viewing paste Unknown #6107 | C

Posted on the
 1. //===== rAthena Script ======================================= 
 2. //= 
 3. //===== By: ================================================== 
 4. //= 
 5. //===== Current Version: ===================================== 
 6. //= 1.0
 7. //===== Compatible With: ===================================== 
 8. //= rAthena
 9. //===== Description: ========================================= 
 10. //= [Aegis Conversion]
 11. //= Original filename: 
 12. //= NPC list:
 13. //= - #fund_master (prt_gld 1 1)
 14. //= - Investment_total#fund00 (prt_gld 2 2)
 15. //= - Revoting manager#Invest1 (prt_gld 164 98)
 16. //= - Revoting manager#Invest2 (prt_gld 164 98)
 17. //= - checking message. (prt_gld 3 2)
 18. //= - check global Var (sec_in02 15 35)
 19. //= - Brito01 (gefg_cas01 1 3)
 20. //= - Brito02 (gefg_cas02 1 3)
 21. //= - Brito03 (gefg_cas03 1 3)
 22. //= - Brito04 (gefg_cas04 1 3)
 23. //= - Brito05 (gefg_cas05 1 3)
 24. //= - Britopill (gef_fild13 1 3)
 25. //= - Green lake01 (payg_cas01 1 3)
 26. //= - Green lake02 (payg_cas02 1 3)
 27. //= - Green lake03 (payg_cas03 1 3)
 28. //= - Green lake04 (payg_cas04 1 3)
 29. //= - Green lake05 (payg_cas05 1 3)
 30. //= - Green lake00 (pay_gld 1 3)
 31. //= - Alde00 (alde_gld 1 3)
 32. //= - Alde01 (aldeg_cas01 1 3)
 33. //= - Alde02 (aldeg_cas02 1 3)
 34. //= - Alde03 (aldeg_cas03 1 3)
 35. //= - Alde04 (aldeg_cas04 1 3)
 36. //= - Alde05 (aldeg_cas05 1 3)
 37. //= - Valkyrie01 (prtg_cas01 1 3)
 38. //= - Valkyrie02 (prtg_cas02 1 3)
 39. //= - Valkyrie03 (prtg_cas03 1 3)
 40. //= - Valkyrie04 (prtg_cas04 1 3)
 41. //= - Valkyrie05 (prtg_cas05 1 3)
 42. //===== Additional Comments: ================================= 
 43. //= 1.0 Converted from the official Aegis script.
 44. //============================================================ 
 45.  
 46. prt_gld,1,1,0	script	#fund_master	844,{
 47. 	end;
 48. OnInit:
 49.   set .@inven, $2011_agit_invest;
 50.   if (GetAgitInvestMsg == 1) {
 51.     set $2011_agit_invest, 1;
 52.   }
 53.   else if (((GetAgitInvestMsg == 3) && (.@inven == 2)) || ((GetAgitInvestMsg == 3) && (.@inven == 1)) || ((GetAgitInvestMsg == 2) && (.@inven == 1))) {
 54.     set .@pcas01, $fund_prt01;
 55.     set .@pcas02, $fund_prt02;
 56.     set .@pcas03, $fund_prt03;
 57.     set .@pcas04, $fund_prt04;
 58.     set .@pcas05, $fund_prt05;
 59.     set .@pcasex, $fund_prt_extra;
 60.     set .@pycas01, $fund_pay01;
 61.     set .@pycas02, $fund_pay02;
 62.     set .@pycas03, $fund_pay03;
 63.     set .@pycas04, $fund_pay04;
 64.     set .@pycas05, $fund_pay05;
 65.     set .@pycasex, $fund_pay_extra;
 66.     set .@gcas01, $fund_gef01;
 67.     set .@gcas02, $fund_gef02;
 68.     set .@gcas03, $fund_gef03;
 69.     set .@gcas04, $fund_gef04;
 70.     set .@gcas05, $fund_gef05;
 71.     set .@gcasex, $fund_gef_extra;
 72.     set .@acas01, $fund_alde01;
 73.     set .@acas02, $fund_alde02;
 74.     set .@acas03, $fund_alde03;
 75.     set .@acas04, $fund_alde04;
 76.     set .@acas05, $fund_alde05;
 77.     set .@acasex, $fund_alde_extra;
 78.     set .@prtgld_res, .@pcas01 + .@pcas02 + .@pcas03 + .@pcas04 + .@pcas05 + .@pcasex;
 79.     set .@paygld_res, .@pycas01 + .@pycas02 + .@pycas03 + .@pycas04 + .@pycas05 + .@pycasex;
 80.     set .@gefgld_res, .@gcas01 + .@gcas02 + .@gcas03 + .@gcas04 + .@gcas05 + .@gcasex;
 81.     set .@aldegld_res, .@acas01 + .@acas02 + .@acas03 + .@acas04 + .@acas05 + .@acasex;
 82.   //----------- 2000 ¸¸ ÀÌ»óÀÎ ¾ÆÁöÆ®¿¡ ±âº»ÀûÀ¸·Î 2 ¼³Á¤/ ¹Ì¸¸ÀÏ °æ¿ì 1 ¼³Á¤
 83.     if (.@prtgld_res > 1999) {
 84.       set $prt_invest_result, 2;
 85.     }
 86.     else {
 87.       set $prt_invest_result, 1;
 88.     }
 89.     if (.@paygld_res > 1999) {
 90.       set $pay_invest_result, 2;
 91.     }
 92.     else {
 93.       set $pay_invest_result, 1;
 94.     }
 95.     if (.@gefgld_res > 1999) {
 96.       set $gef_invest_result, 2;
 97.     }
 98.     else {
 99.       set $gef_invest_result, 1;
 100.     }
 101.     if (.@aldegld_res > 1999) {
 102.       set $alde_invest_result, 2;
 103.     }
 104.     else {
 105.       set $alde_invest_result, 1;
 106.     }
 107.   //-------------------------------------------------------
 108.   //----- 7000 ¸¸ ÀÌ»óÀÇ ¾ÆÁöÆ®°¡ Á¸ÀçÇÒ °æ¿ì ¼øÀ§ ¼±º° ¾øÀÌ Á¾·á
 109.     if ((.@prtgld_res > 6999) || (.@paygld_res > 6999) || (.@gefgld_res > 6999) || (.@aldegld_res > 6999)) {
 110.       if (.@prtgld_res > 6999) {
 111.         set $prt_invest_result, 3;
 112.       }
 113.       if (.@paygld_res > 6999) {
 114.         set $pay_invest_result, 3;
 115.       }
 116.       if (.@gefgld_res > 6999) {
 117.         set $gef_invest_result, 3;
 118.       }
 119.       if (.@aldegld_res > 6999) {
 120.         set $alde_invest_result, 3;
 121.       }
 122.       set $2011_agit_invest, 4;
 123.     }
 124.     else {
 125.   //---- 2000 ÀÌ»ó 6999 ¹Ì¸¸ 1¼øÀ§ ¼±º° ȤÀº ÀçÅõÇ¥ ¼±º°
 126.       if (.@prtgld_res > .@paygld_res) {
 127.         if (.@prtgld_res > .@gefgld_res) {
 128.           if ((.@prtgld_res > .@aldegld_res) && (.@prtgld_res > 1999)) {
 129.             // ¹ßÅ°¸® 1À§
 130.             set $prt_invest_result, 3;
 131.             set $2011_agit_invest, 4;
 132.           }
 133.           else if ((.@prtgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 134.             // ·çÀ̳ª 1À§
 135.             set $alde_invest_result, 3;
 136.             set $2011_agit_invest, 4;
 137.           }
 138.           else if ((.@prtgld_res == .@aldegld_res) && (.@prtgld_res > 1999)) {
 139.             // ¹ßÅ°¸® vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 140.             set .@win, rand(1,2);
 141.       			if (.@win == 1) {
 142.       			  set $prt_invest_result, 3;
 143.       			}
 144.       			else {
 145.       			  set $alde_invest_result, 3;
 146.       			}
 147.       			set $2011_agit_invest, 4;
 148.           }
 149.           else {
 150.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 151.             set $2011_agit_invest, 4;
 152.           }
 153.         }
 154.         else if (.@prtgld_res < .@gefgld_res) {
 155.           if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 156.             // ºê¸®Å丮¾Æ 1À§
 157.             set $gef_invest_result, 3;
 158.             set $2011_agit_invest, 4;
 159.           }
 160.           else if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 161.             // ·çÀ̳ª 1À§
 162.             set $alde_invest_result, 3;
 163.             set $2011_agit_invest, 4;
 164.           }
 165.           else if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 166.             // ºê¸®Å丮¾Æ vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 167.             set .@win, rand(1,2);
 168.       			if (.@win == 1) {
 169.       			  set $alde_invest_result, 3;
 170.       			}
 171.       			else {
 172.       			  set $gef_invest_result, 3;
 173.       			}
 174.       			set $2011_agit_invest, 4;
 175.           }
 176.           else {
 177.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 178.             set $2011_agit_invest, 4;
 179.           }
 180.         }
 181.         else if (.@prtgld_res == .@gefgld_res) {
 182.           if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 183.             // ·çÀ̳ª 1À§
 184.             set $alde_invest_result, 3;
 185.             set $2011_agit_invest, 4;
 186.           }
 187.           else if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 188.             // ¹ßÅ°¸® vs ºê¸®Å丮¾Æ ÀçÅõÇ¥
 189.             set .@win, rand(1,2);
 190.       			if (.@win == 1) {
 191.       			  set $prt_invest_result, 3;
 192.       			}
 193.       			else {
 194.       			  set $gef_invest_result, 3;
 195.       			}
 196.       			set $2011_agit_invest, 4;
 197.           }
 198.           else if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 199.             // ¹ßÅ°¸® vs ºê¸®Å丮¾Æ vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 200.             set .@win, rand(1,3);
 201.       			if (.@win == 1) {
 202.       			  set $gef_invest_result, 3;
 203.       			}
 204.       			else if (.@win == 2) {
 205.       			  set $alde_invest_result, 3;
 206.       			}
 207.       			else {
 208.       			  set $prt_invest_result, 3;
 209.       			}
 210.           }
 211.           else {
 212.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 213.             set $2011_agit_invest, 4;
 214.           }
 215.         }
 216.       }
 217.       else if (.@prtgld_res < .@paygld_res) {
 218.         if (.@paygld_res > .@gefgld_res) {
 219.           if ((.@paygld_res > .@aldegld_res) && (.@paygld_res > 1999)) {
 220.             // û¸²È£¼ö 1À§
 221.             set $pay_invest_result, 3;
 222.             set $2011_agit_invest, 4;
 223.           }
 224.           else if ((.@paygld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 225.             // ·çÀ̳ª 1À§
 226.             set $alde_invest_result, 3;
 227.             set $2011_agit_invest, 4;
 228.           }
 229.           else if ((.@paygld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 230.             // û¸²È£¼ö vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 231.             set .@win, rand(1,2);
 232.       			if (.@win == 1) {
 233.       			  set $pay_invest_result, 3;
 234.       			}
 235.       			else {
 236.       			  set $alde_invest_result, 3;
 237.       			}
 238.       			set $2011_agit_invest, 4;
 239.           }
 240.           else {
 241.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 242.             set $2011_agit_invest, 4;
 243.           }
 244.         }
 245.         else if (.@paygld_res < .@gefgld_res) {
 246.           if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 247.             //ºê¸®Å丮¾Æ 1À§
 248.             set $gef_invest_result, 3;
 249.             set $2011_agit_invest, 4;
 250.           }
 251.           else if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 252.             // ·çÀ̳ª 1À§
 253.             set $alde_invest_result, 3;
 254.             set $2011_agit_invest, 4;
 255.           }
 256.           else if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 257.             // ºê¸®Å丮¾Æ vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 258.             set .@win, rand(1,2);
 259.       			if (.@win == 1) {
 260.       			  set $alde_invest_result, 3;
 261.       			}
 262.       			else {
 263.       			  set $gef_invest_result, 3;
 264.       			}
 265.       			set $2011_agit_invest, 4;
 266.           }
 267.           else {
 268.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 269.             set $2011_agit_invest, 4;
 270.           }
 271.         }
 272.         else if (.@paygld_res == .@gefgld_res) {
 273.           if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 274.             // û¸² vs ºê¸®Å丮¾Æ ÀçÅõÇ¥
 275.             set .@win, rand(1,2);
 276.       			if (.@win == 1) {
 277.       			  set $pay_invest_result, 3;
 278.       			}
 279.       			else {
 280.       			  set $gef_invest_result, 3;
 281.       			}
 282.       			set $2011_agit_invest, 4;
 283.           }
 284.           else if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 285.             // ·çÀ̳ª 1À§
 286.             set $alde_invest_result, 3;
 287.             set $2011_agit_invest, 4;
 288.           }
 289.           else if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 290.             // û¸² vs ºê¸®Å丮¾Æ vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 291.             set .@win, rand(1,3);
 292.       			if (.@win == 1) {
 293.       			  set $gef_invest_result, 3;
 294.       			}
 295.       			else if (.@win == 2) {
 296.       			  set $alde_invest_result, 3;
 297.       			}
 298.       			else {
 299.       			  set $pay_invest_result, 3;
 300.       			}
 301.       			set $2011_agit_invest, 4;
 302.           }
 303.           else {
 304.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 305.             set $2011_agit_invest, 4;
 306.           }
 307.         }
 308.       }
 309.       else if (.@prtgld_res == .@paygld_res) {
 310.         if (.@paygld_res < .@gefgld_res) {
 311.           if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 312.             // ºê¸®Å丮¾Æ 1À§
 313.             set $gef_invest_result, 3;
 314.             set $2011_agit_invest, 4;
 315.           }
 316.           else if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 317.             // ·çÀ̳ª 1À§
 318.             set $alde_invest_result, 3;
 319.             set $2011_agit_invest, 4;
 320.           }
 321.           else if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 322.             // ºê¸®Å丮¾Æ vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 323.             set .@win, rand(1,2);
 324.       			if (.@win == 1) {
 325.       			  set $alde_invest_result, 3;
 326.       			}
 327.       			else {
 328.       			  set $gef_invest_result, 3;
 329.       			}
 330.       			set $2011_agit_invest, 4;
 331.           }
 332.           else {
 333.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 334.             set $2011_agit_invest, 4;
 335.           }
 336.         } // prt = pay = gef;
 337.           if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) { // prt = pay = gef = alde > 1999;
 338.             // ¹ßÅ°¸® vs ·çÀ̳ª vs û¸² vs ºê¸®Å丮¾Æ ÀçÅõÇ¥
 339.             set .@win, rand(1,4);
 340.       			if (.@win == 1) {
 341.       			  set $gef_invest_result, 3;
 342.       			}
 343.       			else if (.@win == 2) {
 344.       			  set $prt_invest_result, 3;
 345.       			}
 346.       			else if (.@win == 3) {
 347.       			  set $alde_invest_result, 3;
 348.       			}
 349.       			else {
 350.       			  set $pay_invest_result, 3;
 351.       			}
 352.       			set $2011_agit_invest, 4;
 353.           }
 354.           else if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 355.             // ¹ßÅ°¸® vs û¸² vs ºê¸®Å丮¾Æ ÀçÅõÇ¥
 356.             set .@win, rand(1,3);
 357.       			if (.@win == 1) {
 358.       			  set $gef_invest_result, 3;
 359.       			}
 360.       			else if (.@win == 2) {
 361.       			  set $pay_invest_result, 3;
 362.       			}
 363.       			else {
 364.       			  set $prt_invest_result, 3;
 365.       			}
 366.       			set $2011_agit_invest, 4;
 367.           }
 368.           else if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 369.             // ·çÀ̳ª 1À§
 370.             set $alde_invest_result, 3;
 371.             set $2011_agit_invest, 4;
 372.           }
 373.           else {
 374.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 375.             set $2011_agit_invest, 4;
 376.           }
 377.         } // prt = pay > gef;
 378.           if ((.@paygld_res > .@aldegld_res) && (.@paygld_res > 1999)) {
 379.             // ¹ßÅ°¸® vs û¸² ÀçÅõÇ¥
 380.             set .@win, rand(1,2);
 381.       			if (.@win == 1) {
 382.       			  set $prt_invest_result, 3;
 383.       			}
 384.       			else {
 385.       			  set $pay_invest_result, 3;
 386.       			}
 387.       			set $2011_agit_invest, 4;
 388.           }
 389.           else if ((.@paygld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 390.             // ·çÀ̳ª 1À§
 391.             set $alde_invest_result, 3;
 392.             set $2011_agit_invest, 4;
 393.           }
 394.           else if ((.@paygld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 395.             // ¹ßÅ°¸® vs û¸² vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 396.             set .@win, rand(1,3);
 397.       			if (.@win == 1) {
 398.       			  set $alde_invest_result, 3;
 399.       			}
 400.       			else if (.@win == 2) {
 401.       			  set $pay_invest_result, 3;
 402.       			}
 403.       			else {
 404.       			  set $prt_invest_result, 3;
 405.       			}
 406.       			set $2011_agit_invest, 4;
 407.           }
 408.           else {
 409.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 410.             set $2011_agit_invest, 4;
 411.           }
 412.         }
 413.       }
 414.     }
 415.   }
 416. end;
 417. //-- ÅõÀÚ ½ÃÀÛÇ϶ó´Â ½ÅÈ£
 418. OnInvest_start:
 419.   set .@notice$, "From now on, we are going to start investment to connect 'Abyss gate' on WOE area; Valkyrie realm, Greenwood Lake, Luina, Britoniah.";
 420. //  broadcastserver "FF0000" FW_NORMAL 10 0 0 notice
 421.   set $fund_prt01, 0;
 422.   set $fund_prt02, 0;
 423.   set $fund_prt03, 0;
 424.   set $fund_prt04, 0;
 425.   set $fund_prt05, 0;
 426.   set $fund_pay01, 0;
 427.   set $fund_pay02, 0;
 428.   set $fund_pay03, 0;
 429.   set $fund_pay04, 0;
 430.   set $fund_pay05, 0;
 431.   set $fund_gef01, 0;
 432.   set $fund_gef02, 0;
 433.   set $fund_gef03, 0;
 434.   set $fund_gef04, 0;
 435.   set $fund_gef05, 0;
 436.   set $fund_alde01, 0;
 437.   set $fund_alde02, 0;
 438.   set $fund_alde03, 0;
 439.   set $fund_alde04, 0;
 440.   set $fund_alde05, 0;
 441.   donpcevent "Investment_total#fund00::OnEnable";
 442. end;
 443. //-- ÅõÀÚ±Ý ±×¸¸ ¹ÞÀ¸¶ó´Â ½ÅÈ£
 444. OnInvest_stop:
 445.   set .@notice$, "We've finished investment to connect 'Abyss gate'.";
 446. //  broadcastserver "FF0000" FW_NORMAL 10 0 0 notice
 447.   donpcevent "Investment_total#fund00::OnReset";
 448.   // ÅõÀÚ³»¿ª Á¤»ê¿¡ µé¾î°£´Ù. ¸¸¾à µ¿Á¡ÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì Ãß°¡ ÅõÇ¥°¡ ÁøÇàµÈ´Ù.
 449.   set .@pcas01, $fund_prt01;
 450.   set .@pcas02, $fund_prt02;
 451.   set .@pcas03, $fund_prt03;
 452.   set .@pcas04, $fund_prt04;
 453.   set .@pcas05, $fund_prt05;
 454.   set .@pcasex, $fund_prt_extra;
 455.   set .@pycas01, $fund_pay01;
 456.   set .@pycas02, $fund_pay02;
 457.   set .@pycas03, $fund_pay03;
 458.   set .@pycas04, $fund_pay04;
 459.   set .@pycas05, $fund_pay05;
 460.   set .@pycasex, $fund_pay_extra;
 461.   set .@gcas01, $fund_gef01;
 462.   set .@gcas02, $fund_gef02;
 463.   set .@gcas03, $fund_gef03;
 464.   set .@gcas04, $fund_gef04;
 465.   set .@gcas05, $fund_gef05;
 466.   set .@gcasex, $fund_gef_extra;
 467.   set .@acas01, $fund_alde01;
 468.   set .@acas02, $fund_alde02;
 469.   set .@acas03, $fund_alde03;
 470.   set .@acas04, $fund_alde04;
 471.   set .@acas05, $fund_alde05;
 472.   set .@acasex, $fund_alde_extra;
 473.   set .@prtgld_res, .@pcas01 + .@pcas02 + .@pcas03 + .@pcas04 + .@pcas05 + .@pcasex;
 474.   set .@paygld_res, .@pycas01 + .@pycas02 + .@pycas03 + .@pycas04 + .@pycas05 + .@pycasex;
 475.   set .@gefgld_res, .@gcas01 + .@gcas02 + .@gcas03 + .@gcas04 + .@gcas05 + .@gcasex;
 476.   set .@aldegld_res, .@acas01 + .@acas02 + .@acas03 + .@acas04 + .@acas05 + .@acasex;
 477. //----------- 2000 ¸¸ ÀÌ»óÀÎ ¾ÆÁöÆ®¿¡ ±âº»ÀûÀ¸·Î 2 ¼³Á¤/ ¹Ì¸¸ÀÏ °æ¿ì 1 ¼³Á¤
 478.   if (.@prtgld_res > 1999) {
 479.     set $prt_invest_result, 2;
 480.   }
 481.   else {
 482.     set $prt_invest_result, 1;
 483.   }
 484.   if (.@paygld_res > 1999) {
 485.     set $pay_invest_result, 2;
 486.   }
 487.   else {
 488.     set $pay_invest_result, 1;
 489.   }
 490.   if (.@gefgld_res > 1999) {
 491.     set $gef_invest_result, 2;
 492.   }
 493.   else {
 494.     set $gef_invest_result, 1;
 495.   }
 496.   if (.@aldegld_res > 1999) {
 497.     set $alde_invest_result, 2;
 498.   }
 499.   else {
 500.     set $alde_invest_result, 1;
 501.   }
 502. //-------------------------------------------------------
 503. //----- 7000 ¸¸ ÀÌ»óÀÇ ¾ÆÁöÆ®°¡ Á¸ÀçÇÒ °æ¿ì ¼øÀ§ ¼±º° ¾øÀÌ Á¾·á
 504.   if ((.@prtgld_res > 6999) || (.@paygld_res > 6999) || (.@gefgld_res > 6999) || (.@aldegld_res > 6999)) {
 505.     if (.@prtgld_res > 6999) {
 506.       set $prt_invest_result, 3;
 507.     }
 508.     if (.@paygld_res > 6999) {
 509.       set $pay_invest_result, 3;
 510.     }
 511.     if (.@gefgld_res > 6999) {
 512.       set $gef_invest_result, 3;
 513.     }
 514.     if (.@aldegld_res > 6999) {
 515.       set $alde_invest_result, 3;
 516.     }
 517.     set $2011_agit_invest, 4;
 518.   }
 519.   else {
 520. //---- 2000 ÀÌ»ó 6999 ¹Ì¸¸ 1¼øÀ§ ¼±º° ȤÀº ÀçÅõÇ¥ ¼±º°
 521.     if (.@prtgld_res > .@paygld_res) {
 522.       if (.@prtgld_res > .@gefgld_res) {
 523.         if ((.@prtgld_res > .@aldegld_res) && (.@prtgld_res > 1999)) {
 524.           // ¹ßÅ°¸® 1À§
 525.           set $prt_invest_result, 3;
 526.           set $2011_agit_invest, 4;
 527.         }
 528.         else if ((.@prtgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 529.           // ·çÀ̳ª 1À§
 530.           set $alde_invest_result, 3;
 531.           set $2011_agit_invest, 4;
 532.         }
 533.         else if ((.@prtgld_res == .@aldegld_res) && (.@prtgld_res > 1999)) {
 534.           // ¹ßÅ°¸® vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 535.           donpcevent "Revoting manager#Invest1::OnStart";
 536.           set $2011_agit_invest, 11;
 537.         }
 538.         else {
 539.           // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 540.           set $2011_agit_invest, 4;
 541.         }
 542.       }
 543.       else if (.@prtgld_res < .@gefgld_res) {
 544.         if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 545.           // ºê¸®Å丮¾Æ 1À§
 546.           set $gef_invest_result, 3;
 547.           set $2011_agit_invest, 4;
 548.         }
 549.         else if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 550.           // ·çÀ̳ª 1À§
 551.           set $alde_invest_result, 3;
 552.           set $2011_agit_invest, 4;
 553.         }
 554.         else if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 555.           // ºê¸®Å丮¾Æ vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 556.           donpcevent "Revoting manager#Invest1::OnStart";
 557.           set $2011_agit_invest, 15;
 558.         }
 559.         else {
 560.           // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 561.           set $2011_agit_invest, 4;
 562.         }
 563.       }
 564.       else if (.@prtgld_res == .@gefgld_res) {
 565.         if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 566.           // ·çÀ̳ª 1À§
 567.           set $alde_invest_result, 3;
 568.           set $2011_agit_invest, 4;
 569.         }
 570.         else if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 571.           // ¹ßÅ°¸® vs ºê¸®Å丮¾Æ ÀçÅõÇ¥
 572.           donpcevent "Revoting manager#Invest1::OnStart";
 573.           set $2011_agit_invest, 13;
 574.         }
 575.         else if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 576.           // ¹ßÅ°¸® vs ºê¸®Å丮¾Æ vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 577.           donpcevent "Revoting manager#Invest1::OnStart";
 578.           set $2011_agit_invest, 18;
 579.         }
 580.         else {
 581.           // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 582.           set $2011_agit_invest, 4;
 583.         }
 584.       }
 585.     }
 586.     else if (.@prtgld_res < .@paygld_res) {
 587.       if (.@paygld_res > .@gefgld_res) {
 588.         if ((.@paygld_res > .@aldegld_res) && (.@paygld_res > 1999)) {
 589.           // û¸²È£¼ö 1À§
 590.           set $pay_invest_result, 3;
 591.           set $2011_agit_invest, 4;
 592.         }
 593.         else if ((.@paygld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 594.           // ·çÀ̳ª 1À§
 595.           set $alde_invest_result, 3;
 596.           set $2011_agit_invest, 4;
 597.         }
 598.         else if ((.@paygld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 599.           // û¸²È£¼ö vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 600.           donpcevent "Revoting manager#Invest1::OnStart";
 601.           set $2011_agit_invest, 14;
 602.         }
 603.         else {
 604.           // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 605.           set $2011_agit_invest, 4;
 606.         }
 607.       }
 608.       else if (.@paygld_res < .@gefgld_res) {
 609.         if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 610.           //ºê¸®Å丮¾Æ 1À§
 611.           set $gef_invest_result, 3;
 612.           set $2011_agit_invest, 4;
 613.         }
 614.         else if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 615.           // ·çÀ̳ª 1À§
 616.           set $alde_invest_result, 3;
 617.           set $2011_agit_invest, 4;
 618.         }
 619.         else if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 620.           // ºê¸®Å丮¾Æ vs ·çÀ̳ª
 621.           donpcevent "Revoting manager#Invest1::OnStart";
 622.           set $2011_agit_invest, 15;
 623.         }
 624.         else {
 625.           // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 626.           set $2011_agit_invest, 4;
 627.         }
 628.       }
 629.       else if (.@paygld_res == .@gefgld_res) {
 630.         if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 631.           // û¸² vs ºê¸®Å丮¾Æ ÀçÅõÇ¥
 632.           donpcevent "Revoting manager#Invest1::OnStart";
 633.           set $2011_agit_invest, 16;
 634.         }
 635.         else if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 636.           // ·çÀ̳ª 1À§
 637.           set $alde_invest_result, 3;
 638.           set $2011_agit_invest, 4;
 639.         }
 640.         else if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 641.           // û¸² vs ºê¸®Å丮¾Æ vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 642.           donpcevent "Revoting manager#Invest1::OnStart";
 643.           set $2011_agit_invest, 19;
 644.         }
 645.         else {
 646.           // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 647.           set $2011_agit_invest, 4;
 648.         }
 649.       }
 650.     }
 651.     else if (.@prtgld_res == .@paygld_res) {
 652.       if (.@paygld_res < .@gefgld_res) {
 653.         if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 654.           // ºê¸®Å丮¾Æ 1À§
 655.           set $gef_invest_result, 3;
 656.           set $2011_agit_invest, 4;
 657.         }
 658.         else if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 659.           // ·çÀ̳ª 1À§
 660.           set $alde_invest_result, 3;
 661.           set $2011_agit_invest, 4;
 662.         }
 663.         else if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 664.           // ºê¸®Å丮¾Æ vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 665.           donpcevent "Revoting manager#Invest1::OnStart";
 666.           set $2011_agit_invest, 15;
 667.         }
 668.         else {
 669.           // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 670.           set $2011_agit_invest, 4;
 671.         }
 672.       } // prt = pay = gef;
 673.         if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) { // prt = pay = gef = alde > 1999;
 674.           // ¹ßÅ°¸® vs ·çÀ̳ª vs û¸² vs ºê¸®Å丮¾Æ ÀçÅõÇ¥
 675.           donpcevent "Revoting manager#Invest1::OnStart";
 676.           set $2011_agit_invest, 21;
 677.         }
 678.         else if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 679.           // ¹ßÅ°¸® vs û¸² vs ºê¸®Å丮¾Æ ÀçÅõÇ¥
 680.           donpcevent "Revoting manager#Invest1::OnStart";
 681.           set $2011_agit_invest, 20;
 682.         }
 683.         else if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 684.           // ·çÀ̳ª 1À§
 685.           set $alde_invest_result, 3;
 686.           set $2011_agit_invest, 4;
 687.         }
 688.         else {
 689.           // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 690.           set $2011_agit_invest, 4;
 691.         }
 692.       } // prt = pay > gef;
 693.         if ((.@paygld_res > .@aldegld_res) && (.@paygld_res > 1999)) {
 694.           // ¹ßÅ°¸® vs û¸² ÀçÅõÇ¥
 695.           donpcevent "Revoting manager#Invest1::OnStart";
 696.           set $2011_agit_invest, 12;
 697.         }
 698.         else if ((.@paygld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 699.           // ·çÀ̳ª 1À§
 700.           set $alde_invest_result, 3;
 701.           set $2011_agit_invest, 4;
 702.         }
 703.         else if ((.@paygld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 704.           // ¹ßÅ°¸® vs û¸² vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 705.           donpcevent "Revoting manager#Invest1::OnStart";
 706.           set $2011_agit_invest, 17;
 707.         }
 708.         else {
 709.           // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 710.           set $2011_agit_invest, 4;
 711.         }
 712.       }
 713.     }
 714.   }
 715. end;
 716. //-- ÅõÀÚ °á°ú ¹ßÇ¥Ç϶ó´Â ½ÅÈ£
 717. OnResult:
 718. //    broadcastserver "FF0000" FW_NORMAL 10 0 0 "We've got the result of investment for 'Abyss gate'. you can check through Investment Status Board on each WOE area."
 719.   set .@invest, $2011_agit_invest;
 720.   if (.@invest == 4) {
 721.     set $fund_prt01, 0;
 722.     set $fund_prt02, 0;
 723.     set $fund_prt03, 0;
 724.     set $fund_prt04, 0;
 725.     set $fund_prt05, 0;
 726.     set $fund_prt_extra, 0;
 727.     set $fund_pay01, 0;
 728.     set $fund_pay02, 0;
 729.     set $fund_pay03, 0;
 730.     set $fund_pay04, 0;
 731.     set $fund_pay05, 0;
 732.     set $fund_pay_extra, 0;
 733.     set $fund_gef01, 0;
 734.     set $fund_gef02, 0;
 735.     set $fund_gef03, 0;
 736.     set $fund_gef04, 0;
 737.     set $fund_gef05, 0;
 738.     set $fund_gef_extra, 0;
 739.     set $fund_alde01, 0;
 740.     set $fund_alde02, 0;
 741.     set $fund_alde03, 0;
 742.     set $fund_alde04, 0;
 743.     set $fund_alde05, 0;
 744.     set $fund_alde_extra, 0;
 745.   }
 746.   else if (.@invest == 2) {
 747.     // ÅõÀÚ³»¿ª Á¤»ê¿¡ µé¾î°£´Ù. ¸¸¾à µ¿Á¡ÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì Ãß°¡ ÅõÇ¥°¡ ÁøÇàµÈ´Ù.
 748.     set .@pcas01, $fund_prt01;
 749.     set .@pcas02, $fund_prt02;
 750.     set .@pcas03, $fund_prt03;
 751.     set .@pcas04, $fund_prt04;
 752.     set .@pcas05, $fund_prt05;
 753.     set .@pcasex, $fund_prt_extra;
 754.     set .@pycas01, $fund_pay01;
 755.     set .@pycas02, $fund_pay02;
 756.     set .@pycas03, $fund_pay03;
 757.     set .@pycas04, $fund_pay04;
 758.     set .@pycas05, $fund_pay05;
 759.     set .@pycasex, $fund_pay_extra;
 760.     set .@gcas01, $fund_gef01;
 761.     set .@gcas02, $fund_gef02;
 762.     set .@gcas03, $fund_gef03;
 763.     set .@gcas04, $fund_gef04;
 764.     set .@gcas05, $fund_gef05;
 765.     set .@gcasex, $fund_gef_extra;
 766.     set .@acas01, $fund_alde01;
 767.     set .@acas02, $fund_alde02;
 768.     set .@acas03, $fund_alde03;
 769.     set .@acas04, $fund_alde04;
 770.     set .@acas05, $fund_alde05;
 771.     set .@acasex, $fund_alde_extra;
 772.     set .@prtgld_res, .@pcas01 + .@pcas02 + .@pcas03 + .@pcas04 + .@pcas05 + .@pcasex;
 773.     set .@paygld_res, .@pycas01 + .@pycas02 + .@pycas03 + .@pycas04 + .@pycas05 + .@pycasex;
 774.     set .@gefgld_res, .@gcas01 + .@gcas02 + .@gcas03 + .@gcas04 + .@gcas05 + .@gcasex;
 775.     set .@aldegld_res, .@acas01 + .@acas02 + .@acas03 + .@acas04 + .@acas05 + .@acasex;
 776.   //----------- 2000 ¸¸ ÀÌ»óÀÎ ¾ÆÁöÆ®¿¡ ±âº»ÀûÀ¸·Î 2 ¼³Á¤/ ¹Ì¸¸ÀÏ °æ¿ì 1 ¼³Á¤
 777.     if (.@prtgld_res > 1999) {
 778.       set $prt_invest_result, 2;
 779.     }
 780.     else {
 781.       set $prt_invest_result, 1;
 782.     }
 783.     if (.@paygld_res > 1999) {
 784.       set $pay_invest_result, 2;
 785.     }
 786.     else {
 787.       set $pay_invest_result, 1;
 788.     }
 789.     if (.@gefgld_res > 1999) {
 790.       set $gef_invest_result, 2;
 791.     }
 792.     else {
 793.       set $gef_invest_result, 1;
 794.     }
 795.     if (.@aldegld_res > 1999) {
 796.       set $alde_invest_result, 2;
 797.     }
 798.     else {
 799.       set $alde_invest_result, 1;
 800.     }
 801.   //-------------------------------------------------------
 802.   //----- 7000 ¸¸ ÀÌ»óÀÇ ¾ÆÁöÆ®°¡ Á¸ÀçÇÒ °æ¿ì ¼øÀ§ ¼±º° ¾øÀÌ Á¾·á
 803.     if ((.@prtgld_res > 6999) || (.@paygld_res > 6999) || (.@gefgld_res > 6999) || (.@aldegld_res > 6999)) {
 804.       if (.@prtgld_res > 6999) {
 805.         set $prt_invest_result, 3;
 806.       }
 807.       if (.@paygld_res > 6999) {
 808.         set $pay_invest_result, 3;
 809.       }
 810.       if (.@gefgld_res > 6999) {
 811.         set $gef_invest_result, 3;
 812.       }
 813.       if (.@aldegld_res > 6999) {
 814.         set $alde_invest_result, 3;
 815.       }
 816.       set $2011_agit_invest, 4;
 817.     }
 818.     else {
 819.   //---- 2000 ÀÌ»ó 6999 ¹Ì¸¸ 1¼øÀ§ ¼±º° ȤÀº ÀçÅõÇ¥ ¼±º°
 820.       if (.@prtgld_res > .@paygld_res) {
 821.         if (.@prtgld_res > .@gefgld_res) {
 822.           if ((.@prtgld_res > .@aldegld_res) && (.@prtgld_res > 1999)) {
 823.             // ¹ßÅ°¸® 1À§
 824.             set $prt_invest_result, 3;
 825.             set $2011_agit_invest, 4;
 826.           }
 827.           else if ((.@prtgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 828.             // ·çÀ̳ª 1À§
 829.             set $alde_invest_result, 3;
 830.             set $2011_agit_invest, 4;
 831.           }
 832.           else if ((.@prtgld_res == .@aldegld_res) && (.@prtgld_res > 1999)) {
 833.             // ¹ßÅ°¸® vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 834.             set .@win, rand(1,2);
 835.       			if (.@win == 1) {
 836.       			  set $prt_invest_result, 3;
 837.       			}
 838.       			else {
 839.       			  set $alde_invest_result, 3;
 840.       			}
 841.       			set $2011_agit_invest, 4;
 842.           }
 843.           else {
 844.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 845.             set $2011_agit_invest, 4;
 846.           }
 847.         }
 848.         else if (.@prtgld_res < .@gefgld_res) {
 849.           if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 850.             // ºê¸®Å丮¾Æ 1À§
 851.             set $gef_invest_result, 3;
 852.             set $2011_agit_invest, 4;
 853.           }
 854.           else if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 855.             // ·çÀ̳ª 1À§
 856.             set $alde_invest_result, 3;
 857.             set $2011_agit_invest, 4;
 858.           }
 859.           else if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 860.             // ºê¸®Å丮¾Æ vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 861.             set .@win, rand(1,2);
 862.       			if (.@win == 1) {
 863.       			  set $alde_invest_result, 3;
 864.       			}
 865.       			else {
 866.       			  set $gef_invest_result, 3;
 867.       			}
 868.       			set $2011_agit_invest, 4;
 869.           }
 870.           else {
 871.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 872.             set $2011_agit_invest, 4;
 873.           }
 874.         }
 875.         else if (.@prtgld_res == .@gefgld_res) {
 876.           if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 877.             // ·çÀ̳ª 1À§
 878.             set $alde_invest_result, 3;
 879.             set $2011_agit_invest, 4;
 880.           }
 881.           else if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 882.             // ¹ßÅ°¸® vs ºê¸®Å丮¾Æ ÀçÅõÇ¥
 883.             set .@win, rand(1,2);
 884.       			if (.@win == 1) {
 885.       			  set $prt_invest_result, 3;
 886.       			}
 887.       			else {
 888.       			  set $gef_invest_result, 3;
 889.       			}
 890.       			set $2011_agit_invest, 4;
 891.           }
 892.           else if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 893.             // ¹ßÅ°¸® vs ºê¸®Å丮¾Æ vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 894.             set .@win, rand(1,3);
 895.       			if (.@win == 1) {
 896.       			  set $gef_invest_result, 3;
 897.       			}
 898.       			else if (.@win == 2) {
 899.       			  set $alde_invest_result, 3;
 900.       			}
 901.       			else {
 902.       			  set $prt_invest_result, 3;
 903.       			}
 904.           }
 905.           else {
 906.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 907.             set $2011_agit_invest, 4;
 908.           }
 909.         }
 910.       }
 911.       else if (.@prtgld_res < .@paygld_res) {
 912.         if (.@paygld_res > .@gefgld_res) {
 913.           if ((.@paygld_res > .@aldegld_res) && (.@paygld_res > 1999)) {
 914.             // û¸²È£¼ö 1À§
 915.             set $pay_invest_result, 3;
 916.             set $2011_agit_invest, 4;
 917.           }
 918.           else if ((.@paygld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 919.             // ·çÀ̳ª 1À§
 920.             set $alde_invest_result, 3;
 921.             set $2011_agit_invest, 4;
 922.           }
 923.           else if ((.@paygld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 924.             // û¸²È£¼ö vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 925.             set .@win, rand(1,2);
 926.       			if (.@win == 1) {
 927.       			  set $pay_invest_result, 3;
 928.       			}
 929.       			else {
 930.       			  set $alde_invest_result, 3;
 931.       			}
 932.       			set $2011_agit_invest, 4;
 933.           }
 934.           else {
 935.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 936.             set $2011_agit_invest, 4;
 937.           }
 938.         }
 939.         else if (.@paygld_res < .@gefgld_res) {
 940.           if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 941.             //ºê¸®Å丮¾Æ 1À§
 942.             set $gef_invest_result, 3;
 943.             set $2011_agit_invest, 4;
 944.           }
 945.           else if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 946.             // ·çÀ̳ª 1À§
 947.             set $alde_invest_result, 3;
 948.             set $2011_agit_invest, 4;
 949.           }
 950.           else if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 951.             // ºê¸®Å丮¾Æ vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 952.             set .@win, rand(1,2);
 953.       			if (.@win == 1) {
 954.       			  set $alde_invest_result, 3;
 955.       			}
 956.       			else {
 957.       			  set $gef_invest_result, 3;
 958.       			}
 959.       			set $2011_agit_invest, 4;
 960.           }
 961.           else {
 962.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 963.             set $2011_agit_invest, 4;
 964.           }
 965.         }
 966.         else if (.@paygld_res == .@gefgld_res) {
 967.           if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 968.             // û¸² vs ºê¸®Å丮¾Æ ÀçÅõÇ¥
 969.             set .@win, rand(1,2);
 970.       			if (.@win == 1) {
 971.       			  set $pay_invest_result, 3;
 972.       			}
 973.       			else {
 974.       			  set $gef_invest_result, 3;
 975.       			}
 976.       			set $2011_agit_invest, 4;
 977.           }
 978.           else if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 979.             // ·çÀ̳ª 1À§
 980.             set $alde_invest_result, 3;
 981.             set $2011_agit_invest, 4;
 982.           }
 983.           else if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 984.             // û¸² vs ºê¸®Å丮¾Æ vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 985.             set .@win, rand(1,3);
 986.       			if (.@win == 1) {
 987.       			  set $gef_invest_result, 3;
 988.       			}
 989.       			else if (.@win == 2) {
 990.       			  set $alde_invest_result, 3;
 991.       			}
 992.       			else {
 993.       			  set $pay_invest_result, 3;
 994.       			}
 995.       			set $2011_agit_invest, 4;
 996.           }
 997.           else {
 998.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 999.             set $2011_agit_invest, 4;
 1000.           }
 1001.         }
 1002.       }
 1003.       else if (.@prtgld_res == .@paygld_res) {
 1004.         if (.@paygld_res < .@gefgld_res) {
 1005.           if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 1006.             // ºê¸®Å丮¾Æ 1À§
 1007.             set $gef_invest_result, 3;
 1008.             set $2011_agit_invest, 4;
 1009.           }
 1010.           else if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 1011.             // ·çÀ̳ª 1À§
 1012.             set $alde_invest_result, 3;
 1013.             set $2011_agit_invest, 4;
 1014.           }
 1015.           else if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 1016.             // ºê¸®Å丮¾Æ vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 1017.             set .@win, rand(1,2);
 1018.       			if (.@win == 1) {
 1019.       			  set $alde_invest_result, 3;
 1020.       			}
 1021.       			else {
 1022.       			  set $gef_invest_result, 3;
 1023.       			}
 1024.       			set $2011_agit_invest, 4;
 1025.           }
 1026.           else {
 1027.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 1028.             set $2011_agit_invest, 4;
 1029.           }
 1030.         } // prt = pay = gef;
 1031.           if ((.@gefgld_res == .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) { // prt = pay = gef = alde > 1999;
 1032.             // ¹ßÅ°¸® vs ·çÀ̳ª vs û¸² vs ºê¸®Å丮¾Æ ÀçÅõÇ¥
 1033.             set .@win, rand(1,4);
 1034.       			if (.@win == 1) {
 1035.       			  set $gef_invest_result, 3;
 1036.       			}
 1037.       			else if (.@win == 2) {
 1038.       			  set $prt_invest_result, 3;
 1039.       			}
 1040.       			else if (.@win == 3) {
 1041.       			  set $alde_invest_result, 3;
 1042.       			}
 1043.       			else {
 1044.       			  set $pay_invest_result, 3;
 1045.       			}
 1046.       			set $2011_agit_invest, 4;
 1047.           }
 1048.           else if ((.@gefgld_res > .@aldegld_res) && (.@gefgld_res > 1999)) {
 1049.             // ¹ßÅ°¸® vs û¸² vs ºê¸®Å丮¾Æ ÀçÅõÇ¥
 1050.             set .@win, rand(1,3);
 1051.       			if (.@win == 1) {
 1052.       			  set $gef_invest_result, 3;
 1053.       			}
 1054.       			else if (.@win == 2) {
 1055.       			  set $pay_invest_result, 3;
 1056.       			}
 1057.       			else {
 1058.       			  set $prt_invest_result, 3;
 1059.       			}
 1060.       			set $2011_agit_invest, 4;
 1061.           }
 1062.           else if ((.@gefgld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 1063.             // ·çÀ̳ª 1À§
 1064.             set $alde_invest_result, 3;
 1065.             set $2011_agit_invest, 4;
 1066.           }
 1067.           else {
 1068.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 1069.             set $2011_agit_invest, 4;
 1070.           }
 1071.         } // prt = pay > gef;
 1072.           if ((.@paygld_res > .@aldegld_res) && (.@paygld_res > 1999)) {
 1073.             // ¹ßÅ°¸® vs û¸² ÀçÅõÇ¥
 1074.             set .@win, rand(1,2);
 1075.       			if (.@win == 1) {
 1076.       			  set $prt_invest_result, 3;
 1077.       			}
 1078.       			else {
 1079.       			  set $pay_invest_result, 3;
 1080.       			}
 1081.       			set $2011_agit_invest, 4;
 1082.           }
 1083.           else if ((.@paygld_res < .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 1084.             // ·çÀ̳ª 1À§
 1085.             set $alde_invest_result, 3;
 1086.             set $2011_agit_invest, 4;
 1087.           }
 1088.           else if ((.@paygld_res == .@aldegld_res) && (.@aldegld_res > 1999)) {
 1089.             // ¹ßÅ°¸® vs û¸² vs ·çÀ̳ª ÀçÅõÇ¥
 1090.             set .@win, rand(1,3);
 1091.       			if (.@win == 1) {
 1092.       			  set $alde_invest_result, 3;
 1093.       			}
 1094.       			else if (.@win == 2) {
 1095.       			  set $pay_invest_result, 3;
 1096.       			}
 1097.       			else {
 1098.       			  set $prt_invest_result, 3;
 1099.       			}
 1100.       			set $2011_agit_invest, 4;
 1101.           }
 1102.           else {
 1103.             // Àü Áö¿ª ÅõÀÚ ½ÇÆÐ
 1104.             set $2011_agit_invest, 4;
 1105.           }
 1106.         }
 1107.       }
 1108.     }
 1109.   }
 1110. end;
 1111. OnReset:
 1112.   set $2011_agit_invest, 0;
 1113.   donpcevent "Investment_total#fund00::OnReset";
 1114. end;
 1115. //---------------ÅõÀÚÁý°è-------------------------------------------------------
 1116. }
 1117.  
 1118. prt_gld,2,2,0	script	Investment_total#fund00	844,{
 1119.   mes "is this not working properly?";
 1120.   next;
 1121.   input .@input;
 1122.   if (.@input == 1854) {
 1123.     mes "if you think investment timer is dead, please adjust the timer.";
 1124.     next;
 1125.     switch (select("Turn on the timer:cancel")) {
 1126.       case 1:
 1127.         donpcevent "Investment_total#fund00::OnTimer2";
 1128.         mes "you've turned on the timer";
 1129.         close2;
 1130.       break;
 1131.       case 2:
 1132.         mes "cancel";
 1133.         close2;
 1134.       break;
 1135.     }
 1136.   }
 1137.   else {
 1138.     mes "I don't need to adjust now.";
 1139.     close2;
 1140.   }
 1141. end;
 1142. //-------------------------------------ÀçÅõÇ¥-----------------------------------
 1143. //-- ÀçÅõÇ¥
 1144. OnInit:
 1145.   if (GetAgitInvestMsg == 1) {
 1146.     initnpctimer;
 1147.     set .@prt01res, $fund_prt01;
 1148.     set .@prt02res, $fund_prt02;
 1149.     set .@prt03res, $fund_prt03;
 1150.     set .@prt04res, $fund_prt04;
 1151.     set .@prt05res, $fund_prt05;
 1152.     set .@prt06res, $fund_prt_extra;
 1153. //    SetGlobalVar "vfund_prt01" prt01res
 1154. //    SetGlobalVar "vfund_prt02" prt02res
 1155. //    SetGlobalVar "vfund_prt03" prt03res
 1156. //    SetGlobalVar "vfund_prt04" prt04res
 1157. //    SetGlobalVar "vfund_prt05" prt05res
 1158. //    SetGlobalVar "vfund_prt_extra" prt06res
 1159.     set .@pay01res, $fund_pay01;
 1160.     set .@pay02res, $fund_pay02;
 1161.     set .@pay03res, $fund_pay03;
 1162.     set .@pay04res, $fund_pay04;
 1163.     set .@pay05res, $fund_pay05;
 1164.     set .@pay06res, $fund_pay_extra;
 1165. //    SetGlobalVar "vfund_pay01" pay01res
 1166. //    SetGlobalVar "vfund_pay02" pay02res
 1167. //    SetGlobalVar "vfund_pay03" pay03res
 1168. //    SetGlobalVar "vfund_pay04" pay04res
 1169. //    SetGlobalVar "vfund_pay05" pay05res
 1170. //    SetGlobalVar "vfund_pay_extra" pay06res
 1171.     set .@gef01res, $fund_gef01;
 1172.     set .@gef02res, $fund_gef02;
 1173.     set .@gef03res, $fund_gef03;
 1174.     set .@gef04res, $fund_gef04;
 1175.     set .@gef05res, $fund_gef05;
 1176.     set .@gef06res, $fund_gef_extra;
 1177. //    SetGlobalVar "vfund_gef01" gef01res
 1178. //    SetGlobalVar "vfund_gef02" gef02res
 1179. //    SetGlobalVar "vfund_gef03" gef03res
 1180. //    SetGlobalVar "vfund_gef04" gef04res
 1181. //    SetGlobalVar "vfund_gef05" gef05res
 1182. //    SetGlobalVar "vfund_gef_extra" gef06res
 1183.     set .@alde01res, $fund_alde01;
 1184.     set .@alde02res, $fund_alde02;
 1185.     set .@alde03res, $fund_alde03;
 1186.     set .@alde04res, $fund_alde04;
 1187.     set .@alde05res, $fund_alde05;
 1188.     set .@alde06res, $fund_alde_extra;
 1189. //    SetGlobalVar "vfund_alde01" alde01res
 1190. //    SetGlobalVar "vfund_alde02" alde02res
 1191. //    SetGlobalVar "vfund_alde03" alde03res
 1192. //    SetGlobalVar "vfund_alde04" alde04res
 1193. //    SetGlobalVar "vfund_alde05" alde05res
 1194. //    SetGlobalVar "vfund_alde_extra" alde06res
 1195.   }
 1196.   else {
 1197.     set $agit_result_timer, 0;
 1198.     set $agit_result_notice, 0;
 1199.   }
 1200. end;
 1201. OnEnable:
 1202.   set $agit_result_timer, 0;
 1203.   set $agit_result_notice, 0;
 1204.   initnpctimer;
 1205. end;
 1206. OnReset:
 1207.   set $agit_result_timer, 0;
 1208.   set $agit_result_notice, 0;
 1209.   stopnpctimer;
 1210. end;
 1211. OnTimer2:
 1212.   initnpctimer;
 1213. end;
 1214. OnTimer3600000:
 1215.   set .@time, $agit_result_timer;
 1216.   set .@notice, $agit_result_notice;
 1217.   if (GetAgitInvestMsg == 1) {
 1218.     if (.@time < 59) {
 1219. //      IncGlobalVar "agit_result_timer" 1
 1220.       set .@time1, $agit_result_timer;
 1221.       if ((.@time1 == 5) || (.@time1 == 10) || (.@time1 == 15) || (.@time1 == 20) || (.@time1 == 25) || (.@time1 == 30)) {
 1222. //        IncGlobalVar "agit_result_notice" 1
 1223.         set .@prt01res, $fund_prt01;
 1224.         set .@prt02res, $fund_prt02;
 1225.         set .@prt03res, $fund_prt03;
 1226.         set .@prt04res, $fund_prt04;
 1227.         set .@prt05res, $fund_prt05;
 1228.         set .@prt06res, $fund_prt_extra;
 1229. //        SetGlobalVar "vfund_prt01" prt01res
 1230. //        SetGlobalVar "vfund_prt02" prt02res
 1231. //        SetGlobalVar "vfund_prt03" prt03res
 1232. //        SetGlobalVar "vfund_prt04" prt04res
 1233. //        SetGlobalVar "vfund_prt05" prt05res
 1234. //        SetGlobalVar "vfund_prt_extra" prt06res
 1235.         set .@pay01res, $fund_pay01;
 1236.         set .@pay02res, $fund_pay02;
 1237.         set .@pay03res, $fund_pay03;
 1238.         set .@pay04res, $fund_pay04;
 1239.         set .@pay05res, $fund_pay05;
 1240.         set .@pay06res, $fund_pay_extra;
 1241. //        SetGlobalVar "vfund_pay01" pay01res
 1242. //        SetGlobalVar "vfund_pay02" pay02res
 1243. //        SetGlobalVar "vfund_pay03" pay03res
 1244. //        SetGlobalVar "vfund_pay04" pay04res
 1245. //        SetGlobalVar "vfund_pay05" pay05res
 1246. //        SetGlobalVar "vfund_pay_extra" pay06res
 1247.         set .@gef01res, $fund_gef01;
 1248.         set .@gef02res, $fund_gef02;
 1249.         set .@gef03res, $fund_gef03;
 1250.         set .@gef04res, $fund_gef04;
 1251.         set .@gef05res, $fund_gef05;
 1252.         set .@gef06res, $fund_gef_extra;
 1253. //        SetGlobalVar "vfund_gef01" gef01res
 1254. //        SetGlobalVar "vfund_gef02" gef02res
 1255. //        SetGlobalVar "vfund_gef03" gef03res
 1256. //        SetGlobalVar "vfund_gef04" gef04res
 1257. //        SetGlobalVar "vfund_gef05" gef05res
 1258. //        SetGlobalVar "vfund_gef_extra" gef06res
 1259.         set .@alde01res, $fund_alde01;
 1260.         set .@alde02res, $fund_alde02;
 1261.         set .@alde03res, $fund_alde03;
 1262.         set .@alde04res, $fund_alde04;
 1263.         set .@alde05res, $fund_alde05;
 1264.         set .@alde06res, $fund_alde_extra;
 1265. //        SetGlobalVar "vfund_alde01" alde01res
 1266. //        SetGlobalVar "vfund_alde02" alde02res
 1267. //        SetGlobalVar "vfund_alde03" alde03res
 1268. //        SetGlobalVar "vfund_alde04" alde04res
 1269. //        SetGlobalVar "vfund_alde05" alde05res
 1270. //        SetGlobalVar "vfund_alde_extra" alde06res
 1271.         set .@notice, $agit_result_notice;
 1272.         set .@notice2$, "No." + .@notice + " Interim statement is now available. You can check through Investment Status Board on each WOE area.";
 1273. //        broadcastserver "FF0000" FW_NORMAL 10 0 0 notice2
 1274.       }
 1275.       else if ((.@time1 == 35) || (.@time1 == 40) || (.@time1 == 45) || (.@time1 == 50) || (.@time1 == 55) || (.@time1 == 58)) {
 1276.         set .@notice, $agit_result_notice;
 1277. //        IncGlobalVar "agit_result_notice" 1
 1278.         set .@prt01res, $fund_prt01;
 1279.         set .@prt02res, $fund_prt02;
 1280.         set .@prt03res, $fund_prt03;
 1281.         set .@prt04res, $fund_prt04;
 1282.         set .@prt05res, $fund_prt05;
 1283.         set .@prt06res, $fund_prt_extra;
 1284. //        SetGlobalVar "vfund_prt01" prt01res
 1285. //        SetGlobalVar "vfund_prt02" prt02res
 1286. //        SetGlobalVar "vfund_prt03" prt03res
 1287. //        SetGlobalVar "vfund_prt04" prt04res
 1288. //        SetGlobalVar "vfund_prt05" prt05res
 1289. //        SetGlobalVar "vfund_prt_extra" prt06res
 1290.         set .@pay01res, $fund_pay01;
 1291.         set .@pay02res, $fund_pay02;
 1292.         set .@pay03res, $fund_pay03;
 1293.         set .@pay04res, $fund_pay04;
 1294.         set .@pay05res, $fund_pay05;
 1295.         set .@pay06res, $fund_pay_extra;
 1296. //        SetGlobalVar "vfund_pay01" pay01res
 1297. //        SetGlobalVar "vfund_pay02" pay02res
 1298. //        SetGlobalVar "vfund_pay03" pay03res
 1299. //        SetGlobalVar "vfund_pay04" pay04res
 1300. //        SetGlobalVar "vfund_pay05" pay05res
 1301. //        SetGlobalVar "vfund_pay_extra" pay06res
 1302.         set .@gef01res, $fund_gef01;
 1303.         set .@gef02res, $fund_gef02;
 1304.         set .@gef03res, $fund_gef03;
 1305.         set .@gef04res, $fund_gef04;
 1306.         set .@gef05res, $fund_gef05;
 1307.         set .@gef06res, $fund_gef_extra;
 1308. //        SetGlobalVar "vfund_gef01" gef01res
 1309. //        SetGlobalVar "vfund_gef02" gef02res
 1310. //        SetGlobalVar "vfund_gef03" gef03res
 1311. //        SetGlobalVar "vfund_gef04" gef04res
 1312. //        SetGlobalVar "vfund_gef05" gef05res
 1313. //        SetGlobalVar "vfund_gef_extra" gef06res
 1314.         set .@alde01res, $fund_alde01;
 1315.         set .@alde02res, $fund_alde02;
 1316.         set .@alde03res, $fund_alde03;
 1317.         set .@alde04res, $fund_alde04;
 1318.         set .@alde05res, $fund_alde05;
 1319.         set .@alde06res, $fund_alde_extra;
 1320. //        SetGlobalVar "vfund_alde01" alde01res
 1321. //        SetGlobalVar "vfund_alde02" alde02res
 1322. //        SetGlobalVar "vfund_alde03" alde03res
 1323. //        SetGlobalVar "vfund_alde04" alde04res
 1324. //        SetGlobalVar "vfund_alde05" alde05res
 1325. //        SetGlobalVar "vfund_alde_extra" alde06res
 1326.         set .@notice, $agit_result_notice;
 1327.         set .@notice2$, "No." + .@notice + " Interim statement is now available. You can check through Investment Status Board on each WOE area.";
 1328. //        broadcastserver "FF0000" FW_NORMAL 10 0 0 notice2
 1329.       }
 1330.       donpcevent "Investment_total#fund00::OnTimer2";
 1331.     }
 1332.     else if (.@time > 59) {
 1333.       stopnpctimer;
 1334.     }
 1335.   }
 1336.   else {
 1337.     donpcevent "Investment_total#fund00::OnReset";
 1338.     end;
 1339.   }
 1340. end;
 1341. }
 1342.  
 1343. prt_gld,164,98,3	script	Revoting manager#Invest1	421,{
 1344.   mes "[Revoting manager]";
 1345.   mes "we are not accepting additional vote.";
 1346.   mes "please wait for our result announcement.";
 1347.   close;
 1348. //------------------------------------------------------------------------------
 1349. OnInit:
 1350.   set .@invest, $2011_agit_invest;
 1351.   set .@revote, $agit_revoting_timer;
 1352.   if ((GetAgitInvestMsg == 2) && (.@invest > 10) && (.@revote < 30)) {
 1353.     donpcevent "Revoting manager#Invest2::OnEnable";
 1354.     initnpctimer;
 1355.   }
 1356.   else if ((GetAgitInvestMsg == 3) && (.@invest > 10)) {
 1357.     if (.@invest == 11) {
 1358.   		//¹ßÅ°¸®·¼¸§ vs û¸²È£¼ö
 1359.   		set .@prt, $fund_prt_extra;
 1360.   		set .@pay, $fund_pay_extra;
 1361.   		if (.@prt > .@pay) {
 1362.   		  set $prt_invest_result, 3;
 1363.   		}
 1364.   		else if (.@prt < .@pay) {
 1365.   		  set $pay_invest_result, 3;
 1366.   		}
 1367.   		else {
 1368.   			set .@win, rand(1,2);
 1369.   			if (.@win == 1) {
 1370.   			  set $prt_invest_result, 3;
 1371.   			}
 1372.   			else {
 1373.   			  set $pay_invest_result, 3;
 1374.   			}
 1375.   		}
 1376.   	}
 1377.   	else if (.@invest == 12) {
 1378.   		// ¹ßÅ°¸®·¼¸§ vs ·çÀ̳ª
 1379.       set .@prt, $fund_prt_extra;
 1380.   		set .@alde, $fund_alde_extra;
 1381.   		if (.@prt > .@alde) {
 1382.   		  set $prt_invest_result, 3;
 1383.   		}
 1384.   		else if (.@prt < .@alde) {
 1385.   		  set $alde_invest_result, 3;
 1386.   		}
 1387.   		else {
 1388.   			set .@win, rand(1,2);
 1389.   			if (.@win == 1) {
 1390.   			  set $prt_invest_result, 3;
 1391.   			}
 1392.   			else {
 1393.   			  set $alde_invest_result, 3;
 1394.   			}
 1395.   		}
 1396.   	}
 1397.   	else if (.@invest == 13) {
 1398.   		// ¹ßÅ°¸®·¼¸§ vs ºê¸®Å丮¾Æ
 1399.   		set .@prt, $fund_prt_extra;
 1400.   		set .@gef, $fund_gef_extra;
 1401.   		if (.@prt > .@gef) {
 1402.   		  set $prt_invest_result, 3;
 1403.   		}
 1404.   		else if (.@prt < .@gef) {
 1405.   		  set $gef_invest_result, 3;
 1406.   		}
 1407.   		else {
 1408.   			set .@win, rand(1,2);
 1409.   			if (.@win == 1) {
 1410.   			  set $prt_invest_result, 3;
 1411.   			}
 1412.   			else {
 1413.   			  set $gef_invest_result, 3;
 1414.   			}
 1415.   		}
 1416.   	}
 1417.   	else if (.@invest == 14) {
 1418.   		// û¸²È£¼ö vs ·çÀ̳ª
 1419.   		set .@pay, $fund_pay_extra;
 1420.   		set .@alde, $fund_alde_extra;
 1421.   		if (.@pay > .@alde) {
 1422.   		  set $pay_invest_result, 3;
 1423.   		}
 1424.   		else if (.@pay < .@alde) {
 1425.   		  set $alde_invest_result, 3;
 1426.   		}
 1427.   		else {
 1428.   			set .@win, rand(1,2);
 1429.   			if (.@win == 1) {
 1430.   			  set $pay_invest_result, 3;
 1431.   			}
 1432.   			else {
 1433.   			  set $alde_invest_result, 3;
 1434.   			}
 1435.   		}
 1436.   	}
 1437.   	else if (.@invest == 15) {
 1438.   		// û¸²È£¼ö vs ºê¸®Å丮¾Æ
 1439.   		set .@pay, $fund_pay_extra;
 1440.   		set .@gef, $fund_gef_extra;
 1441.   		if (.@pay > .@gef) {
 1442.   		  set $pay_invest_result, 3;
 1443.   		}
 1444.   		else if (.@pay < .@gef) {
 1445.   		  set $gef_invest_result, 3;
 1446.   		}
 1447.   		else {
 1448.   			set .@win, rand(1,2);
 1449.   			if (.@win == 1) {
 1450.   			  set $pay_invest_result, 3;
 1451.   			}
 1452.   			else {
 1453.   			  set $gef_invest_result, 3;
 1454.   			}
 1455.   		}
 1456.   	}
 1457.   	else if (.@invest == 16) {
 1458.   		// ·çÀ̳ª vs ºê¸®Å丮¾Æ
 1459.   		set .@alde, $fund_alde_extra;
 1460.   		set .@gef, $fund_gef_extra;
 1461.   		if (.@alde > .@gef) {
 1462.   		  set $alde_invest_result, 3;
 1463.   		}
 1464.   		else if (.@alde < .@gef) {
 1465.   		  set $gef_invest_result, 3;
 1466.   		}
 1467.   		else {
 1468.   			set .@win, rand(1,2);
 1469.   			if (.@win == 1) {
 1470.   			  set $alde_invest_result, 3;
 1471.   			}
 1472.   			else {
 1473.   			  set $gef_invest_result, 3;
 1474.   			}
 1475.   		}
 1476.   	}
 1477.   	else if (.@invest == 17) {
 1478.   		// ¹ßÅ°¸®·¼¸§ vs û¸²È£¼ö vs ·çÀ̳ª
 1479.   		set .@alde, $fund_alde_extra;
 1480.   		set .@pay, $fund_pay_extra;
 1481.   		set .@prt, $fund_prt_extra;
 1482.   		if (.@prt > .@alde) {
 1483.   		  if (.@prt > .@pay) {
 1484.   		    set $prt_invest_result, 3;
 1485.   		  }
 1486.   		  else if (.@prt < .@pay) {
 1487.   		    set $pay_invest_result, 3;
 1488.   		  }
 1489.   		  else {
 1490.   		    set .@win, rand(1,2);
 1491.     			if (.@win == 1) {
 1492.     			  set $prt_invest_result, 3;
 1493.     			}
 1494.     			else {
 1495.     			  set $pay_invest_result, 3;
 1496.     			}
 1497.   		  }
 1498.   		}
 1499.   		else if (.@prt < .@alde) {
 1500.   		  if (.@alde > .@pay) {
 1501.   		    set $alde_invest_result, 3;
 1502.   		  }
 1503.   		  else if (.@alde < .@pay) {
 1504.   		    set $pay_invest_result, 3;
 1505.   		  }
 1506.   		  else {
 1507.   		    set .@win, rand(1,2);
 1508.     			if (.@win == 1) {
 1509.     			  set $alde_invest_result, 3;
 1510.     			}
 1511.     			else {
 1512.     			  set $pay_invest_result, 3;
 1513.     			}
 1514.   		  }
 1515.   		}
 1516.   		else {
 1517.   		  if (.@alde > .@pay) {
 1518.   		    set .@win, rand(1,2);
 1519.     			if (.@win == 1) {
 1520.     			  set $alde_invest_result, 3;
 1521.     			}
 1522.     			else {
 1523.     			  set $prt_invest_result, 3;
 1524.     			}
 1525.   		  }
 1526.   		  else if (.@alde < .@pay) {
 1527.   		     set $pay_invest_result, 3;
 1528.   		  }
 1529.   		  else {
 1530.   		    set .@win, rand(1,3);
 1531.     			if (.@win == 1) {
 1532.     			  set $alde_invest_result, 3;
 1533.     			}
 1534.     			else if (.@win == 2) {
 1535.     			  set $pay_invest_result, 3;
 1536.     			}
 1537.     			else {
 1538.     			  set $prt_invest_result, 3;
 1539.     			}
 1540.   		  }
 1541.   		}
 1542.   	}
 1543.   	else if (.@invest == 18) {
 1544.   		// ¹ßÅ°¸®·¼¸§ vs û¸²È£¼ö vs ºê¸®Å丮¾Æ
 1545.   		set .@gef, $fund_gef_extra;
 1546.   		set .@pay, $fund_pay_extra;
 1547.   		set .@prt, $fund_prt_extra;
 1548.   		if (.@prt > .@gef) {
 1549.   		  if (.@prt > .@pay) {
 1550.   		    set $prt_invest_result, 3;
 1551.   		  }
 1552.   		  else if (.@prt < .@pay) {
 1553.   		    set $pay_invest_result, 3;
 1554.   		  }
 1555.   		  else {
 1556.   		    set .@win, rand(1,2);
 1557.     			if (.@win == 1) {
 1558.     			  set $prt_invest_result, 3;
 1559.     			}
 1560.     			else {
 1561.     			  set $pay_invest_result, 3;
 1562.     			}
 1563.   		  }
 1564.   		}
 1565.   		else if (.@prt < .@gef) {
 1566.   		  if (.@gef > .@pay) {
 1567.   		    set $gef_invest_result, 3;
 1568.   		  }
 1569.   		  else if (.@gef < .@pay) {
 1570.   		    set $pay_invest_result, 3;
 1571.   		  }
 1572.   		  else {
 1573.   		    set .@win, rand(1,2);
 1574.     			if (.@win == 1) {
 1575.     			  set $gef_invest_result, 3;
 1576.     			}
 1577.     			else {
 1578.     			  set $pay_invest_result, 3;
 1579.     			}
 1580.   		  }
 1581.   		}
 1582.   		else {
 1583.   		  if (.@gef > .@pay) {
 1584.   		    set .@win, rand(1,2);
 1585.     			if (.@win == 1) {
 1586.     			  set $gef_invest_result, 3;
 1587.     			}
 1588.     			else {
 1589.     			  set $prt_invest_result, 3;
 1590.     			}
 1591.   		  }
 1592.   		  else if (.@gef < .@pay) {
 1593.   		     set $pay_invest_result, 3;
 1594.   		  }
 1595.   		  else {
 1596.   		    set .@win, rand(1,3);
 1597.     			if (.@win == 1) {
 1598.     			  set $gef_invest_result, 3;
 1599.     			}
 1600.     			else if (.@win == 2) {
 1601.     			  set $pay_invest_result, 3;
 1602.     			}
 1603.     			else {
 1604.     			  set $prt_invest_result, 3;
 1605.     			}
 1606.   		  }
 1607.   		}
 1608.   	}
 1609.   	else if (.@invest == 19) {
 1610.   		// ¹ßÅ°¸®·¼¸§ vs ·çÀ̳ª vs ºê¸®Å丮¾Æ
 1611.   		set .@gef, $fund_gef_extra;
 1612.   		set .@alde, $fund_alde_extra;
 1613.   		set .@prt, $fund_prt_extra;
 1614.   		if (.@prt > .@gef) {
 1615.   		  if (.@prt > .@alde) {
 1616.   		    set $prt_invest_result, 3;
 1617.   		  }
 1618.   		  else if (.@prt < .@alde) {
 1619.   		    set $alde_invest_result, 3;
 1620.   		  }
 1621.   		  else {
 1622.   		    set .@win, rand(1,2);
 1623.     			if (.@win == 1) {
 1624.     			  set $prt_invest_result, 3;
 1625.     			}
 1626.     			else {
 1627.     			  set $alde_invest_result, 3;
 1628.     			}
 1629.   		  }
 1630.   		}
 1631.   		else if (.@prt < .@gef) {
 1632.   		  if (.@gef > .@alde) {
 1633.   		    set $gef_invest_result, 3;
 1634.   		  }
 1635.   		  else if (.@gef < .@alde) {
 1636.   		    set $alde_invest_result, 3;
 1637.   		  }
 1638.   		  else {
 1639.   		    set .@win, rand(1,2);
 1640.     			if (.@win == 1) {
 1641.     			  set $gef_invest_result, 3;
 1642.     			}
 1643.     			else {
 1644.     			  set $alde_invest_result, 3;
 1645.     			}
 1646.   		  }
 1647.   		}
 1648.   		else {
 1649.   		  if (.@gef > .@alde) {
 1650.   		    set .@win, rand(1,2);
 1651.     			if (.@win == 1) {
 1652.     			  set $gef_invest_result, 3;
 1653.     			}
 1654.     			else {
 1655.     			  set $prt_invest_result, 3;
 1656.     			}
 1657.   		  }
 1658.   		  else if (.@gef < .@alde) {
 1659.   		     set $alde_invest_result, 3;
 1660.   		  }
 1661.   		  else {
 1662.   		    set .@win, rand(1,3);
 1663.     			if (.@win == 1) {
 1664.     			  set $gef_invest_result, 3;
 1665.     			}
 1666.     			else if (.@win == 2) {
 1667.     			  set $alde_invest_result, 3;
 1668.     			}
 1669.     			else {
 1670.     			  set $prt_invest_result, 3;
 1671.     			}
 1672.   		  }
 1673.   		}
 1674.   	}
 1675.   	else if (.@invest == 20) {
 1676.   		// ·çÀ̳ª vs û¸²È£¼ö vs ºê¸®Å丮¾Æ
 1677.   		set .@gef, $fund_gef_extra;
 1678.   		set .@alde, $fund_alde_extra;
 1679.   		set .@pay, $fund_pay_extra;
 1680.   		if (.@pay > .@gef) {
 1681.   		  if (.@pay > .@alde) {
 1682.   		    set $pay_invest_result, 3;
 1683.   		  }
 1684.   		  else if (.@pay < .@alde) {
 1685.   		    set $alde_invest_result, 3;
 1686.   		  }
 1687.   		  else {
 1688.   		    set .@win, rand(1,2);
 1689.     			if (.@win == 1) {
 1690.     			  set $pay_invest_result, 3;
 1691.     			}
 1692.     			else {
 1693.     			  set $alde_invest_result, 3;
 1694.     			}
 1695.   		  }
 1696.   		}
 1697.   		else if (.@pay < .@gef) {
 1698.   		  if (.@gef > .@alde) {
 1699.   		    set $gef_invest_result, 3;
 1700.   		  }
 1701.   		  else if (.@gef < .@alde) {
 1702.   		    set $alde_invest_result, 3;
 1703.   		  }
 1704.   		  else {
 1705.   		    set .@win, rand(1,2);
 1706.     			if (.@win == 1) {
 1707.     			  set $gef_invest_result, 3;
 1708.     			}
 1709.     			else {
 1710.     			  set $alde_invest_result, 3;
 1711.     			}
 1712.   		  }
 1713.   		}
 1714.   		else {
 1715.   		  if (.@gef > .@alde) {
 1716.   		    set .@win, rand(1,2);
 1717.     			if (.@win == 1) {
 1718.     			  set $gef_invest_result, 3;
 1719.     			}
 1720.     			else {
 1721.     			  set $pay_invest_result, 3;
 1722.     			}
 1723.   		  }
 1724.   		  else if (.@gef < .@alde) {
 1725.   		     set $alde_invest_result, 3;
 1726.   		  }
 1727.   		  else {
 1728.   		    set .@win, rand(1,3);
 1729.     			if (.@win == 1) {
 1730.     			  set $gef_invest_result, 3;
 1731.     			}
 1732.     			else if (.@win == 2) {
 1733.     			  set $alde_invest_result, 3;
 1734.     			}
 1735.     			else {
 1736.     			  set $pay_invest_result, 3;
 1737.     			}
 1738.   		  }
 1739.   		}
 1740.   	}
 1741.   	else if (.@invest == 21) {
 1742.   		// ¹ßÅ°¸®·¼¸§ vs û¸²È£¼ö vs ·çÀ̳ª vs ºê¸®Å丮¾Æ
 1743.   		set .@gef, $fund_gef_extra;
 1744.   		set .@alde, $fund_alde_extra;
 1745.   		set .@pay, $fund_pay_extra;
 1746.   		set .@prt, $fund_prt_extra;
 1747.   		if (.@prt > .@pay) {
 1748.   		  if (.@prt > .@alde) {
 1749.   		    if (.@prt > .@gef) {
 1750.   		      set $prt_invest_result, 3;
 1751.   		    }
 1752.   		    else if (.@prt < .@gef) {
 1753.   		      set $gef_invest_result, 3;
 1754.   		    }
 1755.   		    else {
 1756.   		      set .@wain, rand(1,2);
 1757.   		      if (.@win == 1) {
 1758.   		        set $prt_invest_result, 3;
 1759.   		      }
 1760.   		      else {
 1761.   		        set $gef_invest_result, 3;
 1762.   		      }
 1763.   		    }
 1764.   		  }
 1765.   		  else if (.@prt < .@alde) {
 1766.   		    if (.@alde > .@gef) {
 1767.   		      set $alde_invest_result, 3;
 1768.   		    }
 1769.   		    else if (.@alde < .@gef) {
 1770.   		      set $gef_invest_result, 3;
 1771.   		    }
 1772.   		    else {
 1773.   		      set .@wain, rand(1,2);
 1774.   		      if (.@win == 1) {
 1775.   		        set $alde_invest_result, 3;
 1776.   		      }
 1777.   		      else {
 1778.   		        set $gef_invest_result, 3;
 1779.   		      }
 1780.   		    }
 1781.   		  }
 1782.   		  else {
 1783.   		    if (.@alde > .@gef) {
 1784.   		      set $alde_invest_result, 3;
 1785.   		    }
 1786.   		    else if (.@alde < .@gef) {
 1787.   		      set $gef_invest_result, 3;
 1788.   		    }
 1789.   		    else {
 1790.   		      set .@win, rand(1,3);
 1791.       			if (.@win == 1) {
 1792.       			  set $gef_invest_result, 3;
 1793.       			}
 1794.       			else if (.@win == 2) {
 1795.       			  set $alde_invest_result, 3;
 1796.       			}
 1797.       			else {
 1798.       			  set $prt_invest_result, 3;
 1799.       			}
 1800.   		    }
 1801.   		  }
 1802.   		}
 1803.   		else if (.@prt < .@pay) {
 1804.   		  if (.@pay > .@alde) {
 1805.   		    if (.@pay > .@gef) {
 1806.   		      set $pay_invest_result, 3;
 1807.   		    }
 1808.   		    else if (.@pay < .@gef) {
 1809.   		      set $gef_invest_result, 3;
 1810.   		    }
 1811.   		    else {
 1812.   		      set .@wain, rand(1,2);
 1813.   		      if (.@win == 1) {
 1814.   		        set $pay_invest_result, 3;
 1815.   		      }
 1816.   		      else {
 1817.   		        set $gef_invest_result, 3;
 1818.   		      }
 1819.   		    }
 1820.   		  }
 1821.   		  else if (.@pay < .@alde) {
 1822.   		    if (.@alde > .@gef) {
 1823.   		      set $alde_invest_result, 3;
 1824.   		    }
 1825.   		    else if (.@alde < .@gef) {
 1826.   		      set $gef_invest_result, 3;
 1827.   		    }
 1828.   		    else {
 1829.   		      set .@wain, rand(1,2);
 1830.   		      if (.@win == 1) {
 1831.   		        set $alde_invest_result, 3;
 1832.   		      }
 1833.   		      else {
 1834.   		        set $gef_invest_result, 3;
 1835.   		      }
 1836.   		    }
 1837.   		  }
 1838.   		  else {
 1839.   		    if (.@alde < .@gef) {
 1840.   		      set $gef_invest_result, 3;
 1841.   		    }
 1842.   		    else if (.@alde > .@gef) {
 1843.   		      set .@wain, rand(1,2);
 1844.   		      if (.@win == 1) {
 1845.   		        set $pay_invest_result, 3;
 1846.   		      }
 1847.   		      else {
 1848.   		        set $alde_invest_result, 3;
 1849.   		      }
 1850.   		    }
 1851.   		    else {
 1852.   		      set .@win, rand(1,3);
 1853.       			if (.@win == 1) {
 1854.       			  set $gef_invest_result, 3;
 1855.       			}
 1856.       			else if (.@win == 2) {
 1857.       			  set $alde_invest_result, 3;
 1858.       			}
 1859.       			else {
 1860.       			  set $pay_invest_result, 3;
 1861.       			}
 1862.   		    }
 1863.   		  }
 1864.   		} // prt == pay;
 1865.   		  if (.@pay > .@alde) {
 1866.   		    if (.@pay > .@gef) {
 1867.   		      set .@wain, rand(1,2);
 1868.   		      if (.@win == 1) {
 1869.   		        set $pay_invest_result, 3;
 1870.   		      }
 1871.   		      else {
 1872.   		        set $prt_invest_result, 3;
 1873.   		      }
 1874.   		    }
 1875.   		    else if (.@pay < .@gef) {
 1876.   		      set $gef_invest_result, 3;
 1877.   		    } // prt == pay == gef > alde;
 1878.   		      set .@win, rand(1,3);
 1879.       			if (.@win == 1) {
 1880.       			  set $gef_invest_result, 3;
 1881.       			}
 1882.       			else if (.@win == 2) {
 1883.       			  set $prt_invest_result, 3;
 1884.       			}
 1885.       			else {
 1886.       			  set $pay_invest_result, 3;
 1887.       			}
 1888.   		    }
 1889.   		  }
 1890.   		  else if (.@pay < .@alde) {
 1891.   		    if (.@alde > .@gef) {
 1892.   		      set $alde_invest_result, 3;
 1893.   		    }
 1894.   		    else if (.@alde < .@gef) {
 1895.   		      set $gef_invest_result, 3;
 1896.   		    }
 1897.   		    else {
 1898.   		      set .@wain, rand(1,2);
 1899.   		      if (.@win == 1) {
 1900.   		        set $gef_invest_result, 3;
 1901.   		      }
 1902.   		      else {
 1903.   		        set $alde_invest_result, 3;
 1904.   		      }
 1905.   		    }
 1906.   		  } // prt = pay = alde;
 1907.   		    if (.@alde > .@gef) {
 1908.   		      set .@win, rand(1,3);
 1909.       			if (.@win == 1) {
 1910.       			  set $alde_invest_result, 3;
 1911.       			}
 1912.       			else if (.@win == 2) {
 1913.       			  set $prt_invest_result, 3;
 1914.       			}
 1915.       			else {
 1916.       			  set $pay_invest_result, 3;
 1917.       			}
 1918.   		    }
 1919.   		    else if (.@alde < .@gef) {
 1920.   		      set $gef_invest_result, 3;
 1921.   		    } // prt = pay = alde = gef;
 1922.   		      set .@win, rand(1,4);
 1923.       			if (.@win == 1) {
 1924.       			  set $gef_invest_result, 3;
 1925.       			}
 1926.       			else if (.@win == 2) {
 1927.       			  set $prt_invest_result, 3;
 1928.       			}
 1929.       			else if (.@win == 3) {
 1930.       			  set $alde_invest_result, 3;
 1931.       			}
 1932.       			else {
 1933.       			  set $pay_invest_result, 3;
 1934.       			}
 1935.   		    }
 1936.   		  }
 1937.   		}
 1938.   	}
 1939.     set $2011_agit_invest, 4;
 1940.     set $agit_revoting_timer, 0;
 1941.   }
 1942. 	hideonnpc "Revoting manager#Invest1";
 1943. end;
 1944. OnEnable:
 1945. 	hideoffnpc "Revoting manager#Invest1";
 1946. end;
 1947. OnDisable:
 1948. 	hideonnpc "Revoting manager#Invest1";
 1949. end;
 1950. OnStart:
 1951. 	initnpctimer;
 1952. 	donpcevent "Revoting manager#Invest2::OnNotice_on";
 1953. end;
 1954. OnEnd:
 1955. 	stopnpctimer;
 1956. 	hideonnpc "Revoting manager#Invest1";
 1957. end;
 1958. OnTimer2:
 1959.   initnpctimer;
 1960. end;
 1961. OnTimer60000:
 1962.   set .@revote, $agit_revoting_timer;
 1963.   if (.@revote < 30) {
 1964. //    IncGlobalVar "agit_revoting_timer" 1
 1965.     donpcevent "Revoting manager#Invest1::OnTimer2";
 1966.   }
 1967.   else if (.@revote == 30) {
 1968. //    broadcastserver "FF0000" FW_NORMAL 10 0 0 "Cat paw merchant guild Prontera branch manager: Now, we are going to close additional vote. We will announce the result in soon."
 1969.   	donpcevent "Revoting manager#Invest2::OnDisable";
 1970.   	hideoffnpc "Revoting manager#Invest1";
 1971. //  	IncGlobalVar "agit_revoting_timer" 1
 1972.     donpcevent "Revoting manager#Invest1::OnTimer2";
 1973.   }
 1974.   else if (.@revote == 31) {
 1975.   	set .@invest, $2011_agit_invest;
 1976.   	if (.@invest == 11) {
 1977.   		//¹ßÅ°¸®·¼¸§ vs û¸²È£¼ö
 1978.   		set .@prt, $fund_prt_extra;
 1979.   		set .@pay, $fund_pay_extra;
 1980.   		if (.@prt > .@pay) {
 1981.   		  set $prt_invest_result, 3;
 1982.   		}
 1983.   		else if (.@prt < .@pay) {
 1984.   		  set $pay_invest_result, 3;
 1985.   		}
 1986.   		else {
 1987.   			set .@win, rand(1,2);
 1988.   			if (.@win == 1) {
 1989.   			  set $prt_invest_result, 3;
 1990.   			}
 1991.   			else {
 1992.   			  set $pay_invest_result, 3;
 1993.   			}
 1994.   		}
 1995.   	}
 1996.   	else if (.@invest == 12) {
 1997.   		// ¹ßÅ°¸®·¼¸§ vs ·çÀ̳ª
 1998.       set .@prt, $fund_prt_extra;
 1999.   		set .@alde, $fund_alde_extra;
 2000.   		if (.@prt > .@alde) {
 2001.   		  set $prt_invest_result, 3;
 2002.   		}
 2003.   		else if (.@prt < .@alde) {
 2004.   		  set $alde_invest_result, 3;
 2005.   		}
 2006.   		else {
 2007.   			set .@win, rand(1,2);
 2008.   			if (.@win == 1) {
 2009.   			  set $prt_invest_result, 3;
 2010.   			}
 2011.   			else {
 2012.   			  set $alde_invest_result, 3;
 2013.   			}
 2014.   		}
 2015.   	}
 2016.   	else if (.@invest == 13) {
 2017.   		// ¹ßÅ°¸®·¼¸§ vs ºê¸®Å丮¾Æ
 2018.   		set .@prt, $fund_prt_extra;
 2019.   		set .@gef, $fund_gef_extra;
 2020.   		if (.@prt > .@gef) {
 2021.   		  set $prt_invest_result, 3;
 2022.   		}
 2023.   		else if (.@prt < .@gef) {
 2024.   		  set $gef_invest_result, 3;
 2025.   		}
 2026.   		else {
 2027.   			set .@win, rand(1,2);
 2028.   			if (.@win == 1) {
 2029.   			  set $prt_invest_result, 3;
 2030.   			}
 2031.   			else {
 2032.   			  set $gef_invest_result, 3;
 2033.   			}
 2034.   		}
 2035.   	}
 2036.   	else if (.@invest == 14) {
 2037.   		// û¸²È£¼ö vs ·çÀ̳ª
 2038.   		set .@pay, $fund_pay_extra;
 2039.   		set .@alde, $fund_alde_extra;
 2040.   		if (.@pay > .@alde) {
 2041.   		  set $pay_invest_result, 3;
 2042.   		}
 2043.   		else if (.@pay < .@alde) {
 2044.   		  set $alde_invest_result, 3;
 2045.   		}
 2046.   		else {
 2047.   			set .@win, rand(1,2);
 2048.   			if (.@win == 1) {
 2049.   			  set $pay_invest_result, 3;
 2050.   			}
 2051.   			else {
 2052.   			  set $alde_invest_result, 3;
 2053.   			}
 2054.   		}
 2055.   	}
 2056.   	else if (.@invest == 15) {
 2057.   		// û¸²È£¼ö vs ºê¸®Å丮¾Æ
 2058.   		set .@pay, $fund_pay_extra;
 2059.   		set .@gef, $fund_gef_extra;
 2060.   		if (.@pay > .@gef) {
 2061.   		  set $pay_invest_result, 3;
 2062.   		}
 2063.   		else if (.@pay < .@gef) {
 2064.   		  set $gef_invest_result, 3;
 2065.   		}
 2066.   		else {
 2067.   			set .@win, rand(1,2);
 2068.   			if (.@win == 1) {
 2069.   			  set $pay_invest_result, 3;
 2070.   			}
 2071.   			else {
 2072.   			  set $gef_invest_result, 3;
 2073.   			}
 2074.   		}
 2075.   	}
 2076.   	else if (.@invest == 16) {
 2077.   		// ·çÀ̳ª vs ºê¸®Å丮¾Æ
 2078.   		set .@alde, $fund_alde_extra;
 2079.   		set .@gef, $fund_gef_extra;
 2080.   		if (.@alde > .@gef) {
 2081.   		  set $alde_invest_result, 3;
 2082.   		}
 2083.   		else if (.@alde < .@gef) {
 2084.   		  set $gef_invest_result, 3;
 2085.   		}
 2086.   		else {
 2087.   			set .@win, rand(1,2);
 2088.   			if (.@win == 1) {
 2089.   			  set $alde_invest_result, 3;
 2090.   			}
 2091.   			else {
 2092.   			  set $gef_invest_result, 3;
 2093.   			}
 2094.   		}
 2095.   	}
 2096.   	else if (.@invest == 17) {
 2097.   		// ¹ßÅ°¸®·¼¸§ vs û¸²È£¼ö vs ·çÀ̳ª
 2098.   		set .@alde, $fund_alde_extra;
 2099.   		set .@pay, $fund_pay_extra;
 2100.   		set .@prt, $fund_prt_extra;
 2101.   		if (.@prt > .@alde) {
 2102.   		  if (.@prt > .@pay) {
 2103.   		    set $prt_invest_result, 3;
 2104.   		  }
 2105.   		  else if (.@prt < .@pay) {
 2106.   		    set $pay_invest_result, 3;
 2107.   		  }
 2108.   		  else {
 2109.   		    set .@win, rand(1,2);
 2110.     			if (.@win == 1) {
 2111.     			  set $prt_invest_result, 3;
 2112.     			}
 2113.     			else {
 2114.     			  set $pay_invest_result, 3;
 2115.     			}
 2116.   		  }
 2117.   		}
 2118.   		else if (.@prt < .@alde) {
 2119.   		  if (.@alde > .@pay) {
 2120.   		    set $alde_invest_result, 3;
 2121.   		  }
 2122.   		  else if (.@alde < .@pay) {
 2123.   		    set $pay_invest_result, 3;
 2124.   		  }
 2125.   		  else {
 2126.   		    set .@win, rand(1,2);
 2127.     			if (.@win == 1) {
 2128.     			  set $alde_invest_result, 3;
 2129.     			}
 2130.     			else {
 2131.     			  set $pay_invest_result, 3;
 2132.     			}
 2133.   		  }
 2134.   		}
 2135.   		else {
 2136.   		  if (.@alde > .@pay) {
 2137.   		    set .@win, rand(1,2);
 2138.     			if (.@win == 1) {
 2139.     			  set $alde_invest_result, 3;
 2140.     			}
 2141.     			else {
 2142.     			  set $prt_invest_result, 3;
 2143.     			}
 2144.   		  }
 2145.   		  else if (.@alde < .@pay) {
 2146.   		     set $pay_invest_result, 3;
 2147.   		  }
 2148.   		  else {
 2149.   		    set .@win, rand(1,3);
 2150.     			if (.@win == 1) {
 2151.     			  set $alde_invest_result, 3;
 2152.     			}
 2153.     			else if (.@win == 2) {
 2154.     			  set $pay_invest_result, 3;
 2155.     			}
 2156.     			else {
 2157.     			  set $prt_invest_result, 3;
 2158.     			}
 2159.   		  }
 2160.   		}
 2161.   	}
 2162.   	else if (.@invest == 18) {
 2163.   		// ¹ßÅ°¸®·¼¸§ vs û¸²È£¼ö vs ºê¸®Å丮¾Æ
 2164.   		set .@gef, $fund_gef_extra;
 2165.   		set .@pay, $fund_pay_extra;
 2166.   		set .@prt, $fund_prt_extra;
 2167.   		if (.@prt > .@gef) {
 2168.   		  if (.@prt > .@pay) {
 2169.   		    set $prt_invest_result, 3;
 2170.   		  }
 2171.   		  else if (.@prt < .@pay) {
 2172.   		    set $pay_invest_result, 3;
 2173.   		  }
 2174.   		  else {
 2175.   		    set .@win, rand(1,2);
 2176.     			if (.@win == 1) {
 2177.     			  set $prt_invest_result, 3;
 2178.     			}
 2179.     			else {
 2180.     			  set $pay_invest_result, 3;
 2181.     			}
 2182.   		  }
 2183.   		}
 2184.   		else if (.@prt < .@gef) {
 2185.   		  if (.@gef > .@pay) {
 2186.   		    set $gef_invest_result, 3;
 2187.   		  }
 2188.   		  else if (.@gef < .@pay) {
 2189.   		    set $pay_invest_result, 3;
 2190.   		  }
 2191.   		  else {
 2192.   		    set .@win, rand(1,2);
 2193.     			if (.@win == 1) {
 2194.     			  set $gef_invest_result, 3;
 2195.     			}
 2196.     			else {
 2197.     			  set $pay_invest_result, 3;
 2198.     			}
 2199.   		  }
 2200.   		}
 2201.   		else {
 2202.   		  if (.@gef > .@pay) {
 2203.   		    set .@win, rand(1,2);
 2204.     			if (.@win == 1) {
 2205.     			  set $gef_invest_result, 3;
 2206.     			}
 2207.     			else {
 2208.     			  set $prt_invest_result, 3;
 2209.     			}
 2210.   		  }
 2211.   		  else if (.@gef < .@pay) {
 2212.   		     set $pay_invest_result, 3;
 2213.   		  }
 2214.   		  else {
 2215.   		    set .@win, rand(1,3);
 2216.     			if (.@win == 1) {
 2217.     			  set $gef_invest_result, 3;
 2218.     			}
 2219.     			else if (.@win == 2) {
 2220.     			  set $pay_invest_result, 3;
 2221.     			}
 2222.     			else {
 2223.     			  set $prt_invest_result, 3;
 2224.     			}
 2225.   		  }
 2226.   		}
 2227.   	}
 2228.   	else if (.@invest == 19) {
 2229.   		// ¹ßÅ°¸®·¼¸§ vs ·çÀ̳ª vs ºê¸®Å丮¾Æ
 2230.   		set .@gef, $fund_gef_extra;
 2231.   		set .@alde, $fund_alde_extra;
 2232.   		set .@prt, $fund_prt_extra;
 2233.   		if (.@prt > .@gef) {
 2234.   		  if (.@prt > .@alde) {
 2235.   		    set $prt_invest_result, 3;
 2236.   		  }
 2237.   		  else if (.@prt < .@alde) {
 2238.   		    set $alde_invest_result, 3;
 2239.   		  }
 2240.   		  else {
 2241.   		    set .@win, rand(1,2);
 2242.     			if (.@win == 1) {
 2243.     			  set $prt_invest_result, 3;
 2244.     			}
 2245.     			else {
 2246.     			  set $alde_invest_result, 3;
 2247.     			}
 2248.   		  }
 2249.   		}
 2250.   		else if (.@prt < .@gef) {
 2251.   		  if (.@gef > .@alde) {
 2252.   		    set $gef_invest_result, 3;
 2253.   		  }
 2254.   		  else if (.@gef < .@alde) {
 2255.   		    set $alde_invest_result, 3;
 2256.   		  }
 2257.   		  else {
 2258.   		    set .@win, rand(1,2);
 2259.     			if (.@win == 1) {
 2260.     			  set $gef_invest_result, 3;
 2261.     			}
 2262.     			else {
 2263.     			  set $alde_invest_result, 3;
 2264.     			}
 2265.   		  }
 2266.   		}
 2267.   		else {
 2268.   		  if (.@gef > .@alde) {
 2269.   		    set .@win, rand(1,2);
 2270.     			if (.@win == 1) {
 2271.     			  set $gef_invest_result, 3;
 2272.     			}
 2273.     			else {
 2274.     			  set $prt_invest_result, 3;
 2275.     			}
 2276.   		  }
 2277.   		  else if (.@gef < .@alde) {
 2278.   		     set $alde_invest_result, 3;
 2279.   		  }
 2280.   		  else {
 2281.   		    set .@win, rand(1,3);
 2282.     			if (.@win == 1) {
 2283.     			  set $gef_invest_result, 3;
 2284.     			}
 2285.     			else if (.@win == 2) {
 2286.     			  set $alde_invest_result, 3;
 2287.     			}
 2288.     			else {
 2289.     			  set $prt_invest_result, 3;
 2290.     			}
 2291.   		  }
 2292.   		}
 2293.   	}
 2294.   	else if (.@invest == 20) {
 2295.   		// ·çÀ̳ª vs û¸²È£¼ö vs ºê¸®Å丮¾Æ
 2296.   		set .@gef, $fund_gef_extra;
 2297.   		set .@alde, $fund_alde_extra;
 2298.   		set .@pay, $fund_pay_extra;
 2299.   		if (.@pay > .@gef) {
 2300.   		  if (.@pay > .@alde) {
 2301.   		    set $pay_invest_result, 3;
 2302.   		  }
 2303.   		  else if (.@pay < .@alde) {
 2304.   		    set $alde_invest_result, 3;
 2305.   		  }
 2306.   		  else {
 2307.   		    set .@win, rand(1,2);
 2308.     			if (.@win == 1) {
 2309.     			  set $pay_invest_result, 3;
 2310.     			}
 2311.     			else {
 2312.     			  set $alde_invest_result, 3;
 2313.     			}
 2314.   		  }
 2315.   		}
 2316.   		else if (.@pay < .@gef) {
 2317.   		  if (.@gef > .@alde) {
 2318.   		    set $gef_invest_result, 3;
 2319.   		  }
 2320.   		  else if (.@gef < .@alde) {
 2321.   		    set $alde_invest_result, 3;
 2322.   		  }
 2323.   		  else {
 2324.   		    set .@win, rand(1,2);
 2325.     			if (.@win == 1) {
 2326.     			  set $gef_invest_result, 3;
 2327.     			}
 2328.     			else {
 2329.     			  set $alde_invest_result, 3;
 2330.     			}
 2331.   		  }
 2332.   		}
 2333.   		else {
 2334.   		  if (.@gef > .@alde) {
 2335.   		    set .@win, rand(1,2);
 2336.     			if (.@win == 1) {
 2337.     			  set $gef_invest_result, 3;
 2338.     			}
 2339.     			else {
 2340.     			  set $pay_invest_result, 3;
 2341.     			}
 2342.   		  }
 2343.   		  else if (.@gef < .@alde) {
 2344.   		     set $alde_invest_result, 3;
 2345.   		  }
 2346.   		  else {
 2347.   		    set .@win, rand(1,3);
 2348.     			if (.@win == 1) {
 2349.     			  set $gef_invest_result, 3;
 2350.     			}
 2351.     			else if (.@win == 2) {
 2352.     			  set $alde_invest_result, 3;
 2353.     			}
 2354.     			else {
 2355.     			  set $pay_invest_result, 3;
 2356.     			}
 2357.   		  }
 2358.   		}
 2359.   	}
 2360.   	else if (.@invest == 21) {
 2361.   		// ¹ßÅ°¸®·¼¸§ vs û¸²È£¼ö vs ·çÀ̳ª vs ºê¸®Å丮¾Æ
 2362.   		set .@gef, $fund_gef_extra;
 2363.   		set .@alde, $fund_alde_extra;
 2364.   		set .@pay, $fund_pay_extra;
 2365.   		set .@prt, $fund_prt_extra;
 2366.   		if (.@prt > .@pay) {
 2367.   		  if (.@prt > .@alde) {
 2368.   		    if (.@prt > .@gef) {
 2369.   		      set $prt_invest_result, 3;
 2370.   		    }
 2371.   		    else if (.@prt < .@gef) {
 2372.   		      set $gef_invest_result, 3;
 2373.   		    }
 2374.   		    else {
 2375.   		      set .@wain, rand(1,2);
 2376.   		      if (.@win == 1) {
 2377.   		        set $prt_invest_result, 3;
 2378.   		      }
 2379.   		      else {
 2380.   		        set $gef_invest_result, 3;
 2381.   		      }
 2382.   		    }
 2383.   		  }
 2384.   		  else if (.@prt < .@alde) {
 2385.   		    if (.@alde > .@gef) {
 2386.   		      set $alde_invest_result, 3;
 2387.   		    }
 2388.   		    else if (.@alde < .@gef) {
 2389.   		      set $gef_invest_result, 3;
 2390.   		    }
 2391.   		    else {
 2392.   		      set .@wain, rand(1,2);
 2393.   		      if (.@win == 1) {
 2394.   		        set $alde_invest_result, 3;
 2395.   		      }
 2396.   		      else {
 2397.   		        set $gef_invest_result, 3;
 2398.   		      }
 2399.   		    }
 2400.   		  }
 2401.   		  else {
 2402.   		    if (.@alde > .@gef) {
 2403.   		      set $alde_invest_result, 3;
 2404.   		    }
 2405.   		    else if (.@alde < .@gef) {
 2406.   		      set $gef_invest_result, 3;
 2407.   		    }
 2408.   		    else {
 2409.   		      set .@win, rand(1,3);
 2410.       			if (.@win == 1) {
 2411.       			  set $gef_invest_result, 3;
 2412.       			}
 2413.       			else if (.@win == 2) {
 2414.       			  set $alde_invest_result, 3;
 2415.       			}
 2416.       			else {
 2417.       			  set $prt_invest_result, 3;
 2418.       			}
 2419.   		    }
 2420.   		  }
 2421.   		}
 2422.   		else if (.@prt < .@pay) {
 2423.   		  if (.@pay > .@alde) {
 2424.   		    if (.@pay > .@gef) {
 2425.   		      set $pay_invest_result, 3;
 2426.   		    }
 2427.   		    else if (.@pay < .@gef) {
 2428.   		      set $gef_invest_result, 3;
 2429.   		    }
 2430.   		    else {
 2431.   		      set .@wain, rand(1,2);
 2432.   		      if (.@win == 1) {
 2433.   		        set $pay_invest_result, 3;
 2434.   		      }
 2435.   		      else {
 2436.   		        set $gef_invest_result, 3;
 2437.   		      }
 2438.   		    }
 2439.   		  }
 2440.   		  else if (.@pay < .@alde) {
 2441.   		    if (.@alde > .@gef) {
 2442.   		      set $alde_invest_result, 3;
 2443.   		    }
 2444.   		    else if (.@alde < .@gef) {
 2445.   		      set $gef_invest_result, 3;
 2446.   		    }
 2447.   		    else {
 2448.   		      set .@wain, rand(1,2);
 2449.   		      if (.@win == 1) {
 2450.   		        set $alde_invest_result, 3;
 2451.   		      }
 2452.   		      else {
 2453.   		        set $gef_invest_result, 3;
 2454.   		      }
 2455.   		    }
 2456.   		  }
 2457.   		  else {
 2458.   		    if (.@alde < .@gef) {
 2459.   		      set $gef_invest_result, 3;
 2460.   		    }
 2461.   		    else if (.@alde > .@gef) {
 2462.   		      set .@wain, rand(1,2);
 2463.   		      if (.@win == 1) {
 2464.   		        set $pay_invest_result, 3;
 2465.   		      }
 2466.   		      else {
 2467.   		        set $alde_invest_result, 3;
 2468.   		      }
 2469.   		    }
 2470.   		    else {
 2471.   		      set .@win, rand(1,3);
 2472.       			if (.@win == 1) {
 2473.       			  set $gef_invest_result, 3;
 2474.       			}
 2475.       			else if (.@win == 2) {
 2476.       			  set $alde_invest_result, 3;
 2477.       			}
 2478.       			else {
 2479.       			  set $pay_invest_result, 3;
 2480.       			}
 2481.   		    }
 2482.   		  }
 2483.   		} // prt == pay;
 2484.   		  if (.@pay > .@alde) {
 2485.   		    if (.@pay > .@gef) {
 2486.   		      set .@wain, rand(1,2);
 2487.   		      if (.@win == 1) {
 2488.   		        set $pay_invest_result, 3;
 2489.   		      }
 2490.   		      else {
 2491.   		        set $prt_invest_result, 3;
 2492.   		      }
 2493.   		    }
 2494.   		    else if (.@pay < .@gef) {
 2495.   		      set $gef_invest_result, 3;
 2496.   		    } // prt == pay == gef > alde;
 2497.   		      set .@win, rand(1,3);
 2498.       			if (.@win == 1) {
 2499.       			  set $gef_invest_result, 3;
 2500.       			}
 2501.       			else if (.@win == 2) {
 2502.       			  set $prt_invest_result, 3;
 2503.       			}
 2504.       			else {
 2505.       			  set $pay_invest_result, 3;
 2506.       			}
 2507.   		    }
 2508.   		  }
 2509.   		  else if (.@pay < .@alde) {
 2510.   		    if (.@alde > .@gef) {
 2511.   		      set $alde_invest_result, 3;
 2512.   		    }
 2513.   		    else if (.@alde < .@gef) {
 2514.   		      set $gef_invest_result, 3;
 2515.   		    }
 2516.   		    else {
 2517.   		      set .@wain, rand(1,2);
 2518.   		      if (.@win == 1) {
 2519.   		        set $gef_invest_result, 3;
 2520.   		      }
 2521.   		      else {
 2522.   		        set $alde_invest_result, 3;
 2523.   		      }
 2524.   		    }
 2525.   		  } // prt = pay = alde;
 2526.   		    if (.@alde > .@gef) {
 2527.   		      set .@win, rand(1,3);
 2528.       			if (.@win == 1) {
 2529.       			  set $alde_invest_result, 3;
 2530.       			}
 2531.       			else if (.@win == 2) {
 2532.       			  set $prt_invest_result, 3;
 2533.       			}
 2534.       			else {
 2535.       			  set $pay_invest_result, 3;
 2536.       			}
 2537.   		    }
 2538.   		    else if (.@alde < .@gef) {
 2539.   		      set $gef_invest_result, 3;
 2540.   		    } // prt = pay = alde = gef;
 2541.   		      set .@win, rand(1,4);
 2542.       			if (.@win == 1) {
 2543.       			  set $gef_invest_result, 3;
 2544.       			}
 2545.       			else if (.@win == 2) {
 2546.       			  set $prt_invest_result, 3;
 2547.       			}
 2548.       			else if (.@win == 3) {
 2549.       			  set $alde_invest_result, 3;
 2550.       			}
 2551.       			else {
 2552.       			  set $pay_invest_result, 3;
 2553.       			}
 2554.   		    }
 2555.   		  }
 2556.   		}
 2557.   	}
 2558.     set $2011_agit_invest, 4;
 2559.     set $agit_revoting_timer, 0;
 2560.     hideonnpc "Revoting manager#Invest1";
 2561.     stopnpctimer;
 2562.     end;
 2563.   }
 2564.   else {
 2565.     hideonnpc "Revoting manager#Invest1";
 2566.     stopnpctimer;
 2567.   }
 2568. end;
 2569. }
 2570.  
 2571. prt_gld,164,98,3	script	Revoting manager#Invest2	421,{
 2572.   set .@invest, $2011_agit_invest;
 2573. //-- ÅõÇ¥½Ã°£ÀÌ ¾Æ´Ñµ¥ ÄÑÁ®ÀÖ´Ù. ¾î?--------------------------------------------
 2574.   if (.@invest < 11) {
 2575.     mes "[Revoting manager]";
 2576.     mes "No!, this is not the time to take a revote.";
 2577.     close2;
 2578.     hideonnpc "Revoting manager#Invest2";
 2579.     end;
 2580.   }
 2581. //------------------------------------------------------------------------------
 2582. 	if (checkquest_playtime 7349 == 1) {
 2583. 	  mes "[Revoting manager]";
 2584. 	  mes "you've already participated to the vote.";
 2585. 	  mes "please relax and wait for the result.";
 2586. 	  close2;
 2587. 	}
 2588. 	else {
 2589. 	  if (checkquest_playtime 7349 == 3) {
 2590. //	    recall_completequest 7349
 2591. 	  }
 2592. 	  erasequest 7349;
 2593. 	  mes "[Revoting manager]";
 2594. 	  mes "Would you participate to the vote for choosing place where to connect 'Abyss gate'?";
 2595. 	  next;
 2596. 	  switch (select("participate to the vote:skip at this time.")) {
 2597. 	    case 1:
 2598. 	      mes "[Revoting manager]";
 2599. 	      mes "you can vote once and you don't need to invest for your choice.";
 2600. 	      mes "plesae choose one WOE area.";
 2601. 	      next;
 2602. 	      if (.@invest == 11) {
 2603.           switch (select("Valkyrie realm:Green lake")) {
 2604.             case 1:
 2605.               mes "[Revoting manager]";
 2606.               mes "You've voted for Valkyrie realm.";
 2607.               mes "Thanks for voting.";
 2608.               setquest 7349;
 2609. //              IncGlobalVar "fund_prt_extra" 1
 2610.               close2;
 2611.             break;
 2612.             case 2:
 2613.               mes "[Revoting manager]";
 2614.               mes "You've voted for Green lake.";
 2615.               mes "Thanks for voting.";
 2616.               setquest 7349;
 2617. //              IncGlobalVar "fund_pay_extra" 1
 2618.               close2;
 2619.             break;
 2620.           }
 2621.         }
 2622.         else if (.@invest == 12) {
 2623.           switch (select("Valkyrie realm:Luina")) {
 2624.             case 1:
 2625.               mes "[Revoting manager]";
 2626.               mes "You've voted for Valkyrie realm.";
 2627.               mes "Thanks for voting.";
 2628.               setquest 7349;
 2629. //              IncGlobalVar "fund_prt_extra" 1
 2630.               close2;
 2631.             break;
 2632.             case 2:
 2633.               mes "[Revoting manager]";
 2634.               mes "You've voted for Luina.";
 2635.               mes "Thanks for voting.";
 2636.               setquest 7349;
 2637. //              IncGlobalVar "fund_alde_extra" 1
 2638.               close2;
 2639.             break;
 2640.           }
 2641.         }
 2642.         else if (.@invest == 13) {
 2643.           switch (select("Valkyrie realm:Britoniah")) {
 2644.             case 1:
 2645.               mes "[Revoting manager]";
 2646.               mes "You've voted for Valkyrie realm.";
 2647.               mes "Thanks for voting.";
 2648.               setquest 7349;
 2649. //              IncGlobalVar "fund_prt_extra" 1
 2650.               close2;
 2651.             break;
 2652.             case 2:
 2653.               mes "[Revoting manager]";
 2654.               mes "You've voted for Britoniah.";
 2655.               mes "Thanks for voting.";
 2656.               setquest 7349;
 2657. //              IncGlobalVar "fund_gef_extra" 1
 2658.               close2;
 2659.             break;
 2660.           }
 2661.         }
 2662.         else if (.@invest == 14) {
 2663.           switch (select("Luina:Green lake")) {
 2664.             case 1:
 2665.               mes "[Revoting manager]";
 2666.               mes "You've voted for Luina.";
 2667.               mes "Thanks for voting.";
 2668.               setquest 7349;
 2669. //              IncGlobalVar "fund_alde_extra" 1
 2670.               close2;
 2671.             break;
 2672.             case 2:
 2673.               mes "[Revoting manager]";
 2674.               mes "You've voted for Green lake.";
 2675.               mes "Thanks for voting.";
 2676.               setquest 7349;
 2677. //              IncGlobalVar "fund_pay_extra" 1
 2678.               close2;
 2679.             break;
 2680.           }
 2681.         }
 2682.         else if (.@invest == 15) {
 2683.           switch (select("Britoniah:Green lake")) {
 2684.             case 1:
 2685.               mes "[Revoting manager]";
 2686.               mes "You've voted for Britoniah.";
 2687.               mes "Thanks for voting.";
 2688.               setquest 7349;
 2689. //              IncGlobalVar "fund_gef_extra" 1
 2690.               close2;
 2691.             break;
 2692.             case 2:
 2693.               mes "[Revoting manager]";
 2694.               mes "You've voted for Green lake.";
 2695.               mes "Thanks for voting.";
 2696.               setquest 7349;
 2697. //              IncGlobalVar "fund_pay_extra" 1
 2698.               close2;
 2699.             break;
 2700.           }
 2701.         }
 2702.         else if (.@invest == 16) {
 2703.           switch (select("Luina:Britoniah")) {
 2704.             case 1:
 2705.               mes "[Revoting manager]";
 2706.               mes "You've voted for Luina.";
 2707.               mes "Thanks for voting.";
 2708.               setquest 7349;
 2709. //              IncGlobalVar "fund_alde_extra" 1
 2710.               close2;
 2711.             break;
 2712.             case 2:
 2713.               mes "[Revoting manager]";
 2714.               mes "You've voted for Britoniah.";
 2715.               mes "Thanks for voting.";
 2716.               setquest 7349;
 2717. //              IncGlobalVar "fund_gef_extra" 1
 2718.               close2;
 2719.             break;
 2720.           }
 2721.         }
 2722.         else if (.@invest == 17) {
 2723.           switch (select("Valkyrie realm:Green lake:Luina")) {
 2724.             case 1:
 2725.               mes "[Revoting manager]";
 2726.               mes "You've voted for Valkyrie realm.";
 2727.               mes "Thanks for voting.";
 2728.               setquest 7349;
 2729. //              IncGlobalVar "fund_prt_extra" 1
 2730.               close2;
 2731.             break;
 2732.             case 2:
 2733.               mes "[Revoting manager]";
 2734.               mes "You've voted for Green lake.";
 2735.               mes "Thanks for voting.";
 2736.               setquest 7349;
 2737. //              IncGlobalVar "fund_pay_extra" 1
 2738.               close2;
 2739.             break;
 2740.             case 3:
 2741.               mes "[Revoting manager]";
 2742.               mes "You've voted for Luina.";
 2743.               mes "Thanks for voting.";
 2744.               setquest 7349;
 2745. //              IncGlobalVar "fund_alde_extra" 1
 2746.               close2;
 2747.             break;
 2748.           }
 2749.         }
 2750.         else if (.@invest == 18) {
 2751.           switch (select("Valkyrie realm:Green lake:Britoniah")) {
 2752.             case 1:
 2753.               mes "[Revoting manager]";
 2754.               mes "You've voted for Valkyrie realm.";
 2755.               mes "Thanks for voting.";
 2756.               setquest 7349;
 2757. //              IncGlobalVar "fund_prt_extra" 1
 2758.               close2;
 2759.             break;
 2760.             case 2:
 2761.               mes "[Revoting manager]";
 2762.               mes "You've voted for Green lake.";
 2763.               mes "Thanks for voting.";
 2764.               setquest 7349;
 2765. //              IncGlobalVar "fund_pay_extra" 1
 2766.               close2;
 2767.             break;
 2768.             case 3:
 2769.               mes "[Revoting manager]";
 2770.               mes "You've voted for Britoniah.";
 2771.               mes "Thanks for voting.";
 2772.               setquest 7349;
 2773. //              IncGlobalVar "fund_gef_extra" 1
 2774.               close2;
 2775.             break;
 2776.           }
 2777.         }
 2778.         else if (.@invest == 19) {
 2779.           switch (select("Valkyrie realm:Luina:Britoniah")) {
 2780.             case 1:
 2781.               mes "[Revoting manager]";
 2782.               mes "You've voted for Valkyrie realm.";
 2783.               mes "Thanks for voting.";
 2784.               setquest 7349;
 2785. //              IncGlobalVar "fund_prt_extra" 1
 2786.               close2;
 2787.             break;
 2788.             case 2:
 2789.               mes "[Revoting manager]";
 2790.               mes "You've voted for Luina.";
 2791.               mes "Thanks for voting.";
 2792.               setquest 7349;
 2793. //              IncGlobalVar "fund_alde_extra" 1
 2794.               close2;
 2795.             break;
 2796.             case 3:
 2797.               mes "[Revoting manager]";
 2798.               mes "You've voted for Britoniah.";
 2799.               mes "Thanks for voting.";
 2800.               setquest 7349;
 2801. //              IncGlobalVar "fund_gef_extra" 1
 2802.               close2;
 2803.             break;
 2804.           }
 2805.         }
 2806.         else if (.@invest == 20) {
 2807.           switch (select("Luina:Green lake:Britoniah")) {
 2808.             case 1:
 2809.               mes "[Revoting manager]";
 2810.               mes "You've voted for Luina.";
 2811.               mes "Thanks for voting.";
 2812.               setquest 7349;
 2813. //              IncGlobalVar "fund_alde_extra" 1
 2814.               close2;
 2815.             break;
 2816.             case 2:
 2817.               mes "[Revoting manager]";
 2818.               mes "You've voted for Green lake.";
 2819.               mes "Thanks for voting.";
 2820.               setquest 7349;
 2821. //              IncGlobalVar "fund_pay_extra" 1
 2822.               close2;
 2823.             break;
 2824.             case 3:
 2825.               mes "[Revoting manager]";
 2826.               mes "You've voted for Britoniah.";
 2827.               mes "Thanks for voting.";
 2828.               setquest 7349;
 2829. //              IncGlobalVar "fund_gef_extra" 1
 2830.               close2;
 2831.             break;
 2832.           }
 2833.         }
 2834.         else if (.@invest == 21) {
 2835.           switch (select("Valkyrie realm:Green lake:Luina:Britoniah")) {
 2836.             case 1:
 2837.               mes "[Revoting manager]";
 2838.               mes "You've voted for Valkyrie realm.";
 2839.               mes "Thanks for voting.";
 2840.               setquest 7349;
 2841. //              IncGlobalVar "fund_prt_extra" 1
 2842.               close2;
 2843.             break;
 2844.             case 2:
 2845.               mes "[Revoting manager]";
 2846.               mes "You've voted for Green lake.";
 2847.               mes "Thanks for voting.";
 2848.               setquest 7349;
 2849. //              IncGlobalVar "fund_pay_extra" 1
 2850.               close2;
 2851.             break;
 2852.             case 3:
 2853.               mes "[Revoting manager]";
 2854.               mes "You've voted for Luina.";
 2855.               mes "Thanks for voting.";
 2856.               setquest 7349;
 2857. //              IncGlobalVar "fund_alde_extra" 1
 2858.               close2;
 2859.             break;
 2860.             case 4:
 2861.               mes "[Revoting manager]";
 2862.               mes "You've voted for Britoniah.";
 2863.               mes "Thanks for voting.";
 2864.               setquest 7349;
 2865. //              IncGlobalVar "fund_gef_extra" 1
 2866.               close2;
 2867.             break;
 2868.           }
 2869.         }
 2870. 	    break;
 2871. 	    case 2:
 2872. 	      mes "[Revoting manager]";
 2873. 	      mes "You've canceled the vote.";
 2874. 	      close2;
 2875. 	    break;
 2876. 	  }
 2877. 	}
 2878. end;
 2879. //------------ Å×½ºÆ®±¸°£
 2880. OnInit:
 2881.   hideonnpc "Revoting manager#Invest2";
 2882. end;
 2883. OnEnable:
 2884.   hideoffnpc "Revoting manager#Invest2";
 2885. end;
 2886. OnDisable:
 2887.   hideonnpc "Revoting manager#Invest2";
 2888.   stopnpctimer;
 2889. end;
 2890. OnNotice_on:
 2891.   initnpctimer;
 2892. end;
 2893. OnTimer5000:
 2894. //	broadcastserver "FF0000" FW_NORMAL 10 0 0 "Cat paw merchant guild Prontera branch manager: As there was no WOE area reached maximum invesment level to connect 'Abyss gate'"
 2895. end;
 2896. OnTimer8000:
 2897. //	broadcastserver "FF0000" FW_NORMAL 10 0 0 "Cat paw merchant guild Prontera branch manager: we were about to connect Abyss gate on WOE area where invested most."
 2898. end;
 2899. OnTimer11000:
 2900. //	broadcastserver "FF0000" FW_NORMAL 10 0 0 "Cat paw merchant guild Prontera branch manager: however there were area which invested same amount. So we will put them to a vote."
 2901. end;
 2902. OnTimer14000:
 2903. //	broadcastserver "FF0000" FW_NORMAL 10 0 0 "Cat paw merchant guild Prontera branch manager: Additional vote will be avaliable for 30 min. you can vote on 'Valkyrie realm' field."
 2904. end;
 2905. OnTimer20000:
 2906. 	set .@invest, $2011_agit_invest;
 2907. 	if (.@invest == 11) {
 2908. 		set .@notice$, "Cat paw merchant guild Prontera branch manager: the candidate for additional vote are, Valkyrie realm vs Green lake.";
 2909. 	}
 2910. 	else if (.@invest == 12) {
 2911. 		set .@notice$, "Cat paw merchant guild Prontera branch manager: the candidate for additional vote are, Valkyrie realm vs Luina.";
 2912. 	}
 2913. 	else if (.@invest == 13) {
 2914. 		set .@notice$, "Cat paw merchant guild Prontera branch manager: the candidate for additional vote are, Valkyrie realm vs Britoniah.";
 2915. 	}
 2916. 	else if (.@invest == 14) {
 2917. 		set .@notice$, "Cat paw merchant guild Prontera branch manager: the candidate for additional vote are, Green lake vs Luina.";
 2918. 	}
 2919. 	else if (.@invest == 15) {
 2920. 		set .@notice$, "Cat paw merchant guild Prontera branch manager: the candidate for additional vote are, Green lake vs Britoniah.";
 2921. 	}
 2922. 	else if (.@invest == 16) {
 2923. 		set .@notice$, "Cat paw merchant guild Prontera branch manager: the candidate for additional vote are, Luina vs Britoniah.";
 2924. 	}
 2925. 	else if (.@invest == 17) {
 2926. 		set .@notice$, "Cat paw merchant guild Prontera branch manager: the candidate for additional vote are, Valkyrie realm vs Green lake vs Luina.";
 2927. 	}
 2928. 	else if (.@invest == 18) {
 2929. 		set .@notice$, "Cat paw merchant guild Prontera branch manager: the candidate for additional vote are, Valkyrie realm vs Green lake vs Britoniah.";
 2930. 	}
 2931. 	else if (.@invest == 19) {
 2932. 		set .@notice$, "Cat paw merchant guild Prontera branch manager: the candidate for additional vote are, Valkyrie realm vs Luina vs Britoniah.";
 2933. 	}
 2934. 	else if (.@invest == 20) {
 2935. 		set .@notice$, "Cat paw merchant guild Prontera branch manager: the candidate for additional vote are, Luina vs Green lake vs Britoniah.";
 2936. 	}
 2937. 	else if (.@invest == 21) {
 2938. 		set .@notice$, "Cat paw merchant guild Prontera branch manager: the candidate for additional vote are, Valkyrie realm vs Green lake vs Luina vs Britoniah.";
 2939. 	}
 2940. //	broadcastserver "FF0000" FW_NORMAL 10 0 0 notice
 2941. //--- ÀçÅõÇ¥¸¦ ÇÒ °æ¿ì ¿¢½ºÆ®¶ó ºÎºÐ ÅõÀÚ±Ý ÃʱâÈ­
 2942. 	set $fund_prt_extra, 0;
 2943. 	set $fund_pay_extra, 0;
 2944. 	set $fund_gef_extra, 0;
 2945. 	set $fund_alde_extra, 0;
 2946. 	set $agit_revoting_timer, 0;
 2947. 	donpcevent "Revoting manager#Invest2::OnEnable";
 2948. 	stopnpctimer;
 2949. end;
 2950. }
 2951.  
 2952. prt_gld,3,2,3	script	checking message.	844,{
 2953.   mes "showing msg now" + GetAgitInvestMsg + ".";
 2954.   close;
 2955. }
 2956.  
 2957. sec_in02,15,35,3	script	check global Var	124,{
 2958.  
 2959. OnAgitInvest:
 2960.   if (GetAgitInvestMsg == 1) {
 2961.     set $2011_agit_invest, 1;
 2962.     donpcevent "#fund_master::OnInvest_start";
 2963.   }
 2964.   else if (GetAgitInvestMsg == 2) {
 2965.     set $2011_agit_invest, 2;
 2966.     donpcevent "#fund_master::OnInvest_stop";
 2967.   }
 2968.   else if (GetAgitInvestMsg == 3) {
 2969.     donpcevent "#fund_master::OnResult";
 2970.   }
 2971.   else if (GetAgitInvestMsg == 0) {
 2972.     set $2011_agit_invest, 0;
 2973.     donpcevent "#fund_master::OnReset";
 2974.   }
 2975. end;
 2976. //OnClick:
 2977.   mes "I should quit my steward job.";
 2978.   close;
 2979. //*/
 2980. //--------------------------------------------------¾ÆÁöÆ® ÅõÀÚ Ãß°¡ Á¾·á-------
 2981. //--------------------------------------------------°ÔÆæÁý»ç ±Þ ȸ»ý------------
 2982. }
 2983.  
 2984. gefg_cas01,1,3,0	script	Brito01	844,{
 2985.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 2986.   close;
 2987. //-- °¢ Áö¿ªÀÇ ¸Þ¼¼Áö¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù.
 2988. }
 2989.  
 2990. gefg_cas02,1,3,0	script	Brito02	844,{
 2991.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 2992.   close;
 2993. }
 2994.  
 2995. gefg_cas03,1,3,0	script	Brito03	844,{
 2996.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 2997.   close;
 2998. }
 2999.  
 3000. gefg_cas04,1,3,0	script	Brito04	844,{
 3001.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3002.   close;
 3003. }
 3004.  
 3005. gefg_cas05,1,3,0	script	Brito05	844,{
 3006.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3007.   close;
 3008. }
 3009.  
 3010. gef_fild13,1,3,0	script	Britopill	844,{
 3011.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3012.   close;
 3013. }
 3014.  
 3015. payg_cas01,1,3,0	script	Green lake01	844,{
 3016.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3017.   close;
 3018. }
 3019.  
 3020. payg_cas02,1,3,0	script	Green lake02	844,{
 3021.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3022.   close;
 3023. }
 3024.  
 3025. payg_cas03,1,3,0	script	Green lake03	844,{
 3026.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3027.   close;
 3028. }
 3029.  
 3030. payg_cas04,1,3,0	script	Green lake04	844,{
 3031.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3032.   close;
 3033. }
 3034.  
 3035. payg_cas05,1,3,0	script	Green lake05	844,{
 3036.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3037.   close;
 3038. }
 3039.  
 3040. pay_gld,1,3,0	script	Green lake00	844,{
 3041.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3042.   close;
 3043. }
 3044.  
 3045. alde_gld,1,3,0	script	Alde00	844,{
 3046.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3047.   close;
 3048. }
 3049.  
 3050. aldeg_cas01,1,3,0	script	Alde01	844,{
 3051.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3052.   close;
 3053. }
 3054.  
 3055. aldeg_cas02,1,3,0	script	Alde02	844,{
 3056.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3057.   close;
 3058. }
 3059.  
 3060. aldeg_cas03,1,3,0	script	Alde03	844,{
 3061.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3062.   close;
 3063. }
 3064.  
 3065. aldeg_cas04,1,3,0	script	Alde04	844,{
 3066.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3067.   close;
 3068. }
 3069.  
 3070. aldeg_cas05,1,3,0	script	Alde05	844,{
 3071.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3072.   close;
 3073. }
 3074.  
 3075. prtg_cas01,1,3,0	script	Valkyrie01	844,{
 3076.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3077.   close;
 3078. }
 3079.  
 3080. prtg_cas02,1,3,0	script	Valkyrie02	844,{
 3081.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3082.   close;
 3083. }
 3084.  
 3085. prtg_cas03,1,3,0	script	Valkyrie03	844,{
 3086.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3087.   close;
 3088. }
 3089.  
 3090. prtg_cas04,1,3,0	script	Valkyrie04	844,{
 3091.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3092.   close;
 3093. }
 3094.  
 3095. prtg_cas05,1,3,0	script	Valkyrie05	844,{
 3096.   mes "Now, it is" + GetAgitInvestMsg + "...";
 3097.   close;
 3098. }
 3099.  
Viewed 1000 times, submitted by Guest.