLIN_MASK2] = "_°íºí¸°°¡¸é2È£",
 174.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOBLIN_MASK3] = "_°íºí¸°°¡¸é3È£",
 175.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOBLIN_MASK4] = "_°íºí¸°°¡¸é4È£",
 176.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BIGGOLDEN_BELL] = "_´ëÇü±Ý¹æ¿ï",
 177.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SISTER_HAT] = "_¼ö³à¸ðÀÚ",
 178.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SISTER_HAT2] = "_¼ö³à¸ðÀÚ",
 179.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORCHERO_HELM] = "_¿ÀÅ©È÷¾î·ÎÅõ±¸",
 180.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORCHERO_HELM2] = "_¿ÀÅ©È÷¾î·ÎÅõ±¸",
 181.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ASSASSIN_MASK] = "_¾î»õ½Å¸¶½ºÅ©",
 182.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TIGER_MASK] = "_ŸÀ̰Ÿ¶½ºÅ©",
 183.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAT_HAT] = "_°í¾çÀ̸ðÀÚ",
 184.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SALE_HAT] = "_¼¼ÀÏÇ¥ÁöÆÇ",
 185.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TAKIUS] = "_ŸŰ¿ì½º´«°¡¸®°³",
 186.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BATTLEONLINE] = "_¹èƲ¿Â¶óÀÎ",
 187.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAEBARAGI_PIN] = "_Çعٶó±âÇÉ",
 188.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACK_EYECOVER] = "_°ËÀº´«°¡¸®°³",
 189.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TOAST] = "_Å佺Ʈ",
 190.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DECTECTIVE_HAT] = "_ŽÁ¤¸ðÀÚ",
 191.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHAYANG_HAT] = "_Â÷¾ç¸ðÀÚ",
 192.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BABY] = "_Á¥²ÀÁö",
 193.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DUCK_HAT] = "_¿À¸®¸ðÀÚ",
 194.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SUNO_HAT] = "_½´³ë¸ðÀÚ",
 195.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANGRY_MOUTH] = "_ºÐ³ëÀÔ",
 196.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BEONG_HAT] = "_º¡°ÅÁö¸ðÀÚ",
 197.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COLDPROTECT_HAT] = "_¹æÇѸðÀÚ",
 198.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BANANA_HAT] = "_¹Ù³ª³ª¸ðÀÚ",
 199.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MYSTICROSE] = "_¹Ì½ºÆ½·ÎÁî",
 200.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PUPPY_EAR] = "_°­¾ÆÁö±Í",
 201.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ZIRTAS_MASK] = "_Áö¸£Å¸½º°¡¸é",
 202.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BIRD_NEST] = "_»õµÕÁö",
 203.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LION_MASK] = "_¶óÀ̿¸¶½ºÅ©",
 204.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CROSS_HELMET] = "_Ŭ·Î½ºÇï¸ä",
 205.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANGELING_HAT] = "_¿£Á©¸µ¸ðÀÚ",
 206.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOAT_HAT] = "_¾ç¸ðÀÚ",
 207.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PUMPKIN_HAT] = "_È£¹Ú¸ðÀÚ",
 208.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CYCLOPS_EYE] = "_»çÀÌŬ·Ó½º¾ÆÀÌ",
 209.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ALICE_HAT] = "_¿¤¸®½º¸ðÀÚ",
 210.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MAGIC_EYES] = "_¸ÅÁ÷¾ÆÀÌÁî",
 211.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PUYONG] = "_ºÎ¿ë",
 212.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PRETTY_RIBBON] = "_¿¹»Û¸®º»",
 213.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MARIONET_HAT] = "_¸¶¸®¿À³Ý¸ðÀÚ",
 214.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOON_HELM] = "_Ãʽ´ÞÅõ±¸",
 215.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GABUKI_MASK] = "_°¡ºÎÅ°°¡¸é",
 216.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KOKIRI_HAT] = "_ÄÚ³¢¸®¸ðÀÚ",
 217.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BASEBALL_HAT] = "_¾ß±¸¸ðÀÚ",
 218.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOOKGYEONG_HAT] = "_±¹°æÀϸðÀÚ",
 219.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SILVERTIARA] = "_½Ç¹öƼ¾Æ¶ó",
 220.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIERROT_CROWN_] = "_±¤´ë¸ðÀÚ_",
 221.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MUSICHEADPHONE] = "_À½Ç¥ÇìµåÆù",
 222.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BONGCROWN] = "_ºÀ°ü",
 223.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANGELING_PIN] = "_¿£Á©¸µÇÉ",
 224.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GAKSITAL] = "_°¢½ÃÅ»",
 225.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FEATHER_BEREHAT] = "_±êÅк£·¹¸ð",
 226.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VALKYRIE_HELMET] = "_¹ßÅ°¸®Åõ±¸",
 227.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BEREHAT] = "_º£·¹¸ð",
 228.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SATOHAT] = "_»ç¶Ç¸ðÀÚ",
 229.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AYAM] = "_¾Æ¾ä",
 230.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NONAME] = "_À͸í¿äû",
 231.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAHETAL] = "_ÇÏȸŻ",
 232.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LIONTAL] = "_»çÀÚÅ»",
 233.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDTIARA] = "_°ñµåƼ¾Æ¶ó",
 234.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DARKHELMET] = "_¾ÏÈæÀÇÅõ±¸",
 235.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DOGHAT] = "_°­¾ÆÁö¸ðÀÚ",
 236.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BIRDHAT] = "_»õµÕÁö¸ðÀÚ",
 237.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAPTAINHAT] = "_¼±ÀåÀǸðÀÚ",
 238.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BAYTREEHAT] = "_¿ù°è¼ö°ü",
 239.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GEOGRAPHER] = "_Àå½Ä¿ëÁö¿À±×·¡ÆÛ",
 240.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TWINRIBBON] = "_Æ®À©¸®º»",
 241.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SINGERHAT] = "_À½À¯½ÃÀθðÀÚ",
 242.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LEAF] = "_³«¿±",
 243.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKRIBBON] = "_¸®º»_°ËÁ¤",
 244.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YELLOWRIBBON] = "_¸®º»_³ë¶û",
 245.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GREENRIBBON] = "_¸®º»_ÃÊ·Ï",
 246.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PINKRIBBON] = "_¸®º»_ºÐÈ«",
 247.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_REDRIBBON] = "_¸®º»_»¡°­",
 248.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORANGERIBBON] = "_¸®º»_ÁÖÈ«",
 249.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITERIBBON] = "_¸®º»_ÇϾç",
 250.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LAZYRABBIT] = "_´Ã¾îÁøÅä³¢",
 251.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MEGINCAP] = "_¸Þ±äĸ",
 252.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PRIKACIRCLET] = "_ÇÁ¸®Ä«¼­Å¬¸´",
 253.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COPOLA] = "_ÄÚÆú¶ó",
 254.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MERONGMASK] = "_¸Þ·Õ°¡¸é",
 255.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WOOLCAP] = "_¿ïĸ",
 256.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANGELKISS] = "_õ»çÀÇÀÔ¸ÂÃã",
 257.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MORPHISDOOGUN] = "_¸ð¸£ÇǼŽºµÎ°Ç",
 258.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MORIANEHELM] = "_¸ð¸®¾Æ³×Ç︧",
 259.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GEVNEITUGOO] = "_°Ôºê³×ÀÌÅõ±¸",
 260.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITEFLOWER] = "_ÇϾá²ÉÀÙ",
 261.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDENGORI] = "_±Ý»ö°í¸®",
 262.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LAUREL] = "_¿ù°è°ü",
 263.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RIDEWORD] = "_¶óÀ̵å¿öµå",
 264.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YELLOW_BASEBALLCAP] = "_³ë¶õ¾ß±¸¸ðÀÚ",
 265.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FLYING_ANGEL] = "_ºñ»óÇÏ´Âõ»ç",
 266.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DRESSHAT] = "_µå·¹½ºÇÞ",
 267.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SATELITE_HAIRBAND] = "_»õƲ¶óÀÌÆ®Çì¾î¹êµå",
 268.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACK_BUNNYBAND] = "_°ËÀºÅä³¢¸Ó¸®¶ì",
 269.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WALLYAHWA_HAT] = "_¿ù¾ßÈ­¸ðÀÚ",
 270.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MARCHING_HAT] = "_¸¶ÄªÇÞ",
 271.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PROPELLER2] = "_ÇÁ·ÎÆç¶ó_",
 272.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_DEVIRUCHI] = "_»¡°­»õ³¢¾Ç¸¶¸ðÀÚ",
 273.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITE_DEVIRUCHI] = "_Èò»ö»õ³¢¾Ç¸¶¸ðÀÚ",
 274.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GRAY_DEVIRUCHI] = "_ȸ»ö»õ³¢¾Ç¸¶¸ðÀÚ",
 275.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITE_LAZYCAT] = "_Èò»ö´Ã¾îÁø°í¾çÀÌ",
 276.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GRAY_LAZYCAT] = "_ȸ»ö´Ã¾îÁø°í¾çÀÌ",
 277.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PINK_LAZYCAT] = "_ºÐÈ«´Ã¾îÁø°í¾çÀÌ",
 278.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_LAZYCAT] = "_ÆĶû´Ã¾îÁø°í¾çÀÌ",
 279.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YELLOW_LAZYCAT] = "_³ë¶û´Ã¾îÁø°í¾çÀÌ",
 280.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GRAY_FURHAT] = "_ȸ»öÅиðÀÚ",
 281.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_FURHAT] = "_ÆĶûÅиðÀÚ",
 282.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PINK_FURHAT] = "_ºÐÈ«ÅиðÀÚ",
 283.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_MAGICIANHAT] = "_»¡°­¸¶¹ý»çÀǸðÀÚ",
 284.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITE_MAGICIANHAT] = "_Èò»ö¸¶¹ý»çÀǸðÀÚ",
 285.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GRAY_MAGICIANHAT] = "_ȸ»ö¸¶¹ý»çÀǸðÀÚ",
 286.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_MAGICIANHAT] = "_ÆĶû¸¶¹ý»çÀǸðÀÚ",
 287.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YELLOW_MAGICIANHAT] = "_³ë¶û¸¶¹ý»çÀǸðÀÚ",
 288.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EARPLUG_HAT] = "_±Í¸¶°³¸ðÀÚ",
 289.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ELF_BLINDER] = "_´«°¡¸®°³",
 290.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ELF_SUNGLASS] = "_¼±±Û·¡½º",
 291.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANGEL_MIXHELM] = "_õ»çÀǸӸ®¶ì",
 292.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DEVIL_MIXHELM] = "_¾Ç¸¶ÀǸӸ®¶ì",
 293.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ROBOT_BLINDER] = "_¿äÁ¤ÀDZÍ",
 294.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HUMAN_BLINDER] = "_¿äÁ¤ÀDZÍ",
 295.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ROBOT_EAR] = "_¿äÁ¤ÀDZÍ",
 296.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HUMAN_EAR] = "_¿äÁ¤ÀDZÍ",
 297.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LAZY_NINETAIL] = "_´Ã¾îÁø±¸¹ÌÈ£",
 298.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LAZY_LEAF] = "_¸®ÇÁÀÎÇü¸ðÀÚ",
 299.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DEVILRING_HAT] = "_µ¥ºô¸µ¸ðÀÚ",
 300.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_3PORINGS] = "_Æ÷¸µ°ã¸ðÀÚ",
 301.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VALKYRIE_FEATHER] = "_¹ßÅ°¸®±êÅиðÀÚ",
 302.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SOULESS_WING] = "_¼Ò¿ï¸®½ºÀ®",
 303.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_APRO_WIG] = "_¾ÆÇÁ·Î°¡¹ß",
 304.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ATIATI_HAT] = "_¾ÆƼ¾ÆƼ¸ðÀÚ",
 305.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AUSTRALIA_HAT] = "_È£ÁÖ±¹±â¸ðÀÚ",
 306.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAPPY_WIG] = "_ÇູÇÑ°¡¹ß",
 307.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRIGHT_WIG] = "_´«ºÎ½Å°¡¹ß",
 308.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AMAZING_WIG] = "_³î¶ó¿î°¡¹ß",
 309.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANTASTIC_WIG] = "_ȯ»óÀûÀΰ¡¹ß",
 310.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YELLOW_DOOGUN] = "_³ë¶õ»öµÎ°Ç",
 311.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YELLOW_RIBBON] = "_³ë¶õ»ö¸®º»",
 312.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHICK_HAT] = "_º´¾Æ¸®¸ðÀÚ",
 313.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SUREON_CROWN] = "_¼ö·Ã¿Õ°ü",
 314.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WINDMILL_HAIRPIN] = "_dzÂ÷ºñ³à",
 315.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PECOPECO_HAT] = "_ÆäÄÚÆäÄÚ¸Ó¸®¶ì",
 316.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VACATION_HAT] = "_¹ÙIJ½º¸ðÀÚ",
 317.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_GLASSES] = "_»¡°£¾È°æ",
 318.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VANIL_HAT] = "_¹Ù´Ò¹Ì¸£½º¸ðÀÚ",
 319.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KETTLE_HAT] = "_ÁÖÀüÀÚ¸ðÀÚ",
 320.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DRAGON_SKULL] = "_¿ëÀÇÇØ°ñ",
 321.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RAMYEON_HAT] = "_¶ó¸é¸ðÀÚ",
 322.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHISPER_MASK] = "_À§½ºÆÛ¸¶½ºÅ©",
 323.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HORN_HAT] = "_»ÔÅõ±¸¸ðÀÚ",
 324.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RUSSIA_RIBBON] = "_·¯½Ã¾Æ¸®º»",
 325.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOTUS_FLOWER] = "_¿¬²É¸ðÀÚ",
 326.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CEREMONIAL_CORONET] = "_È­°ü",
 327.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MANGMOK] = "_¸Í¸ñ¸ð",
 328.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIRATE_DAGGER] = "_ÇØÀûÀÇ´ë°Å",
 329.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FREYA_CROWN] = "_ÇÁ·¹À̾ßÀÇÅ©¶ó¿î",
 330.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TROPICALFRUIT] = "_¿­´ë°úÀϸðÀÚ",
 331.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRAZIL_HAT] = "_ºê¶óÁú±¹±â¸ðÀÚ",
 332.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOHIKAN] = "_¸ðÈ÷Ä­",
 333.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BANJAK_JEONGOO] = "_¹Ý¦Àü±¸¸Ó¸®¶ì",
 334.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BIG_HIBISCUS] = "_Å«ÇÏÀ̺ñ½ºÄ¿½º",
 335.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AYOTAYA_HAT] = "_¾Æ¿äŸ¾ß¸ðÀÚ",
 336.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DIA_DAM] = "_´ÙÀ̾Ƶ©",
 337.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAKI_MASK] = "_ÇÏÅ°¸¶½ºÅ©",
 338.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_OBSERVER] = "_¿ÉÀú¹ö",
 339.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_UMBRELLA_HAT] = "_¿ì»ê¸ðÀÚ",
 340.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FISHER_HAT] = "_¾îºÎÀǸðÀÚ",
 341.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORINGPARTY_HAT] = "_Æ÷¸µÆÄƼ¸ðÀÚ",
 342.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_ANGELING_HAT] = "_ÆĶõ¿£Á©¸µ¸ðÀÚ",
 343.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INDONESIA_HARIBAND] = "_Àεµ³×½Ã¾ÆÇì¾î¹êµå",
 344.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCARF] = "_½ºÄ«ÇÁ",
 345.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LITTLEANGELDOLL] = "_¸®Æ²¿£Á©µ¹",
 346.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ROBOTEYE] = "_·Îº¸¾ÆÀÌ",
 347.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ROKIMASK] = "_·ÎÅ°¸¶½ºÅ©",
 348.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JEONPA_ANTENNA] = "_ÀüÆľÈÅ׳ª",
 349.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WANTTOFLY_ANGELING] = "_³¯°í½ÍÀº¿£Á©¸µ",
 350.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JUMPING_PORING] = "_Æú¦ÀÌ´ÂÆ÷¸µ",
 351.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WANT_GUILDMAN] = "_±æµå¿ø¸ðÁý¸ðÀÚ",
 352.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WANT_PARTY] = "_ÆÄƼ±¸ÇÔ¸ðÀÚ",
 353.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WANT_BOY] = "_³²Ä£±¸ÇÔ¸ðÀÚ",
 354.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WANT_FRIEND] = "_Ä£±¸±¸ÇÔ¸ðÀÚ",
 355.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DIFORTE] = "_µðÆ÷¸£Å×ÀÎÇü¸ðÀÚ",
 356.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GLARRIS] = "_±Û¶ó¸®½ºÀÎÇü¸ðÀÚ",
 357.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SORIN] = "_¼Ò¸°ÀÎÇü¸ðÀÚ",
 358.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TAILING] = "_Å×ÀϸµÀÎÇü¸ðÀÚ",
 359.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BINIT] = "_ºñ´ÖÀÎÇü¸ðÀÚ",
 360.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_W] = "_´õºí·ùÀÎÇü¸ðÀÚ",
 361.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WANT_GIRL] = "_¿©Ä£±¸ÇÔ¸ðÀÚ",
 362.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_POPORING_HAT] = "_Æ÷Æ÷¸µ¸ðÀÚ",
 363.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MUSLIM_M] = "_¹«½½¸²³²ÀÚ¸ð",
 364.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MUSLIM_F] = "_¹«½½¸²¿©ÀÚ¸ð",
 365.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MAWANG_HAT] = "_´ÙÅ©¹Ù½Ç¸®¿ò",
 366.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VICTORYWING] = "_½Â¸®Àdz¯°³",
 367.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PECOPECO_FLY_HAT] = "_ÆäÄÚÆäÄÚ³¯°³±Í",
 368.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAPTION_HAT] = "_¼±Àå¸ðÀÚ",
 369.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHIKEBAIN_EARS] = "_ÈÖÄɹÙÀÎÀDZÍ",
 370.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GANG_SCARF] = "_°»½ºÄ«ÇÁ",
 371.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NINJA_SCROLL] = "_´ÑÀÚÀǵη縶¸®",
 372.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SIMYEON_HAT] = "_½É¿¬ÀÇÅõ±¸",
 373.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKDEATHKING] = "_Èæ»ç¿ÕÀǸðÀÚ",
 374.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EGGFRY] = "_°è¶õÈĶóÀÌ",
 375.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EMPEROR_HAT] = "_¿ÕÀǸðÀÚ",
 376.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAEGOON_HAT] = "_Çý±º¸ðÀÚ",
 377.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NANCHO_HAT] = "_³­ÃʸӸ®¶ì",
 378.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PANGUAN_HAT] = "_ÆÇ°ü¸ðÀÚ",
 379.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LAZY_WHITECAT] = "_´Ã¾îÁøÇϾá°í¾çÀÌ",
 380.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DARKNESS_HELM] = "_´ÙÅ©³×½ºÇ︧",
 381.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HUGE_MAJESTIC] = "_´ëÇü¸¶Á¦½ºÆ½°í¿ìÆ®",
 382.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HUGE_ORCHERO] = "_´ëÇü¿ÀÅ©È÷¾î·ÎÅõ±¸",
 383.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SATANIC_CHAIN] = "_»çŸ´ÐüÀÎ",
 384.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ENTIQUE_CIGAR] = "_¾ØƼũ´ã¹î´ë",
 385.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RABBITEAR] = "_Åä³¢±Í¸ðÀÚ",
 386.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BALLOON_HAT] = "_¹ú·éÇÞ",
 387.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FISH_HEAD_HAT] = "_¹°°í±â¸Ó¸®¸ðÀÚ",
 388.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SANTA_PORING_HAT] = "_»êŸÆ÷¸µ¸ðÀÚ",
 389.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BELL_RIBBON] = "_¹æ¿ï¸®º»",
 390.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HUNTINGCAP] = "_ÇåÆÃĸ",
 391.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TWIN_SANTAHAT] = "_¾ç°¥·¡»êŸ¸ðÀÚ",
 392.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YOYOHAT] = "_¿ä¿ä¸ðÀÚ",
 393.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NEKOMIMI_KAFRA] = "_³×Äڹ̹ÌÄ«ÇÁ¶ó",
 394.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SNAKE_HAT] = "_¹ì¸Ó¸®¸ðÀÚ",
 395.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANGEL_GHOST] = "_õ»çÀÇÀ¯·É",
 396.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_SANTAHAT] = "_ÆĶõ¾ç°¥·¡»êŸ¸ðÀÚ",
 397.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SEOLNAL_HAT] = "_·ï¾çÀǼ³³¯¸ðÀÚ",
 398.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VALENTINE_HAT] = "_¹ß·»Å¸ÀθðÀÚ",
 399.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TIRAYABONET] = "_Ƽ¶ó¾ßº¸³Ý",
 400.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JASPER] = "_À罺ÆÛÅ©·¹½ºÆ®",
 401.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCUVER_MASK] = "_½ºÄí¹ö¸¶½ºÅ©",
 402.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BONEHEAD] = "_º»Çìµå",
 403.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MANDRAGORA] = "_¸¸µå¶ó°í¶óĸ",
 404.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FOXHAT] = "_¿©¿ì¸ðÀÚ",
 405.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKGLASSES] = "_°ËÀº»ÔÅ׾Ȱæ",
 406.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PLAYELF] = "_Àå³­²Ù·¯±â¿äÁ¤",
 407.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FISHINMOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹®¹°°í±â",
 408.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUERIBBON] = "_ºí·ç¸®º»",
 409.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PHILIRHAT] = "_Çʸ®¸£¸ðÀÚ",
 410.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ACADEMY_NEWBIE] = "_¾ÆÄ«µ¥¹Ì½ÅÀÔ»ý¸ðÀÚ",
 411.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ACADEMY_LV1] = "_¾ÆÄ«µ¥¹Ì1¼ö·á¸ðÀÚ",
 412.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NEW_COWBOY] = "_½ÅÄ«¿ìº¸À̸ðÀÚ",
 413.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BREAD2] = "_»§ºÀÅõ2",
 414.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITESNAKE] = "_ÇϾá¹ì¸ðÀÚ",
 415.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SWEETCANDY] = "_´ÞÄÞÇÑ»çÅÁ",
 416.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_POPCORN_HAT] = "_ÆËÄܸðÀÚ",
 417.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAMPFIRE_HAT] = "_Ä·ÇÁÆÄÀ̾î¸ðÀÚ",
 418.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORINGCAKE_HAT] = "_Æ÷¸µÄÉÀÌÅ©¸ðÀÚ",
 419.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BEER_HAT] = "_¸ÆÁÖ¸ðÀÚ",
 420.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CROWNBIRD] = "_¿Õ°ü¾Þ¹«",
 421.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SOLDIERHAT] = "_º´Á¤¸ðÀÚ",
 422.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_IFRIT_MASK] = "_ÀÌÇÁ¸®Æ®°¡¸é",
 423.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_IFRIT_EAR] = "_ÀÌÇÁ¸®Æ®ÀDZÍ",
 424.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WORDBOOK] = "_¹®ÀÚÃ¥¸ðÀÚ",
 425.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVECHINA] = "_¾Ë·´Â÷À̳ª¸ðÀÚ",
 426.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANTAORANGE] = "_ȯŸ¿À·»Áöĵ",
 427.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANTAGRAPE] = "_ȯŸ±×·¹ÀÌÇÁĵ",
 428.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KARADA_HAT] = "_Ä«¶ó´Ù¸Þ±¸¸®Â÷¸ðÀÚ",
 429.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_REDTEA_HAT] = "_È«Â÷È­Àü¸ðÀÚ",
 430.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BREADHAT1] = "_»§ºÀÅõ1",
 431.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DOKEBIHAT] = "_µµ±úºñ¸ðÀÚ",
 432.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FLAMECROWN] = "_¼ºÈ­°ü",
 433.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHICK_HAT2] = "_²¿²¿´ì¸ðÀÚ",
 434.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRAZIL4] = "_ºê¶óÁú4ÁÖ³â¸ðÀÚ",
 435.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDENLAUREL] = "_Ȳ±Ý¿ù°è¼ö",
 436.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COLA_CAN] = "_Äݶóĵ",
 437.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COKE_HAT] = "_ÄÚÄ«Äݶó¸ðÀÚ",
 438.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRIDE_FLOWER] = "_½ÅºÎÀÇÈ­°ü",
 439.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SKYGIRL_FLOWER] = "_¼±³àÀDzÉ",
 440.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAIRBAND_GREEN] = "_¸Ó¸®²ö_³ì»ö",
 441.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAIRBAND_RED] = "_¸Ó¸®²ö_»¡°­",
 442.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAIRBAND_BLUE] = "_¸Ó¸®²ö_ÆĶû",
 443.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAIRBAND_WHITE] = "_¸Ó¸®²ö_ÇϾç",
 444.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NECKTIE] = "_³ØŸÀÌ",
 445.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BABYANGEL_STONE] = "_¾Æ±âõ»ç»ó",
 446.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAIRBRUSH] = "_¸Ó¸®ºø",
 447.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANDYIN_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â¸·´ë»çÅÁ",
 448.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CATFOOT] = "_°í¾çÀ̹߸Ӹ®ÇÉ",
 449.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FROGHAT] = "_°³±¸¸®¸ðÀÚ",
 450.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FACEBOX1] = "_È¥ÀÚ³î±â»óÀÚ1",
 451.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FACEBOX2] = "_È¥ÀÚ³î±â»óÀÚ2",
 452.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SUNHAT] = "_žç¸ðÀÚ",
 453.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DRAGON_GOLD] = "_¿ëÅõ±¸_±Ý",
 454.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DRAGON_SILVER] = "_¿ëÅõ±¸_Àº",
 455.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DRAGON_BRONZE] = "_¿ëÅõ±¸_µ¿",
 456.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RABBITHAT] = "_¿ÁÅä³¢¸ðÀÚ",
 457.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WINDTOY_HAT] = "_¹Ù¶÷°³ºñ¸ðÀÚ",
 458.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EVOLVED_DRAGON] = "_ÁøÈ­µÈ¿ëÀÇÇØ°ñ",
 459.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EVOLVED_WHISPER] = "_ÁøÈ­µÈÀ§½ºÆÛ¸¶½ºÅ©",
 460.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BIGNAIL_SCARF] = "_´ë¸ø¹ÚÈù½ºÄ«ÇÁ",
 461.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RAINBOW_SCARF] = "_¹«Áö°³½ºÄ«ÇÁ",
 462.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JAHA_DOLL] = "_ÀÚÇÏÀÎÇü¸ðÀÚ",
 463.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CELESTIAL_HAT] = "_ÇϴøðÀÚ",
 464.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WIND_MILESTONE] = "_¹Ù¶÷ÀÇÀÌÁ¤Ç¥",
 465.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HELM_OF_DRAGOON] = "_µå·¡±ºÇ︧",
 466.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PARADE_CAP] = "_ÆÛ·¹À̵å¸ðÀÚ",
 467.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NOBLE_HAT] = "_³ëºíÇÞ",
 468.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EYES_OF_DARKNESS] = "_´ÙÅ©´Ï½º¾ÆÀÌÁî",
 469.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAIRBAND_OF_REGINLEIF] = "_·¹±ä·¹À̺êÀdz¯°³",
 470.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_WHITE_HAT] = "_È«¹é¸ðÀÚ",
 471.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FORCEPS_HAIRPIN] = "_Áý°Ô¹ß¸Ó¸®ÇÉ",
 472.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NOTICE_BOARD] = "_¾Ë¸²°£ÆÇ",
 473.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CUBE_MASK] = "_Å¥ºê¸¶½ºÅ©",
 474.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAIRBAND_OF_GRANDPECO] = "_±×·£µåÆäÄÚÀǸӸ®¶ì",
 475.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BR_FLAG_BANDANNA] = "_ºê¶óÁú±¹±âµÎ°Ç",
 476.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CLASSIC_HAT] = "_Ŭ·¡½ÄÇÞ",
 477.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SHAMAN_STUFF] = "_»þ¸ÕÀǸӸ®Àå½Ä",
 478.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BZOFNIL_WING] = "_ºñÁ¶ÇÁ´Ò³¯°³Àå½Ä",
 479.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HERMOZ_CAP] = "_Ç츣¸ðÁîĸ",
 480.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DARKKNIGHT_MASK] = "_´ÙÅ©³ªÀÌÆ®¸¶½ºÅ©",
 481.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ODIN_MASK] = "_¿Àµò¸¶½ºÅ©",
 482.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_PHD_HAT] = "_ºÓÀºÇлç¸ð",
 483.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TAIWANFLAG] = "_´ë¸¸±¹±â¸ðÀÚ",
 484.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TIGERFACE] = "_È£¶ûÀ̾ó±¼",
 485.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVEDADDY] = "_·¯ºê´ëµð",
 486.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANUBIS_HELM] = "_¾Æ´©ºñ½ºÅõ±¸",
 487.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAT_OF_OUTLAW] = "_¹«¹ýÀÚ¸ðÀÚ",
 488.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIZZA_HAT] = "_ÇÇÀÚ¸ðÀÚ",
 489.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ICECREAM_HAT] = "_¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¸ðÀÚ",
 490.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHINESE_5TH] = "_5ÁÖ³â±â³ä¸é»çÆ÷",
 491.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WOLFKING] = "_¶°µ¹ÀÌ´Á´ë¿ÕÅõ±¸",
 492.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GANG_DOOGUN] = "_°­·É¼ú»çÀǵΰÇ",
 493.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ASARA_FAIRY] = "_¾Æ»ç¶ó¿äÁ¤¸ðÀÚ",
 494.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THUNDER_GOD] = "_³ú½ÅÁö·Â",
 495.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DICE_HAT] = "_ÁÖ»çÀ§¸ðÀÚ",
 496.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TIGER_KING] = "_È£¶ûÀÌ¿ÕÀÎÇü¸ðÀÚ",
 497.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIRATE_PRIDE] = "_ÇØÀûÀÇÀÚÁ¸½É",
 498.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RABBIT_MAGIC] = "_Åä³¢¸¶¼ú¸ðÀÚ",
 499.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKELF_YEAR] = "_°ËÀº¿äÁ¤ÀDZÍ",
 500.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDEN_TULIP] = "_Ȳ±ÝÆ«¸³¸Ó¸®ÇÉ",
 501.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVELYCHICK_HAT] = "_»ç¶ûÀǺ´¾Æ¸®¸ðÀÚ",
 502.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_PAJAMA] = "_ÆĶõÆÄÀÚ¸¶¸ðÀÚ",
 503.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PINK_PAJAMA] = "_ÇÎÅ©ÆÄÀÚ¸¶¸ðÀÚ",
 504.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SHARK_HAT] = "_»ó¾î¸ðÀÚ",
 505.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STING_HAT] = "_½ºÆøðÀÚ",
 506.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CARNIBAL_HAT] = "_Ä«´Ï¹ß¸ðÀÚ",
 507.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CARNIBAL_CIRCLET] = "_Ä«´Ï¹ß¼­Å¬¸´",
 508.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SHOWER_CAP] = "_»þ¿öĸ",
 509.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAMAN_BAIYA] = "_»ç¸¸¹ÙÀ̾Æ",
 510.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AQUARIUS_DIADEM] = "_º¸º´±Ãº¸°ü",
 511.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AQUARIUS_CROWN] = "_º¸º´±Ã¿Õ°ü",
 512.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PISCES_DIADEM] = "_½Ö¾î±Ãº¸°ü",
 513.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PISCES_CROWN] = "_½Ö¾î±Ã¿Õ°ü",
 514.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BIG_MAJESTIC2] = "_´ëÇü¸¶Á¦½ºÆ½°í¿ìÆ®2",
 515.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PEACOCK_FEATHER] = "_°øÀÛ»õ±êÅÐ",
 516.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RABBITEAR2] = "_Åä³¢±Í¸¶°³",
 517.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANTA_ZERO_LEMON_HAT] = "_ȯŸÁ¦·Î·¹¸ó¸ðÀÚ",
 518.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAKURA_MIST_HAT] = "_»çÄí¶ó¹Ì½ºÆ®¸ðÀÚ",
 519.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAKURA_MILK_TEA_HAT] = "_»çÄí¶ó¹ÐũƼ¸ðÀÚ",
 520.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FIRST_LEAF_TEA_HAT] = "_ÀÏÂ÷È­¸ðÀÚ",
 521.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LADY_TANEE_DOLL] = "_Ÿ´Ï¾Æ°¡¾¾ÀÎÇü",
 522.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LUNATIC_HAT] = "_·ç³ªÆ½¸ðÀÚ",
 523.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KING_FROG_HAT] = "_°³±¸¸®¿ÕÀÚ¸ðÀÚ",
 524.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EVIL_BONE_HAT] = "_¸¶¿ÕÀÇ»ÀÅõ±¸",
 525.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KAMAGI_HAT] = "_±î¸¶±Í¸ðÀÚ",
 526.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BABYDRAGON_HAT] = "_¾Æ±âµå·¡°ï",
 527.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SPARE_CARD] = "_½ºÆä¾îÄ«µå",
 528.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_QUATI_HAT] = "_ÄâƼ¸ðÀÚ",
 529.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TWOKAN_HAT] = "_ÅõÄ­¸ðÀÚ",
 530.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SIDECAP] = "_»çÀ̵åĸ",
 531.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JAGUAR_HAT] = "_Àç±Ô¾î¸ðÀÚ",
 532.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ARIES_DIADEM] = "_¹é¾ç±Ãº¸°ü",
 533.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ARIES_CROWN] = "_¹é¾ç±Ã¿Õ°ü",
 534.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RJC_CATHUSA] = "_RJCÄ«Ãò»ç",
 535.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_REDROSE] = "_ÁøÈ«ÀÇÀå¹Ì",
 536.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KWG_BOGWAN] = "_±Ý¿ì±Ãº¸°ü",
 537.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KWG_WANGAN] = "_±Ý¿ì±Ã¿Õ°ü",
 538.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HOLY_EGG_HAT] = "_¼º½º·¯¿î´Þ°¿¸ðÀÚ",
 539.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_OCTOPUS_HAT] = "_¹®¾î¸ðÀÚ",
 540.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LEAF_CAT_HAT] = "_¸®ÇÁŸðÀÚ",
 541.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FUR_SEAL_HAT] = "_ÆÛ¾Á¸ðÀÚ",
 542.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WILD_ROSE_HAT] = "_¿ÍÀϵå·ÎÁî¸ðÀÚ",
 543.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SACI_HAT] = "_»çÄ¡ÀǸðÀÚ",
 544.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_543] = "_¹«½½¸²¿©ÀÚ¸ð",
 545.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CROWN_OF_DECEIT] = "_»ç±âÀÇ¿Õ°ü",
 546.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DRAGON_ARHAT_MASK] = "_Ç׷泪ÇÑ°¡¸é",
 547.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TIGER_ARHAT_MASK] = "_º¹È£³ªÇÑ°¡¸é",
 548.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DOLOR_HAT] = "_°í³úÀǸðÀÚ",
 549.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRIGHT_FURY] = "_±¤ÈÖÀǰݳë",
 550.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RABBIT_BONNET] = "_Åä³¢º¸´Ö",
 551.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GEMINI_DIADEM] = "_½ÖÀڱú¸°ü",
 552.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GEMINI_CROWN] = "_½ÖÀڱÿհü",
 553.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RASTA_WIG] = "_¶ó½ºÅ¸°¡¹ß",
 554.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAVAGE_BABY_HAT] = "_¼¼ºñÁöº£º£¸ðÀÚ",
 555.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DOKEBI_HORN] = "_µµ±úºñ»Ô",
 556.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOUTH_PENCIL] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â¿¬ÇÊ",
 557.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ONIGIRI_HAT] = "_ÁÖ¸Ô¹ä¸ðÀÚ",
 558.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAKE] = "_ÀϺ»¼úÀÜ",
 559.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SATGAT] = "_¹èȸÇÏ´ÂÀÚÀÇ»ñ°«",
 560.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_BERET] = "_ºÓÀºº£·¹¸ð",
 561.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANCER_DIADEM] = "_°ÅÇرú¸°ü",
 562.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANCER_CROWN] = "_°ÅÇرÿհü",
 563.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MAJESTIC_DEVIL] = "_¸¶Á¦½ºÆ½µ¥ºôÈ¥",
 564.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOGIKILLER] = "_¸ð±âÇâ",
 565.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RUNE_HAIRBAND] = "_·é¸Åµì¸Ó¸®¶ì",
 566.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LEO_CROWN] = "_»çÀڱÿհü",
 567.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LEO_DIADEM] = "_»çÀڱú¸°ü",
 568.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DESERT_PRINCE] = "_»ç¸·ÀÇ¿ÕÀÚ",
 569.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SIGRUNS_WING] = "_»çÀ̱׷éÀdz¯°³",
 570.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DONUT_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹®µµ³Ó",
 571.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YUNO_EYE] = "_À¯³ëÀÇ´«",
 572.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CLOVER_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹®³×ÀÙŬ·Î¹ö",
 573.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GUM_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹®Ç³¼±²­",
 574.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TWINGIRL_CROWN] = "_½Ö³à±Ã¿Õ°ü",
 575.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TWINGIRL_BOGWAN] = "_½Ö³à±Ãº¸°ü",
 576.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRAZIL_RIBBON] = "_ºê¶óÁúÆ®À©¸®º»",
 577.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRAZIL_BERE] = "_ºê¶óÁúº£·¹¸ð",
 578.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RTC_WINNER_ONLY] = "_RTC¿ì½ÂÀÚÀü¿ë",
 579.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RTC_SECOND_BEST] = "_RTCÁØ¿ì½ÂÀÚÀü¿ë",
 580.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RTC_THIRD_BEST] = "_RTC3µîÀü¿ë",
 581.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAMPUME_HAT] = "_ķǪ¹ÌÅõ±¸",
 582.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LYRIA_DOLL_HAT] = "_¸®¸®¾ÆÀÎÇü¸ðÀÚ",
 583.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DOROTHY_DOLL_HAT] = "_µµ·Î½ÃÀÎÇü¸ðÀÚ",
 584.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHUNG_HAIRBAND] = "_û³ª¶ó¸Ó¸®Àå½Ä",
 585.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ICE_WING_EAR] = "_¾óÀ½³¯°³±Í",
 586.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TURTLE_HAT] = "_²¿ºÏÀ̸ðÀÚ",
 587.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DARKNESS_HELM_J] = "_´ÙÅ©³×½ºÇ︧",
 588.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HOLY_MARCHING_HAT_J] = "_½Å¼ºÇѸ¶ÄªÇÞ",
 589.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCOOTER_HAT_J] = "_½ºÄíÅÍÇï¸ä",
 590.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_IMP_HAT] = "_ÀÓÇÁ¸ðÀÚ",
 591.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SLEEPR_HAT] = "_½½¸®ÆÛ¸ðÀÚ",
 592.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GRYPHON_HAT] = "_±×¸®Æù¸ðÀÚ",
 593.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_PIRATE_BANDANA] = "_ºÓÀºÇØÀûµÎ°Ç",
 594.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LIBRA_CROWN] = "_õĪ±Ã¿Õ°ü",
 595.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LIBRA_DIADEM] = "_õĪ±Ãº¸°ü",
 596.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FILIR_WING] = "_Çʸ®¸£Àdz¯°³",
 597.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOOSOK_HAT] = "_¹«¼ÓÀÎÀǸðÀÚ",
 598.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDEN_HAT] = "_±Ý°ü¸ðÀÚ",
 599.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SKULL_HOOD] = "_ÇØ°ñÈĵå",
 600.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANIV_STAR_HAT] = "_¾Ö´Ï¹ö¼­¸®º°¸ðÀÚ",
 601.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DROOPING_MOROCC_MINION] = "_´Ã¾îÁø¸ð·ÎÅ©ÀÇÇö½Å",
 602.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SOUTHERN_CROSS] = "_¼­ÀüÅ©·Î½º",
 603.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HOME_CHERRY_BLOSSOM] = "_°íÇâÀǺ¢²É",
 604.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIG_MONEYBOX] = "_µÅÁöÀú±ÝÅë",
 605.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_LETTER] = "_Æ÷¸µÆíÁö",
 606.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCORPIO_CROWN] = "_õÇæ±Ã¿Õ°ü",
 607.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCORPIO_DIADEM] = "_õÇæ±Ãº¸°ü",
 608.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NOTATION_HAIRBAND] = "_¾Çº¸¸Ó¸®¶ì",
 609.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ENGINEER_CAP] = "_¿£Áö´Ï¾îĸ",
 610.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAWKEYES] = "_¸ÅÀÇ´«",
 611.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TRIANGLE_RUNE] = "_Æ®¶óÀ̾ޱ۷éĸ",
 612.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_2009LOVE_DADDY] = "_2009·¯ºê´ëµð",
 613.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_612] = "_º´¾Æ¸®¸ðÀÚ",
 614.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PRIESTHAT] = "_ÇÁ¸®½ºÆ®ÀǸðÀÚ",
 615.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NOFEAR_POQWER_HEADGEAR] = "_NOFEARÆÄ¿öÇìµå±â¾î",
 616.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CACTUS_HAT] = "_¼±ÀÎÀå¸ðÀÚ",
 617.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SNOWMAN_HAT] = "_´«»ç¶÷¸ðÀÚ",
 618.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAGITTARIUS_CROWN] = "_Àθ¶±Ã¿Õ°ü",
 619.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAGITTARIUS_DIADEM] = "_Àθ¶±Ãº¸°ü",
 620.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SANTACAP] = "_·çµ¹ÇÁ»êŸ¸ð",
 621.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORANGE_STEM_HAT] = "_±Ö²ÀÁö¸ðÀÚ",
 622.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAPRICORN_CROWN] = "_¸¶°¥±Ã¿Õ°ü",
 623.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAPRICORN_DIADEM] = "_¸¶°¥±Ãº¸°ü",
 624.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RUNE_CIRCLET] = "_·é¼­Å¬¸´",
 625.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MITRA] = "_¹ÌÆ®¶ó",
 626.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RANGER_GOGGLES] = "_½º³ªÀÌÆÛ°í±Û",
 627.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DRIVER_BAND] = "_µå¶óÀ̹ö¹êµå",
 628.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_627] = "_±×¸²ÀÚ°øÀÛ",
 629.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MINSTRELSONG_HAT] = "_¹Î½ºÆ®·²¼ÛÀǸðÀÚ",
 630.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_629] = "_¸¶ÀÌ´õ½ºÀǼӻèÀÓ",
 631.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_630] = "_¸¶·ÂÀǵ¹¸ðÀÚ",
 632.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_631] = "_ºÒŸ´ÂÈ¥",
 633.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_632] = "_ħ¹¬ÀÇÁýÇàÀÚ",
 634.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_633] = "_¹Ù¶÷ÀǼӻèÀÓ",
 635.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_634] = "_º¹°¢½´¹ÌÃ÷ÀÇÅõ±¸",
 636.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_635] = "_ºó»çÀǹéÁ¶",
 637.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NOAHS_HAT] = "_³ë¾ÆÀǸðÀÚ",
 638.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DRIVER_BAND2] = "_µå¶óÀ̹ö¹êµå_",
 639.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SLOTH_HAT] = "_³ª¹«´Ãº¸ÀǸðÀÚ",
 640.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DUNEYRR_HELM] = "_µÎ³×À̸£Åõ±¸",
 641.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_BUNNY_BAND] = "_»¡°£Åä³¢¸Ó¸®¶ì",
 642.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BUZZY_BOL_BOARD] = "_¹öÁöº¼º¸µå",
 643.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACK_TAIL_RIBBON] = "_°ËÀºÅ×Àϸ®º»",
 644.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AMISTR_CAP] = "_¾Æ¹Ì½ºÆ®¸£Ä¸",
 645.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAMURAI_MASK] = "_»ç¹«¶óÀ̸¶½ºÅ©",
 646.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAKURA_CORONET] = "_º¢²ÉÈ­°ü",
 647.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDEN_ANGEL] = "_Ȳ±Ýõ»çÁ¶°¢»ó",
 648.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FOOL_DAY_HAT] = "_¸¸¿ìÀýÅõ±¸",
 649.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDEN_SAVAGE_HAT] = "_°ñµç¼¼ºñÁö¸ðÀÚ",
 650.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SPLASH_HAT] = "_Âû¶û¸ðÀÚ",
 651.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FAMILY_HAT] = "_Æйи®¸ðÀÚ",
 652.  [ACCESSORY_IDs.ACCESORY_RED_NAVY_HAT] = "_ºÓÀºÇرº¸ðÀÚ",
 653.  [ACCESSORY_IDs.ACCESORY_BERET] = "_ÇرºÀǺ£·¹¸ð",
 654.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHOCODONUT_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹®ÃÊÄÚµµ³Ó",
 655.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLAZING_SUN] = "_ºÒŸ´Âžç",
 656.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_REMOVER_HAT] = "_¸®¹«¹ö¸ðÀÚ",
 657.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_ARARA_HAT] = "_ÆĶõ¾Æ¶ó¶ó¸ðÀÚ",
 658.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DROOPING_BOTO] = "_´Ã¾îÁøº¸Åä",
 659.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TENDRILION_HAT] = "_Åٵ帱¸®¿Â¸ðÀÚ",
 660.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PERSICA] = "_Æ丣½ÃÄ«",
 661.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HOPLITE_HELMET] = "_ÁßÀ庸º´ÀÇÅõ±¸",
 662.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_3DGLASS] = "_3D¾È°æ",
 663.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YELLOWBUNNY_HAIRBAND] = "_³ë¶õÅä³¢¸Ó¸®¶ì",
 664.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PINKBUNNY_HAIRBAND] = "_ÇÎÅ©Åä³¢¸Ó¸®¶ì",
 665.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GREENBUNNY_HAIRBAND] = "_±×¸°Åä³¢¸Ó¸®¶ì",
 666.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_OLD_ELFEAR] = "_°í´ë¿äÁ¤ÀDZÍ",
 667.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THA_MAERO_MASK] = "_Ÿ³ªÅ佺Àǽ½ÇÄ°¡¸é",
 668.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THANATOS_MAI_MASK] = "_Ÿ³ªÅ佺ÀÇÁõ¿À°¡¸é",
 669.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TENKAIPPIN_RAMEN] = "_õÇÏÀÏÇ°¶ó¸é",
 670.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FISHPIN] = "_¹°°í±âÇÉ",
 671.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_DRESS_HAT] = "_»¡°£µå·¹½ºÇÞ",
 672.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PASSION_FB_HAT] = "_¿­Á¤ÀÇÃ౸°ø¸ðÀÚ",
 673.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COOL_FB_HAT] = "_³ÃöÀÇÃ౸°ø¸ðÀÚ",
 674.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VICTORY_FB_HAT] = "_½Â¸®ÀÇÃ౸°ø¸ðÀÚ",
 675.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GLORY_FB_HAT] = "_¿µ±¤ÀÇÃ౸°ø¸ðÀÚ",
 676.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_UMBALA_SPIRIT] = "_¿ò¹ß¶óÀÇÈ¥",
 677.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HATTAH_BLACK] = "_ÇÏŸºí·¢",
 678.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GARUDA_HAT] = "_°¡·ç´ÙÇÞ",
 679.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RWC2010_INDONESIA] = "_RWC2010Àεµ³×½Ã¾Æ",
 680.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLOODY_ANGEL_HAIRBAND] = "_ºí·¯µðõ»çÀǸӸ®¶ì",
 681.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLOODY_ANGELWING_EAR] = "_ºí·¯µðõ»ç³¯°³±Í",
 682.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SHINING_SUNFLOWER] = "_ºû³ª´ÂÇعٶó±â",
 683.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PARADISE_HAT] = "_³«¿ø´Ü¸ðÀÚ2",
 684.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RTC_WINNER_HEADGEAR] = "_RTC¿ì½ÂÀÚÅõ±¸",
 685.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RTC_2ND_HEADGEAR] = "_RTCÁØ¿ì½ÂÀÚÅõ±¸",
 686.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RTC_3RD_HEADGEAR] = "_RTC3µîÅõ±¸",
 687.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JATI_CROWN] = "_ÀÚƼ¿Õ°ü",
 688.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EVILMARCHER_HAT] = "_»ç¾ÇÇѸ¶ÄªÇÞ",
 689.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THUNDERSTORM_CLOUD] = "_º­¶ô±¸¸§",
 690.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DOKKEBI_MASK] = "_µµ±úºñ°¡¸é",
 691.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WARTERMELON_HAT] = "_¼ö¹Ú¸ðÀÚ",
 692.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DARK_PUMPKIN_HAT] = "_À½Ä§ÇÑÈ£¹Ú¸ðÀÚ",
 693.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DROOPING_NEKO_CRU] = "_Ÿ·¹³×ÄÚÅ©·ç",
 694.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THA_DESPERO_MASK] = "_Ÿ³ªÅ佺ÀÇÀý¸Á°¡¸é",
 695.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DROOPING_PERMETER] = "_´Ã¾îÁøÆÛ¸ÓÅÍ",
 696.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BUTTERFLYWINGS_EAR] = "_³ªºñ³¯°³±Í",
 697.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCREW_STUCK_HEAD] = "_¸Ó¸®¹ÚÈù³ª»ç",
 698.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEART_EYEBANDAGE1] = "_ÇÏÆ®´«¾È´ë1",
 699.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEART_EYEBANDAGE2] = "_ÇÏÆ®´«¾È´ë2",
 700.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHICKEN_BILL] = "_´ßºÎ¸®",
 701.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHARLIES_BEARD] = "_Âû¸®ÀǼö¿°",
 702.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YELLOW_HAT] = "_³ë¶õÇÞ",
 703.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SINGING_BIRD] = "_³ë·¡Çϴ»õ",
 704.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHICKEN_CREST] = "_´ßº­½½",
 705.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RAINBOW] = "_¹«Áö°³",
 706.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RAIN_CLOUD] = "_ºñ±¸¸§",
 707.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHARLIES_HAT] = "_Âû¸®ÀǸðÀÚ",
 708.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MINI_CROWN1] = "_¹Ì´ÏÅ©¶ó¿î1",
 709.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEART_RIBBON_BAND] = "_ÇÏÆ®¸®º»¸Ó¸®¶ì",
 710.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HONEYBEE_HAT] = "_²Ü¹ú¸ðÀÚ",
 711.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANCY_PHANTOM_MAS] = "_È­·ÁÇÑÆÒÅÒ¸¶½ºÅ©",
 712.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PUPPY_GRASS] = "_°­¾ÆÁöÇ®",
 713.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DEVIL_WHISPER] = "_¾Ç¸¶ÀǼӻèÀÓ",
 714.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SKULL_CAP] = "_½ºÄÃĸ",
 715.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EVIL_MASK] = "_¾Ç¸¶ÀÇ°¡¸é",
 716.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LITTLE_FHAT] = "_¸®Æ²Æä´õÇÞ",
 717.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVE_GUARD] = "_¹Ú¾ÖÀǼöÈ£",
 718.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WITCHS_HAT] = "_¸¶³àÀǸðÀÚ",
 719.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKRABBIT_BAND] = "_°ËÀºÅä³¢Çì¾î¹êµå",
 720.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITERABBIT_BAND] = "_ÈòÅä³¢Çì¾î¹êµå",
 721.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVER_IN_MOUTH] = "_ÀÔ¾ÈÀÇ¿¬ÀÎ",
 722.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAMPUS_FESTIVAL] = "_Ä·ÆÛ½ºÆ佺Ƽ¹ß",
 723.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TAINI_CAP] = "_ŸÀ̴ϸðÀÚ",
 724.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BUTTERFLY_HAIRPIN] = "_³ªºñ¸Ó¸®ÇÉ",
 725.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ASGARD_BLESS] = "_¾Æ½º°¡¸£µåÀÇÃູ",
 726.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GALAXY_CIRCLET] = "_°¶·°½Ã¼­Å¬¸´",
 727.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MALANGDO_HAT] = "_¸»¶ûµµ¸ðÀÚ",
 728.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MINI_TREE] = "_¹Ì´ÏÆ®¸®",
 729.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KING_PRAWN_HAT] = "_¿Õ»õ¿ì¸ðÀÚ",
 730.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GENERAL_HELMET] = "_À屺ÀÇÅõ±¸",
 731.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SINSUNCHO_HAT] = "_½Å¼±ÃʸðÀÚ",
 732.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_B_FEATHER_BERET] = "_°ËÀº±êÅк£·¹¸ð",
 733.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BONE_HAT] = "_ÇØ°ñ¸ðÀÚ",
 734.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEART_WING_HAIRBAND] = "_ÇÏÆ®³¯°³Çì¾î¹êµå",
 735.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVE_PIECE] = "_»ç¶ûÀÇÁ¶°¢",
 736.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ST_PAT_HAT] = "_·¹ÇÁ¸®ÄÁÀǸðÀÚ",
 737.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NUT_DONUT_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹®³ÊÆ®µµ³Ó",
 738.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STRETCHED_NOSE] = "_´Ã¾î³­ÄÚ",
 739.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SOFT_SHEEP_HAT] = "_ºÎµå·¯¿î¾ç¸ðÀÚ",
 740.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANCIENT_GOLD_ADORNMENT] = "_°í´ëÀDZÝÀå½Ä",
 741.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LUCKY_HAT] = "_Çà¿îÀǸðÀÚ",
 742.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITE_FEATHER] = "_È­ÀÌÆ®Æä´õ",
 743.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LORD_OF_DEATH] = "_Á×ÀºÀÚÀÇÅõ±¸",
 744.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WUNDERKAMMER] = "_ºê´ÙÄ­¸¶",
 745.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YINYANG_EARRING] = "_űرͰÉÀÌ",
 746.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_9TH_ANNIVERSARY] = "_9ÁÖ³â±â³ä¸ðÀÚ",
 747.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YGGDRASIL_CROWN] = "_À̱׵å¶ó½Ç¿Õ°ü",
 748.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_TIGER_MASK] = "_»¡°£Å¸À̰Ÿ¶½ºÅ©",
 749.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_TIGER_MASK] = "_ÆĶõŸÀ̰Ÿ¶½ºÅ©",
 750.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NAVY_DROOPING_KITTY] = "_³²»ö´Ã¾îÁø°í¾çÀÌ",
 751.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BROWN_DROOPING_KITTY] = "_°¥»ö´Ã¾îÁø°í¾çÀÌ",
 752.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORANGE_BUNNY_BAND] = "_¿À·»ÁöÅä³¢¸Ó¸®¶ì",
 753.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VIOLET_BUNNY_BAND] = "_¹ÙÀ̿÷¿Åä³¢¸Ó¸®¶ì",
 754.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_BUNNY_BAND] = "_ºí·çÅä³¢¸Ó¸®¶ì",
 755.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SILVAH_BUNNY_BAND] = "_½Ç¹öÅä³¢¸Ó¸®¶ì",
 756.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STRAWBERRY_HAT] = "_µþ±â¸ðÀÚ",
 757.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NESTEA_HAT] = "_³×½ºÆ¼¸ðÀÚ",
 758.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HORN_OF_ANCIENT] = "_°í´ëÀÎÀÇ»Ô",
 759.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SPROUT_HAT] = "_»õ½Ï¸ðÀÚ",
 760.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MERCURY_HELM] = "_¸ÓÅ¥¸®ÀÇÅõ±¸",
 761.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MASK_OF_BLACKDEVIL] = "_°ËÀº¾Ç¸¶ÀÇ°¡¸é",
 762.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CATEAR_BERET] = "_°í¾çÀ̱ͺ£·¹¸ð",
 763.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_TAMOSHANTER] = "_»¡°£»§¸ðÀÚ",
 764.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WATERMELON_OF_A_MOUTHFUL] = "_ÇÑÀÔ¼ö¹Ú",
 765.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_1ST_ROCKET_HELM] = "_1µî·ÎÄÏÅõ±¸",
 766.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_2ND_ROCKET_HELM] = "_2µî·ÎÄÏÅõ±¸",
 767.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DARK_AGE] = "_´ÙÅ©¿¡ÀÌÁö",
 768.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TEAR_DROP] = "_Ƽ¾îµå·Ó",
 769.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_3RD_ROCKET_HELM] = "_3µî·ÎÄÏÅõ±¸",
 770.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RWC_ROCKET_HELM] = "_RWC·ÎÄÏÅõ±¸",
 771.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITE_MUSANG_HAT] = "_¹é¹«»ó¸ðÀÚ",
 772.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACK_MUSANG_HAT] = "_È湫»ó¸ðÀÚ",
 773.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INJURED_EYEPATCH] = "_ºÎ»óÀÚÀǾȴë",
 774.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LONG_TONGUE] = "_±äÇú¹Ù´Ú",
 775.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ONIGIRI_IN_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÁÖ¸Ô¹ä",
 776.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AIRPLANE_HAT] = "_ºñÇà±â¸ðÀÚ",
 777.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THIEF_BANDANA] = "_µµÀûµÎ°Ç",
 778.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GELATO_HAT] = "_Á©¶ó¶Ç¸ðÀÚ",
 779.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_7TH_ANNI_HAT_B] = "_7ÁÖ³â±â³ä¸ðÀÚ_B",
 780.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEART_EYEBANDAGE] = "_ÇÏÆ®¾È´ë",
 781.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FULL_MOON] = "_º¸¸§´Þ",
 782.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TARE_DOMOVOI] = "_Ÿ·¹µµ¸ðºÛÀÌ",
 783.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FALCON_MASK] = "_ÆÈÄܸ¶½ºÅ©",
 784.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DESERT_WOLF_HAT] = "_µ¥ÀúÆ®¿ïÇÁ¸ðÀÚ",
 785.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DROOPING_ALICEL] = "_Ç®Á×Àº¿¤¸®½º¸ðÀÚ",
 786.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PETITE_CHEF_HAT] = "_¸®º»¿ä¸®»ç¸ðÀÚ",
 787.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_CLIP_YELLOW] = "_³ë¶õÆ÷¸µ¸Ó¸®ÇÉ",
 788.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_CLIP_PINK] = "_ºÐÈ«Æ÷¸µ¸Ó¸®ÇÉ",
 789.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_CLIP_GREEN] = "_³ì»öÆ÷¸µ¸Ó¸®ÇÉ",
 790.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_CLIP_BLUE] = "_ÆĶõÆ÷¸µ¸Ó¸®ÇÉ",
 791.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRIDES_BOW] = "_½ÅºÎÀǸ®º»",
 792.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CITRON_HAT] = "_À¯ÀÚ¸ðÀÚ",
 793.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NAVY_HAT] = "_Çرº»ç°ü¸ðÀÚ",
 794.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STARFISH_BAND] = "_ºÒ°¡»ç¸®¸Ó¸®¶ì",
 795.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RIBBON_MAGICIANHAT] = "_¸®º»¸¶¼ú»ç¸ðÀÚ",
 796.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCISSORS_REPLICA] = "_°¡À§¼Õ¸ðÇü",
 797.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ROCK_REPLICA] = "_¹ÙÀ§¼Õ¸ðÇü",
 798.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PAPER_REPLICA] = "_º¸¼Õ¸ðÇü",
 799.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAILOR_HAT] = "_¹Ù´å»ç¶÷ÀǸðÀÚ",
 800.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MILKCOW_HAT] = "_Á¥¼Ò¸ðÀÚ",
 801.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STAR_EYEBANDAGE] = "_º°¸ð¾ç¾È´ë",
 802.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TONGUE_CHARM] = "_Çú¹Ù´ÚºÎÀû",
 803.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LUDE_MASK] = "_·çµå¸¶½ºÅ©",
 804.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_IGNIS_CAP] = "_À̱״ϽºÄ¸",
 805.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VANARGAND_HELM] = "_¹Ù³ª¸£°£µåÀÇÅõ±¸",
 806.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DEVI_HEADPHONE] = "_µ¥ºñ·çÄ¡ÇìµåÆù",
 807.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SS_BANDANA] = "_ºñ¹Ð°á»ç´ÜÀǵΰÇ",
 808.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THIEF_SPECTACLE] = "_±«µµÀÇ¿Ü´«¾È°æ",
 809.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BOITATA_HAT] = "_º¸ÀÌŸŸ¸ðÀÚ",
 810.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INDIAN_FEATHER] = "_Àεð¾È±êÅиӸ®¶ì",
 811.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLITZ_HELMET] = "_±âµ¿ÇüÅõ±¸",
 812.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANTLER_GENTLEHAT] = "_»ç½¿»Ô½Å»ç¸ðÀÚ",
 813.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SUNGLASS_BASEBALLCAP] = "_¼±±Û¶ó½º¾ß±¸¸ðÀÚ",
 814.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLIND_GLASS] = "_ºí¶óÀεå¾È°æ",
 815.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORANGE_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â¿À·»Áö",
 816.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COMPACTDISK_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÄÞÆÑÆ®µð½ºÅ©",
 817.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAT_LACE_HEADBAND] = "_°í¾çÀÌ·¹À̽º¸Ó¸®¶ì",
 818.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HANDKERCHIEF_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â¼Õ¼ö°Ç",
 819.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COWHIDE_HAT] = "_¼Ò°¡Á׸ðÀÚ",
 820.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TARE_POPEDOLL] = "_Ÿ·¹±³È²ÀÎÇü¸ðÀÚ",
 821.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FLYWING_HAT] = "_ºñÇ೯°³¸ðÀÚ",
 822.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GREENAPPLE_HAT] = "_û»ç°ú¸ðÀÚ",
 823.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEXAGON_GLASSES] = "_À°°¢¾È°æ",
 824.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHERRYBLOSSOMS_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Âº¢²É°¡Áö",
 825.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GREENONION_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â´ëÆÄ",
 826.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ABACUS_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÁÖÆÇ",
 827.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FROGHAT_T] = "_°³±¸¸®¸ðÀÚ_´ë¸¸",
 828.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PUPPY_EAR_HAT] = "_°­¾ÆÁö±Í¸ðÀÚ",
 829.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TEAR] = "_´«¹°",
 830.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CARROT_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÈ«´ç¹«",
 831.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANCY_HIGHCAP] = "_È­·ÁÇÑÇÏÀÌĸ",
 832.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_2011_RMSC] = "_2011_RMSC",
 833.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STAR_DUST_HAIRBAND] = "_½ºÅ¸´õ½ºÆ®Çì¾î¹êµå",
 834.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RUDOLPH_HEADBAND] = "_·çµ¹ÇÁ¸Ó¸®¶ì",
 835.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_OLIVER_WOLF_HOOD] = "_¿Ã¸®¹ö´Á´ëÈĵå",
 836.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MIC_HAT] = "_¸¶ÀÌÅ©¸ðÀÚ",
 837.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SLEEPINGCAT_HAT] = "_ÀáÀڴ°í¾çÀ̸ðÀÚ",
 838.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TW_REDBANDANA] = "_»¡°£µÎ°Ç",
 839.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PHOENIX_HELMET] = "_ºÀȲ°ü",
 840.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORANGE_HAT] = "_¿À·»Áö¸ðÀÚ",
 841.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SYRINGE_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÁÖ»ç±â",
 842.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHEESE_CRACK_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÄ¡Áî°úÀÚ",
 843.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HUNGRY_BIGFISH_HAT] = "_±¾ÁÖ¸°´ë¾î¸ðÀÚ",
 844.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RABBIT_RIBBON_HAT] = "_Åä³¢¸®º»¸ðÀÚ",
 845.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANTIQUITY_HELMET] = "_°í´ëÀǹ®°ü",
 846.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SHAVE_CREAM] = "_¸éµµ¿ëÅ©¸²",
 847.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PLANTSTEM_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â½Ä¹°ÁÙ±â",
 848.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INSECTIVOROUS_PLANT_HAIRPIN] = "_½ÄÃæ½Ä¹°ÀÇÇì¾îÇÉ",
 849.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAN_HAT] = "_ĵ¸ðÀÚ",
 850.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANNIBAL_FLOW_HAT] = "_½ÄÀβɸðÀÚ",
 851.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANDY_HAT] = "_ĵµð¸ðÀÚ",
 852.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKSWEATER_HAT] = "_ºí·¢½º¿þÅ͸ðÀÚ",
 853.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SUGARFRUIT_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â¼³ÅÁ°úÀÏ",
 854.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_UNIQUE_GLASSES] = "_µ¶Æ¯ÇÑÆмǾȰæ",
 855.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FAN_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂºÎä",
 856.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MONKYCOAT_HAT] = "_¿ø¼þÀÌÅиðÀÚ",
 857.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DRINKINGHIPPO_HAT] = "_¹°¸Ô´ÂÇϸ¶¸ðÀÚ",
 858.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THOTH_OFFCIAL_HAT] = "_ÅäÆ®½Å°üÀÇÅõ±¸",
 859.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STRAWBERRY_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Âµþ±â",
 860.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FLIP_HAT] = "_Çø³¸ðÀÚ",
 861.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ASCENSION_BLACK_DRAGON] = "_½Âõºí·¢µå·¡°ï",
 862.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SWEETVALENTINE_HAT] = "_½ºÀ§Æ®¹ß·»Å¸ÀθðÀÚ",
 863.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AURAQUARTZ_CROWN] = "_¿À·¯ÄõÃ÷ÀÇ¿Õ°ü",
 864.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RABBIT_KNITHAT] = "_Åä³¢±Í´ÏÆ®¸ðÀÚ",
 865.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SKYMET] = "_½ºÄ«À̸ä",
 866.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SEDORA_HAT] = "_¼¼µµ¶óÀǸðÀÚ",
 867.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AEGIR_HELM] = "_¿¡±æÇ︧",
 868.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MVP_BASKETHAT] = "_MVP³ó±¸¸ðÀÚ",
 869.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ROSE_HEADBAND] = "_Àå¹Ì¸Ó¸®¶ì",
 870.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CRITURA_HAT] = "_Å©¸®Åõ¶óÇпø¸ðÀÚ",
 871.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MAGICAL_BOOSTER] = "_¸ÅÁöÄúνºÅÍ",
 872.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_10TH_PORING_HAT] = "_10ÁÖ³âÆ÷¸µ¸ð",
 873.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MASK_OF_FOTIA] = "_Æ÷Ƽ¾îÀÇ°¡¸é",
 874.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITE_SCHOOL_HAT] = "_ÇϾáÇлý¸ð",
 875.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CARNATION_HAIRBAND] = "_Ä«³×À̼ǸӸ®¶ì",
 876.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STRONGMAN_HAIR] = "_°­ÇÑÀÚÀÇÇì¾î",
 877.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHUNG_E_SOUL] = "_ûÀÌÀÇ¿µÈ¥",
 878.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHOCOSTICK_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÃÊÄÚ½ºÆ½",
 879.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COLD_BREATH] = "_³Ã±âÀÔ±è",
 880.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_IFRIT_EYE] = "_ÀÌÇÁ¸®Æ®ÀÇ´«",
 881.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDCOIN_PORING_HAT] = "_±Ý¿øº¸Æ÷¸µÀǸðÀÚ",
 882.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MAJORUROS_HORN] = "_¸ÞÀÌÀú¿ì·Î½ºÀÇ»Ô",
 883.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_POKERCARD_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÆ÷Ä¿Ä«µå",
 884.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NG_RIDEWORD] = "_ÀúÁÖ¹ÞÀºÃ¥",
 885.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ADVENTURER_HAT] = "_¸ðÇè°¡ÀǸðÀÚ",
 886.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_T_RICEBALL] = "_´ë¸¸ÁÖ¸Ô¹ä",
 887.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TARE_TINKER_BELL] = "_Ÿ·¹¿äÁ¤ÀDZÍ",
 888.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLOOD_SUCKER] = "_ºí·¯µå¼­Ä¿",
 889.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_B_SHIBAINU_HAT] = "_°ËÀº½Ã¹ÙÀÌ´©¸ðÀÚ",
 890.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAINTCROBOKE] = "_¼º½º·¯¿îÅ©·ÎºêÅ©",
 891.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCRATIST_HAT] = "_½ºÅ©·§¸ðÀÚ",
 892.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LAMPOFALADDIN] = "_¾Ë¶óµòÀÇ·¥ÇÁ",
 893.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PINK_BUNNYBAND] = "_ºÐÈ«Åä³¢¸Ó¸®¶ì",
 894.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_POS_SPORE_HAT] = "_Æ÷ÀÌÁð½ºÆ÷¾Æ¸ðÀÚ",
 895.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RAINBOWPORING] = "_¹«Áö°³Æ÷¸µ¸ðÀÚ",
 896.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INDONESIA_ID_SAK] = "_Àεµ³×½Ã¾Æ»ñ°«",
 897.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VICTORY1ST] = "_RWC½Â¸®ÀÇ¿Õ°ü_»¡°­",
 898.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VICTORY2ND] = "_RWC½Â¸®ÀÇ¿Õ°ü_ÆĶû",
 899.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VICTORY3RD] = "_RWC½Â¸®ÀÇ¿Õ°ü_°ËÁ¤",
 900.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KINGPORING] = "_Å·Æ÷¸µ¸ðÀÚ",
 901.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANEMOS] = "_¾Æ³×¸ð½º°¡¸é",
 902.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MISSING_F_ANGEL] = "_Ÿõ»çÀǺнǹ°",
 903.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SHRINE_MAIDEN_HAT] = "_¼ºÀÚÀǸ®º»¸ðÀÚ",
 904.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KIEHL_DOLL] = "_Ç®Á×ÀºÅ°¿¤¸ðÀÚ",
 905.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ALIOT_DOLL] = "_Ç®Á×Àº¿¤¸®¾ù¸ðÀÚ",
 906.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MAGICIAN_NIGHT_CAP] = "_¸ÅÁö¼ÇÀdzªÀÌƮĸ",
 907.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORDINARY_BLACK_MAGE_HAT] = "_Æò¹üÇÑºí·¢¸ÅÁö¼ÇÇÞ",
 908.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NIGHT_SPARROW_HAT] = "_³ªÀÌÆ®½ºÆзοìÇÞ",
 909.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VICTORY8] = "_RWC½Â¸®ÀÇ¿Õ°ü_8°­",
 910.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_ANGEL_HAIRBAND] = "_µöºí·çõ»çÀǸӸ®¶ì",
 911.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PINK_ANGEL_HAIRBAND] = "_ÇÎũõ»çÀǸӸ®¶ì",
 912.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NERO] = "_³×·Î°¡¸é",
 913.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GEE] = "_±âÀÇ°¡¸é",
 914.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_J_BOSS_HAT] = "_º¸½º¸ðÀÚ",
 915.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ROSE_CASQUETTE] = "_Àå¹ÌÄ«½ºÄ³Æ®",
 916.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THORNWOOD_BAND] = "_°¡½Ã³ª¹«Çì¾î¹êµå",
 917.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ECLIPSE_HAT] = "_ÀÌŬ¸³½º¸ðÀÚ",
 918.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKRABBIT_HAT] = "_°ËÀºÅä³¢¸ðÀÚ",
 919.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YELLOWCITRON_HAT] = "_³ë¶ûÀ¯ÀÚ¸ðÀÚ",
 920.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WING_GLASSES] = "_³¯°³¾È°æ",
 921.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITECAT_EAR] = "_ÇϾá»õ³¢°í¾çÀ̱Í",
 922.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANGEL_SCHOOLHAT] = "_õ»çÇлý¸ð",
 923.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DEVIL_SCHOOLHAT] = "_¾Ç¸¶Çлý¸ð",
 924.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_H_ANGEL_SCHOOLHAT] = "_ÁøÈ­µÈõ»çÇлý¸ð",
 925.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_H_DEVIL_SCHOOLHAT] = "_ÁøÈ­µÈ¾Ç¸¶Çлý¸ð",
 926.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOUTH_RED_PENCIL] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â»¡°£¿¬ÇÊ",
 927.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOUTH_BLUE_PENCIL] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÆĶõ¿¬ÇÊ",
 928.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ELDERCROWN] = "_¿¤´õÅ©¶ó¿î",
 929.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FIVE_COLOR_FEATHER] = "_¿À»ö±êÅÐÀå½Ä",
 930.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_IMPERIAL_FEATHER] = "_ÀÓÆ丮¾óÆä´õ",
 931.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BANKRUPTCY_MASK] = "_ÆÄ»êÀÚÀÇ°¡¸é",
 932.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MONEYLOSE_MIND] = "_µ·À»ÀÒÀºÀÚÀǸ¶À½",
 933.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SWEET_BONNET] = "_½ºÀ§Æ®º¸³Ý",
 934.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WOODIE_HAT] = "_ÃÊ·ÏÀ̸ðÀÚ",
 935.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VALKYRIE_CIRCLET] = "_¹ßÅ°¸®ÀǼ­Å¬¸´",
 936.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BROWN_HELM] = "_ÈëºûÀÇÅõ±¸",
 937.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_2012_RMSC_1] = "_2012RMSCNO1",
 938.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_2012_RMSC_2] = "_2012RMSCNO2",
 939.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_2012_RMSC_3] = "_2012RMSCNO3",
 940.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_2012_RMSC_4] = "_2012RMSCNO4",
 941.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ROLFVONZIEGE_666] = "_¶öÇÁÆùÁö°Ô666¼¼",
 942.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANGELING_FURHAT] = "_¿£Á©¸µÅиðÀÚ",
 943.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CIRCLET_OF_MARIN] = "_¸¶¸°ÀÇ°ü",
 944.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAKURA_HAIRBAND] = "_»çÄí¶ó¸Ó¸®¶ì",
 945.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANNIVERSARY_RAG_10TH] = "_¶ó±×10ÁÖ³â±â³ä¸ðÀÚ",
 946.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LIMITED_RAG_10TH] = "_¶ó±×10ÁÖ³â±â³äÇÑÁ¤¸ðÀÚ",
 947.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHEER_WHISTLE] = "_ÀÀ¿ø¿ëÈ£·ç¶ó±â",
 948.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WISH_LAMP] = "_¼Ò¿ø¼ºÃëõµî",
 949.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_SUNGLASS] = "_Æ÷¸µ¼±±Û·¡½º",
 950.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Small_Poring_Band] = "_½º¸ôÆ÷¸µ¸Ó¸®¶ì",
 951.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Hat_Of_Girl] = "_¼Ò³àÀǸðÀÚ",
 952.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Small_Deviling_Hat] = "_½º¸ôµ¥ºô¸µ¸ðÀÚ",
 953.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Blue_Poring_Bubble] = "_ÆĶõÆ÷¸µÇ³¼±",
 954.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Banshee_Master_Kiss] = "_¹ê½Ã¸¶½ºÅÍÀÇÅ°½º",
 955.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PROTECT_OF_SEAGOD] = "_ÇؽÅÀǼöÈ£",
 956.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SHINESANTAPORING] = "_¹ß±¤»êŸÆ÷¸µ",
 957.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JOLLY_ROGER_HAT] = "_Á¹¸®·ÎÀú",
 958.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FRESH_ROSE] = "_½Ì½ÌÇÑÀå¹Ì",
 959.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SANTA_HAIRBAND] = "_»êŸÀÎÇü¸Ó¸®¶ì",
 960.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOCHRING_HAT] = "_¸ðÄ¡¸µ¸ðÀÚ",
 961.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_POLAR_BEAR_CAP] = "_Å©¸®½º¸¶½ºÈò°õ¸ðÀÚ",
 962.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CELINES_RIBBON] = "_¼¿¸°´ÀÀǸ®º»",
 963.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DELICIOUS_STRAWBERRY_HAT] = "_¸ÀÀִµþ±â¸ð",
 964.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Afro_Wig_Black] = "_¾ÆÇÁ·Î°¡¹ß_°ËÁ¤",
 965.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Afro_Wig_Red] = "_¾ÆÇÁ·Î°¡¹ß_»¡°­",
 966.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Afro_Wig_Yellow] = "_¾ÆÇÁ·Î°¡¹ß_³ë¶û",
 967.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AVIATOR_HAT] = "_¿¡ºñ¿¡ÀÌÅ͸ðÀÚ",
 968.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_W_KING_TIGER_DOLL_HAT] = "_ÈòÈ£¶ûÀÌ¿Õ¸ðÀÚ",
 969.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CURUPIRA_HAT] = "_Äí·çÇǶó¸ðÀÚ",
 970.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PINK_ANGELING_BUBBLE] = "_ÇÎÅ©¿£Á©¸µÇ³¼±",
 971.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANGELING_BUBBLE] = "_¿£Á©¸µÇ³¼±",
 972.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PRESCHOOL_HAT] = "_À¯Ä¡¿ø»ýÀǸðÀÚ",
 973.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOTHIC_HEAD_DRESS] = "_°íµñÇìµåµå·¹½º",
 974.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Sword_Master_Crown] = "_°Ë¼ºÀÇ¿Õ°ü",
 975.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Owlduke_Silk_Hat] = "_¾Æ¿ïµàÅ©ÀǽÇÅ©ÇÞ",
 976.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Vajra] = "_¹ÙÁê¶ó",
 977.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ASSASSIN_SKULL_MASK] = "_¾Ï»ìÀÚÇØ°ñ°¡¸é",
 978.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TARE_ZONDA] = "_Á¸´ÙÀÎÇü¸ðÀÚ",
 979.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Snake_Hat] = "_¹ì¸ðÀÚ",
 980.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BARON_EVIL_EYE] = "_¹Ù·ÑÀǸ¶¾È",
 981.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_C_Saint_Frill_Ribbon] = "_C¼¼ÀÎÆ®ÇÁ¸±¸®º»",
 982.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_C_Light_Darkness_Crown] = "_Cºû°ú¾îµÒÀÇÁøÈ¥°ü",
 983.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_C_Shelter_Wing_Ears] = "_C¼öÈ£³¯°³",
 984.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Palace_Guard_Cap] = "_±ÙÀ§º´ÀǸðÀÚ",
 985.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RAINBOW_VEIL] = "_¹«Áö°³¸é»çÆ÷",
 986.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITE_LILY] = "_È­ÀÌÆ®¸±¸®",
 987.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAPPY_PEACE_PROOF] = "_ÇູÆòÈ­ÀÇÁõÇ¥",
 988.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Angry_Scorpion_Hat] = "_½ºÄÝÇǿ¸ðÀÚ",
 989.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YGGDRASIL_HAT] = "_¼¼°è¼öÀǸðÀÚ",
 990.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKDEATHKING_GOLDEN] = "_°í±ÞÈæ»ç¿ÕÀǸðÀÚ",
 991.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_C_Tomboy_Fairy] = "_C¸»½é²Ù·¯±â¿äÁ¤",
 992.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Mimic_Egg_Shell] = "_¹Ì¹Í¾Ë²®Áú",
 993.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Bunny_Egg_Shell] = "_Åä³¢¸Ó¸®¾Ë²®Áú",
 994.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Picky_Egg_Shell] = "_ÇÈÅ°¾Ë²®Áú",
 995.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EVIL_MARCHER_HAT_J] = "_»ç¾ÇÇѸ¶ÄªÇÞ_J",
 996.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Kannam_On_Head] = "_Ä­³²¸ðÀÚ",
 997.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BUSHY_MOUSTACHE] = "_¹«¼ºÇÑÄà¼ö¿°",
 998.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TWINKLE_LITTLE_STAR] = "_¹Ý¦¹Ý¦ÀÛÀºº°",
 999.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACK_WITCH_HAT] = "_°ËÀº¸¶³àÀǸðÀÚ",
 1000.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RAINBOW_LONG_OCTOPUS] = "_¹«Áö°³³«Áö¸ðÀÚ",
 1001.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JEJECAP] = "_Á¦Á¦Ä¸",
 1002.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AQUA_BUNNY_BAND] = "_¾ÆÄí¾Æ¹ö´Ï¹êµå",
 1003.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MAROON_BUNNY_BAND] = "_¸¶·é¹ö´Ï¹êµå",
 1004.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDEN_BUNNY_BAND] = "_°ñµç¹ö´Ï¹êµå",
 1005.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GRAY_BUNNY_BAND] = "_±×·¹À̹ö´Ï¹êµå",
 1006.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HUSKY_HAT] = "_Ç㽺۸ðÀÚ",
 1007.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_UFO_PORING_HAT] = "_UFOÆ÷¸µ¸ðÀÚ",
 1008.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DRAGON_CLAW_HELM] = "_¿ë¹ßÅéÇï¸ä",
 1009.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RAINBOW_STAR] = "_¹«Áö°³½ºÅ¸",
 1010.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CELESTIAL_DARK_FLAME] = "_õ»óÀǾîµÒÈ­¿°",
 1011.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PTERIOS_FINS] = "_ÇÁ·¹Æ¼¸®¿À½ºÁö´À·¯¹Ì",
 1012.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AZURE_DIADEM] = "_Çϴûö¿Õ°ü",
 1013.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_EYESHADOW] = "_ºí·ç¾ÆÀÌ»õµµ",
 1014.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DEVOTED_EYES] = "_½Å¾ÓÀÇ´«",
 1015.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WEISSWURST] = "_¹ÀÇî¼Ò½ÃÁö",
 1016.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SEPPL_HAT] = "_µ¶ÀÏÃàÁ¦¸ðÀÚ",
 1017.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SHOVEL_HAT] = "_ÆÄÆÄ»ð¸ðÀÚ",
 1018.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FROZEN_LAND_ROSE] = "_¾ó¾îºÙÀº¶¥ÀÇÀå¹Ì",
 1019.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CARNATION_GARLANDS] = "_Ä«³×À̼Çȭȯ",
 1020.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BUTTERFLY_BARRETTES] = "_³ªºñÀÇÆ®À©¹Ù·¿",
 1021.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HOLY_ROSARIO] = "_¼º½º·¯¿î·Î»ç¸®¿À",
 1022.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DROOPING_PANDA] = "_´Ã¾îÁøÆÇ´Ù",
 1023.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ISABELLA_RED_EAR] = "_À̻级¶ó·¹µå±Í¸ðÀÚ",
 1024.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ISABELLA_BROWN_EAR] = "_À̻级¶óºê¶ó¿î±Í¸ðÀÚ",
 1025.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ISABELLA_BLUE_EAR] = "_À̻级¶óºí·ç±Í¸ðÀÚ",
 1026.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_FLOWER_HAT] = "_·¹µåÇöó¿ö¸ðÀÚ",
 1027.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BELL_PIGEON] = "_º§ÀǺñµÑ±â",
 1028.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOSSIP_RAVEN] = "_¼ö´ÙÀïÀ̱±Í",
 1029.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KID_DEVILING] = "_²¿¸¶µ¥ºô¸µ",
 1030.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLOOD_BUFFTERFLY] = "_Çǹ¯Àº³ªºñ±Í",
 1031.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BEAR_BALLOON] = "_°õµ¹ÀÌdz¼±",
 1032.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVELOVE_BALLOON] = "_·¯ºê·¯ºêdz¼±",
 1033.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LONG_OCTOPUS_BALLOON] = "_³«Áödz¼±",
 1034.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JACK_CASTLE_BAT] = "_Àèij½½¹èÆ®",
 1035.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FEZ_OF_GENTLE] = "_½Å»çÀÇÆäÁî",
 1036.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BORK] = "_º¸¾îÅ©",
 1037.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_VANE_HAIRPIN] = "_ºÓÀºÇ³Â÷ºñ³à",
 1038.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TABOO_CURSE_SCROLL] = "_±ÝÁÖÀǵη縶¸®",
 1039.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FULL_BLOOM_HAIRPIN] = "_¾ÞÈ­³­¸¸ÀǺñ³à",
 1040.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MAJESTIHELMET] = "_À§Ç³À§¿¬ÀÇÅõ±¸",
 1041.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_C_Lolita_Ten_Gallon_Hat] = "_·Î¸®Å¸ÅַٰиðÀÚ",
 1042.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_C_Pecopeco_Cap] = "_ÆäÄÚÆäÄÚĸ",
 1043.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_C_Ifrits_Breath] = "_ÀÌÇÁ¸®Æ®ÀǼû°á",
 1044.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GODOFWINDS_FAN] = "_dz½ÅÀǺÎä",
 1045.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITE_CAT_HOOD] = "_Èò°í¾çÀÌÈĵå",
 1046.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EVIL_DRUID_HAT] = "_À̺íµå·çÀ̵å¸ðÀÚ",
 1047.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VICIOUS_STOP_BANDAGE] = "_»ç¾ÈºÀÀÎÀǺشë",
 1048.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HELMET_OF_SIEGFRIED] = "_ÁöÅ©ÇÁ¸®Æ®ÀÇÅõ±¸",
 1049.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CIRCLET_OF_KRIEMHILD] = "_Å©¸²ÈúÆ®ÀÇ¿Õ°ü",
 1050.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DIADEM_OF_BRUENHILD] = "_ºê·ôÈúÆ®ÀÇ¿Õ°ü",
 1051.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GREEN_FOXTAIL] = "_³ì»ö°­¾ÆÁöÇ®",
 1052.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAPPY_SUMMER_WIG] = "_ÇØÇǼ¶¸Ó¾ÆÇÁ·Î",
 1053.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_IRO_Flag_Bandana] = "_IROÇ÷¡±×µÎ°Ç",
 1054.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_IRO_Flag_Hat] = "_IROÇ÷¡±×¸ðÀÚ",
 1055.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Miracle_Blue_Rose] = "_±âÀûÀÇǪ¸¥Àå¹Ì",
 1056.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ELEPHANT_MODEL_HAT] = "_ÄÚ³¢¸®¸ðÇü¸ðÀÚ",
 1057.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GORILLA_MODEL_HAT] = "_°í¸±¶ó¸ðÇü¸ðÀÚ",
 1058.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LION_MODEL_HAT] = "_¶óÀ̿¸ðÇü¸ðÀÚ",
 1059.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RHINO_MODEL_HAT] = "_ÄÚ»Ô¼Ò¸ðÇü¸ðÀÚ",
 1060.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACK_CAT_EARS_BERET] = "_°ËÀº°í¾çÀ̱ͺ£·¹¸ð",
 1061.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WEISSBIER_HAT] = "_¹ÙÀ̽ººñ¾îÇÞ",
 1062.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_C_ICEFLAKE_HAT] = "_Cºù¼ö¸ðÀÚ",
 1063.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDEN_FISH] = "_ÀÔ¿¡¹®È²±Ý¹°°í±â",
 1064.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DEVIRUCHI_BALLOON] = "_µ¥ºñ·çġdz¼±",
 1065.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TARE_MAID_DOLL_HAT] = "_´Ã¾îÁø¸ÞÀ̵åÀÎÇü¸ðÀÚ",
 1066.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TARE_HSCHOOL_DOLL_HAT] = "_´Ã¾îÁø¿©°í»ýÀÎÇü¸ðÀÚ",
 1067.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PRETTY_RABBIT_HOOD] = "_ÇÁ¸®Æ¼Åä³¢Èĵå",
 1068.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FLOWERPOT_MASK] = "_Çöó¿öÆ÷Æ®¸¶½ºÅ©",
 1069.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIAMETTE_HOOD] = "_ÇǾƸäÆ®ÀǵΰÇ",
 1070.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIPE_OF_JIRAIYA] = "_Áö¶óÀ̾ßÀÇ´ã¹î´ë",
 1071.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MASK_OF_OROCHIMARU] = "_¿À·ÎÄ¡¸¶·çÀǸ¶½ºÅ©",
 1072.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCROLL_OF_TSUNADE] = "_Ã÷³ªµ¥ÀÇÀμú¼­",
 1073.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MECHANICAL_PLANT_HAT] = "_±â°è½Ä¹°¸ðÀÚ",
 1074.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FOX_EARS_DROP_RIBBON] = "_¿©¿ì±Í¹æ¿ï¸®º»",
 1075.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MEMORIES_OF_LOVERS] = "_¸Þ¸ð¸®¿Àºê·¯¹ö½º",
 1076.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ASTRO_CIRCLE] = "_õü¼­Å¬",
 1077.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THERE_IS_SOMETHING] = "_¹º°¡ÀÖ¾î",
 1078.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GERHARD_VON_DEVI] = "_°Ô¸£Çϸ£Æ®Æùµ¥ºñ",
 1079.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANGEL_EARING] = "_õ»çÀDZͰÉÀÌ",
 1080.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PH_RO_10TH_CAP] = "_Çʸ®ÇÉ10ÁÖ³â¸ðÀÚ",
 1081.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RABBIT_HEAD_DRESS] = "_·¹ºøÇìµåµå·¹½º",
 1082.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_10_GALLON_HAT_OF_FLAME] = "_ºÒ²ÉÀÇÅÙ°Ö·ÐÇÞ",
 1083.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HUNTING_CAP_OF_GUST] = "_µ¹Ç³ÀÇÇåÆÃĸ",
 1084.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KNIT_CAP_OF_WATER] = "_¹°ÀÇ´ÏƮĸ",
 1085.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SILK_HAT_OF_EARTH] = "_´ëÁöÀǽÇÅ©ÇÞ",
 1086.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SPECIAL_EYEPATCH] = "_¸ÚÁøÇØÀû¾È´ë",
 1087.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HALLOWEEN_HAT] = "_ÇÒ·ÎÀ©¸ðÀÚ",
 1088.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TRIANGULAR_ROOF_HAT] = "_»ï°¢ÁöºØ¸ðÀÚ",
 1089.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAT_EYE] = "_°í¾çÀÌ´«",
 1090.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FELOCK_CAP] = "_ÆĶõ¼±Àå¸ðÀÚ",
 1091.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_OLD_PINK_POO_HAT] = "_¿À·¡µÈÇÎÅ©»ö°Å½Ã±â",
 1092.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LITTLE_DEVIL_S_HORN] = "_¼Ò¾Ç¸¶ÀÇÀÛÀº»Ô",
 1093.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVE_DADDY_2013] = "_¾Æ¹öÁö»ç¶û2013",
 1094.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACK_CAT_HAT] = "_°ËÀº°í¾çÀ̸ðÀÚ",
 1095.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RCC2013_1ST_CROWN] = "_RCC2013èÇÇ¿ÂÅõ±¸",
 1096.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RCC2013_2ND_CROWN] = "_RCC2013ÁØ¿ì½ÂÅõ±¸",
 1097.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RCC2013_3RD_CROWN] = "_RCC20133µî»óÅõ±¸",
 1098.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RCC2013_ANV_HAT] = "_RCC2013±â³ä¸ðÀÚ",
 1099.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHOCOLATE_BOMB] = "_ÃÊÄÝ·¿Æøź",
 1100.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Gothic_Heart_Wing] = "_°íµñÇÏÆ®À®¹êµå",
 1101.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Classic_Ribbon] = "_Ŭ·¡½Ä¸®º»",
 1102.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Angel_Mini_Silk_Hat] = "_õ»çÀǹ̴ϽÇÅ©ÇÞ",
 1103.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EGGTART_HAT] = "_¿¡±×Ÿ¸£Æ®¸ðÀÚ",
 1104.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PANDA_BALLOON] = "_ÆÇ´Ùdz¼±",
 1105.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAPPY_PARROT] = "_Áñ°Å¿î¾Þ¹«»õ",
 1106.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Crown_Of_Saint] = "_¼ºÀÚÀÇ¿Õ°ü",
 1107.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ASCENDANT_CROWN_] = "_¾î¼¾µåÅ©¶ó¿î",
 1108.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AUTUMN_HEADBAND] = "_°¡À»¸Ó¸®¶ì",
 1109.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACK_RIBBON_] = "_±î¸¸¸®º»¸Ó¸®¶ì",
 1110.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DIVINE_GUARD_HAT_] = "_½ÅÀǺ¸È£",
 1111.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FOCUS_BERET_] = "_ÁýÁßÀǺ£·¹¸ð",
 1112.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HARVESTER_HAT_] = "_Ãß¼öÀǸðÀÚ",
 1113.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HITAIKAKUSHI_] = "_Á×ÀºÀÚÀǵΰÇ",
 1114.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INCONSPICUOUS_HAT_] = "_¾ÆÁÖÆò¹üÇѸðÀÚ",
 1115.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LYRICA_HAT_] = "_¸®¸®Ä«¸ðÀÚ",
 1116.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ONI_HORNS_] = "_¿À´ÏÀÇ»Ô",
 1117.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SEA_CAPTAIN_HAT_] = "_¹Ù´Ùĸƾ¸ðÀÚ",
 1118.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GREEN_GUM_IN_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹®³ì»ödz¼±²­",
 1119.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SHAVING_FOAM] = "_½¦À̺ùÆû",
 1120.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JINN_PORING_BALLOON] = "_Á¤·ÉÆ÷¸µÇ³¼±",
 1121.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JINN_MARIN_BALLOON] = "_Á¤·É¸¶¸°Ç³¼±",
 1122.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Boss_Beret] = "_º¸½ºº£·¹¸ð",
 1123.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_711_Knit_Hat] = "_711´ÏÆ®¸ðÀÚ",
 1124.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_711_Headphone] = "_711ÇìµåÆù",
 1125.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Globe_Hat] = "_Áö±¸º»¸ðÀÚ",
 1126.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RWC2013_JP_Hat] = "_RWC2013_JP±â³ä¸ðÀÚ",
 1127.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Choir_Hat] = "_¼º°¡´ë¸ðÀÚ",
 1128.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Drooping_Argiope] = "_´Ã¾îÁø¾Æ¸£Áö¿ÀÇÁ",
 1129.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Chain_Puppet] = "_üÀÎÆÛÆê",
 1130.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Protect_Of_Crown] = "_¼öÈ£ÀÇ°ü",
 1131.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Circlet_Of_Bone] = "_»ÀÀǼ­Å¬¸´",
 1132.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Camouflage_RabbitHood] = "_¾ó·è¹«´ÌÅä³¢Èĵå",
 1133.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Falconer_Flute] = "_¸ÅºÎ¸®ÀÇÇǸ®",
 1134.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_C_Cat_Santa_Hat] = "_C°í¾çÀ̻ꟸðÀÚ",
 1135.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_C_Golden_Exclamation] = "_C±Ý»ö´À³¦Ç¥",
 1136.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_C_Silver_Exclamation] = "_CÀº»ö´À³¦Ç¥",
 1137.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_C_Golden_Question] = "_C±Ý»ö¹°À½Ç¥",
 1138.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_C_Silver_Question] = "_CÀº»ö¹°À½Ç¥",
 1139.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RWC13_JORMUNGANDR_HAT] = "_¿ä¸£¹®°£µåÅõ±¸",
 1140.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Accessory_of_Ascetic] = "_µµ»çÀÇÀå½Ä",
 1141.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RWC13_CROWNOFGLORY_1ST] = "_RWC13¿µ±¤ÀÇ¿Õ°ü1À§",
 1142.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RWC13_CROWNOFGLORY_2ND] = "_RWC13¿µ±¤ÀÇ¿Õ°ü2À§",
 1143.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RWC13_CROWNOFGLORY_3RD] = "_RWC13¿µ±¤ÀÇ¿Õ°ü3À§",
 1144.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RWC13_CROWNOFGLORY_AW] = "_RWC13¿µ±¤ÀÇ¿Õ°üÀå·Á",
 1145.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_New_Year_Hairpin] = "_¸¶³×Å°¸ðÄ¡¹Ù³ª",
 1146.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Mouton_Life] = "_¹«Åë¶óÀÌÇÁ",
 1147.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Snow_Rabbit_Knit_Hat] = "_´«Åä³¢´ÏÆ®¸ðÀÚ",
 1148.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Galanthus_Guard] = "_°¡¶õ»ç½º°¡µå",
 1149.  [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Horse_King] = "_¸¶¿Õ",
 1150. 	[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Butterfly_Wings] = "Butterfly_Wings",
 1151. 	[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Angel_Wings] = "Angel_Wings",
 1152. 	[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Fallen_Wings] = "Fallen_Wings",
 1153. 	[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Niflheim_Wings] = "Niflheim_Wings",
 1154. 	[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Demon_Wings] = "Demon_Wings",
 1155. 	[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Satan_Wings] = "Satan_Wings",
 1156. 	[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Shaman_Wings] = "Shaman_Wings",
 1157. 	[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Vengeance_Wing] = "Vengeance_Wing",
 1158. 	[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Vindicated_Wing] = "Vindicated_Wing",
 1159. 	[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Saiyan_Hair] = "Saiyan_Hair",
 1160. 	[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_freya_crown] = "freya_crown",
 1161. 	[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_Arch_Angel_Wings] = "Arch-Angel_Wings"
 1162. }
 1163.  
 1164.  
Viewed 1978 times, submitted by Guest.