viewing paste Unknown #17674 | Text

Posted on the
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Tisztelt Hallgató!
 
Az alábbiakban néhány, az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszerben (továbbiakban HKR) foglalt szabályra szeretnénk felhívni szíves figyelmét. Kérjük, olvassa el figyelmesen a tájékoztatót.
 
ELŐFELTÉTELEK NÉLKÜLI TELJESÍTÉS KÖVETKEZMÉNYE
 
HKR 19. § (4) bekezdés
(4) Előfeltételes tanegység esetleges teljesítése az előfeltétel(ek) teljesületlen volta esetén érvényét veszti, azt a kari tanulmányi osztály/hivatal (a továbbiakban: TO) az Elektronikus Tanulmányi Rendszerből törli.
 
TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK NEM TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE
 
HKR 52. § (1) bekezdése alapján el kell bocsátani a szakról a hallgatót, ha
 
- egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet háromszori, nyelvi alapvizsga esetében négyszeri felvétel után sem teljesített,
 
- egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet hat, a tanári mesterképzési szak és az osztatlan tanárképzés esetében öt érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt érvénytelen kísérletet – sem teljesített;
 
A HKR 329. §-a alapján el kell bocsátani a szakról a hallgatót:
 
- ha az első három regisztrált félévben a szakján nem teljesített 36 kreditet.
 
A HKR 51. § (4) bekezdése alapján el kell bocsátani a szakról a hallgatót
 
- a hallgatói jogviszony engedélyezett szüneteltetését követően a hallgató nem kezdi meg a tanulmányait,
 
PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK ELMULASZTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYE
 
A Hallgatói Követelményrendszer 51. §-ban foglaltak alapján a Tanulmányi Osztály megszünteti a hallgatói jogviszonyt, ha
 
- a hallgató tanulmányait költségtérítéses/önköltséges képzésben nem kívánja folytatni, ideértve a képzési szerződés aláírása megtagadásának esetét is,
 
- fizetési hátralék miatt.
  
A HKR 132. § (4) bekezdése alapján azok az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgatók költségtérítéses képzésre kerülnek átsorolásra az átsorolási időszakban, akik azt megelőzően két egymást követő aktív félévükben nem teljesítettek legalább 27 kreditet.
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény 49. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a tantervben előírt összes kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgy vehető fel külön térítés nélkül. A HKR 58. § (4) bekezdése szerint az Nftv. 49. § (2) bekezdése szerinti lehetőségen felüli kurzusok felvételéért (beleértve a bármely ok miatt nem teljesített kurzus újbóli felvételét is) a hallgatónak a jelen Szabályzat VII. fejezetében foglaltak alapján külön térítést kell fizetni.
 
A tanulmányait 2006. szeptember 1. előtt megkezdett államilag támogatott hallgatóknak kreditdíjat kell fizetniük a HKR 363. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
 
Kérjük, hogy kérdéseivel keresse fel tanulmányi előadóját. Szíves együttműködését köszönjük.
 
ELTE BTK Tanulmányi Hivatal
Viewed 940 times, submitted by Aciv.